20 de jul. 2010

Els catalans estem contra la burka segons l'enquesta de NOXA

Els catalans estem contra la burka segons l'enquesta de NOXAA Catalunya aquests dies es parla de la burka, tot i que en realitat es fa referència al niqab, aquest mocador que cobreix tot el cap de la dona musulmana deixant només una obertura pels ulls, la burka afegeix com una reixeta que limita la visió de la dona que el porta. Però en tots dos casos el fet és que el rostre de la dona roman ocult. Les dones que opten per aquesta indumentària al·leguen raons religioses, però darrera d'aquesta indumentària hi ha la clara intenció d'anular la personalitat per part d'un islamisme radical que empra aquesta mena de roba a la manera d'una presó portàtil. Proveu d'entrar a una sucursal bancària amb el rostre ocult, proveu-ho també en qualsevol edifici oficial, no us deixaran passar. Diversos municipis, Barcelona entre ells, han prohibit que es pugui accedir als edificis municipals amb aquesta indumentària, lògic, i en realitat no els hauria calgut prohibir expressament el burka o el niqab, si no pots entrar en un edifici municipal amb un passamuntanyes o amb el casc de la moto posat, per lògica tampoc s'ha de poder entrar amb qualsevol altre vestimenta que també oculti el rostre. Alguns ho han volgut veure erròniament com un atac a l' Islam, i no és ni molt menys això, no es prohibeix aquestes vestimentes pel fet que representin un element de l', sinó que es tracta principalment de seguretat, però també de reconèixer-nos i de ser reconeguts. Una enquesta de l' institut NOXA publicada per La Vanguardia diu que el 83% dels catalans en prohibiria l'ús en els edificis públics, el 74% en els transports públics, el 74% en recintes tancats i el 64% al carrer. Si el volen portar que el portin a casa seva però en aquells espais compartits (edificis públics, transports públics, recintes tancats i el carrer ens hem de veure la cara. Cadascun de nosaltres té la cara que té però ens agradi o no és amb això amb el que ens identifiquem davant la resta dels nostres conciutadans, i anar amb el rostre tapat pot servir per amagar intencions deshonestes, em refereixo que els atracadors podrien fer servir aquesta indumentària que aparentment és acceptada, ja que no poden amagar el seu rostre sota un passamuntanyes o un casc. Parlo en aquest cas de seguretat, la de tots. I no crec que una persona sigui necessàriament més creient per vestir-se d'una manera concreta. Estic d'acord amb la prohibició del burka i altres variants de la vestimenta islàmica que amaga el rostre per moltes raons però la principal raó és que la gent ha d'anar per la vida amb el rostre pel davant i sense ocultar-lo. Les creences religioses són assumpte particular de cadascú i alguna gent pot sentir rebuig cap aquestes persones que s'amaguen sota un drap amb dos forats pels ulls, la por és cega i se sol tenir por d'allò que costa d'identificar.

Los catalanes estamos contra el burka según la encuesta de NOXA

En Cataluña estos días se habla de la burka, aunque en realidad se hace referencia al niqab, este pañuelo que cubre todo el fin de la mujer musulmana dejando sólo una abertura para los ojos, la burka añade como una rejilla que limita la visión de la mujer que lo lleva. Pero en ambos casos el hecho es que el rostro de la mujer permanece oculto. Las mujeres que optan por esta indumentaria aleguen razones religiosas, pero detrás de esta indumentaria está la clara intención de anular la personalidad por parte de un islamismo radical que utiliza este tipo de ropa a la manera de una cárcel portátil. Intente entrar a una sucursal bancaria con el rostro oculto, inténtalo también en cualquier edificio oficial, no te dejarán pasar. Varios municipios, Barcelona entre ellos, han prohibido que se pueda acceder a los edificios municipales con esta indumentaria, lógico, y en realidad no les habría hecho falta prohibir expresamente el burka o el niqab, si no puedes entrar en un edificio municipal con un pasamontañas o con el casco de la moto puesto, por lógica tampoco se ha de poder entrar con cualquier otro vestimenta que también oculte el rostro. Algunos lo han querido ver erróneamente como un ataque al Islam, y no es ni mucho menos esto, no se prohíbe estas vestimentas debido a que representen un elemento de él, sino que se trata principalmente de seguridad, pero también de reconocernos y de ser reconocidos. Una encuesta del Instituto Noxa publicada por La Vanguardia dice que el 83% de los catalanes en prohibiría el uso en los edificios públicos, el 74% en los transportes públicos, el 74% en recintos cerrados y el 64% en la calle. Si lo quieren llevar que lo lleven a su casa pero en aquellos espacios compartidos (edificios públicos, transportes públicos, recintos cerrados y la calle hay que ver la cara. Cada uno de nosotros tiene la cara que tiene pero nos guste o no es con eso con lo que nos identificamos ante el resto de nuestros conciudadanos, e ir con el rostro tapado puede servir para ocultar intenciones deshonestas, me refiero a que los atracadores podrían utilizar esta indumentaria que aparentemente es aceptada, ya que no pueden ocultar su rostro bajo un pasamontañas o un casco. Hablo en este caso de seguridad, la de todos. Y no creo que una persona sea necesariamente más creyente para vestirse de una manera concreta. Estoy de acuerdo con la prohibición del burka y otras variantes de la vestimenta islámica que esconde el rostro por muchas razones pero la principal razón es que la gente tiene que ir por la vida con el rostro por delante y sin ocultarlo. Las creencias religiosas son asunto particular de cada uno y alguna gente puede sentir rechazo hacia estas personas que se esconden bajo un paño con dos agujeros para los ojos, el miedo es ciega y se suele tener miedo de lo que cuesta identificar.