14 d’abr. 2009

14 d'abril de 1931: Macià proclama la República Catalana

El 14 d'abril de 1931 el president de la Generalitat de Catalunya va proclamar la República Catalana des del balcó del Palau de la Generalitat a la Plaça Sant Jaume de Barcelona. Amb motiu del 78 aniversari d'aquesta proclamació convé recuperar aquest discurs per fer despertar un país adormit. Si, tenim una democràcia, però és una democràcia fràgil perquè els hereus ideològics dels que van enderrocar la II República Espanyola, la República Catalana i van ser responsables de l'assassinat del President Lluís Companys continuen tenint el poder per decidir sobre les nostres vides, i perquè hi ha una espassa de Dàmocles que penja damunt del cap dels catalans que són els intents involucionistes dels dos partits majoritaris espanyols.

Francesc Macià proclama la República Catalana·

Plaça de Sant Jaume, Barcelona · 14 abril de 1931
Catalans :
Interpretant el sentiment i els anhels del poble que ens acaba de donar el seu sufragi, proclamo la República Catalana com Estat integrant de la Federació ibèrica.
D'acord amb el President de la República federal espanyola senyor Nicet Alcalá Zamora, amb el qual hem ratificat els acords presos en el pacte de Sant Sebastià, em
faig càrrec provisionalment de les funcions de President del Govern de Catalunya, esperant que el poble espanyol i el català expressaran quina és en aquests moments llur voluntat.
En fer aquesta proclamació, amb el cor obert a totes les esperances, ens conjurem i demanem a tots els ciutadans de Catalunya que es conjurin amb nosaltres per a fer-la prevaler pels mitjans que siguin, encara que calgués arribar al sacrifici de la pròpia vida. Tot aquell, doncs, que pertorbi l'ordre de la naixent República Catalana, serà considerat com un agent provocador i com un traïdor a la Pàtria.
Esperem que tots sabreu fer-vos dignes de la llibertat que ens hem donat i de la justícia que, amb l'ajut de tots, anem a establir. Ens apoiem sobre coses immortals com són els drets dels homes i dels pobles i, morint i tot si calgués, no podem perdre.
En proclamar la nostra República, fem arribar la nostra veu a tots el pobles d'Espanya i del món, demanant-los que espiritualment estiguin al nostre costat i enfront de la monarquia borbònica que hem abatut, i els oferim aportar-los tot el nostre esforç i tota l'emoció del nostre poble renaixent per afermar la pau internacional.
Per Catalunya, pels altres pobles germans d'Espanya, per la fraternitat de tots els homes i de tots els pobles, Catalans, sapigueu fer-vos dignes de Catalunya.
Barcelona, 14 d'abril de 1931.
El President

FRANCESC MACIÀ

-----

Vídeo: Proclamació de la República Catalana, 14 d'abril de 1931.

-----

El 14 de abril de 1931 el presidente de la Generalitat de Catalunya proclamó la República Catalana desde el balcón del Palau de la Generalitat en la Plaça Sant Jaume de Barcelona. Con motivo del 78 aniversario de esta proclamación conviene recuperar este discurso por hacer despertar a un país dormido. Si, tenemos una democracia, pero es una democracia frágil porque los herederos ideológicos de los que derribaron la II República Española, la República Catalana y fueron responsables del asesinato del Presidente Lluís Companys continúan teniendo el poder por decidir sobre nuestras vidas, y porque hay una espada de Damocles que cuelga encima de la cabeza de los catalanes que son los intentos involucionistas de los dos partidos mayoritarios españoles.

Francesc Macià proclama la República Catalana·
Plaça de Sant Jaume, Barcelona · 14 abril de 1931
Catalanes :
Interpretando el sentimiento y los anhelos del pueblo que nos acaba de dar su sufragio, proclamo la República Catalana como Estado integrante de la Federación ibérica.
De acuerdo con el Presidente de la República federal española señor Niceto Alcalá Zamora, con el que hemos ratificado los acuerdos tomados en el pacto de San Sebastián, me hago cargo provisionalmente de las funciones de Presidente del Gobierno de Catalunya, esperando que el pueblo español y el catalán expresarán cuál es en estos momentos su voluntad.
Al hacer esta proclamación, con el corazón abierto a todas las esperanzas, nos conjuramos y pedimos a todos los ciudadanos de Catalunya que se conjuren con nosotros para hacerla prevalecer por los medios que sean, aunque hubiese que llegar al sacrificio de la propia vida.
Todo aquel, pues, que perturbe el orden de la naciente República Catalana, será considerado como un agente provocador y como un traidor a la Patria. Esperamos que todos sabréis haceros dignos de la libertad que nos hemos dado y de la justicia que, con la ayuda de todos, vamos a establecer. Nos apoyamos sobre cosas inmortales como son los derechos de los hombres y de los pueblos y, muriendo y todo si fuese preciso, no podemos perder. Al proclamar nuestra República, hacemos llegar nuestra voz a todos los pueblos de España y del mundo, pidiéndoles que espiritualmente estén a nuestro lado y frente a la monarquía borbónica que hemos abatido, y les ofrecemos aportarlos todo nuestro esfuerzo y toda la emoción de nuestro pueblo renaciendo por afirmar la paz internacional.
Por Catalunya, por los otros pueblos hermanos de España, por la fraternidad de todos los hombres y de todos los pueblos, Catalanes, sabed haceros dignos de Catalunya.
Barcelona, 14 de abril de 1931.
El Presidente
FRANCESC MACIÀ

-----

Informació extra:

-República Catalana (Wikipedia en castellano)

-República Catalana (Viquipèdia en català)

-Proclamació de la República Catalana per Francesc Macià (http://www.xtec.com/)

1 comentari:

Patric ha dit...

Crec que la proclamació de la República catalana com Estat integrant de la Federació ibèrica el 14 d'abril de 1931 - feta pel president de la Generalitat de Catalunya des del balcó del Palau de la Generalitat a la plaça Sant Jaume de Barcelona -, és una data molt important perquè interpreta els sentiments i més profunds anhels del poble de Catalunya. És important no només per als catalans sinó per altres pobles, com un exemple de com els esperits lliures expressen la seva voluntat.
LLIBERTAT I JUSTÍCIA.