3 de gen. 2010

Zapatero, Rajoy i l'economia espanyola

Zapatero, Rajoy i l'economia espanyola

És innegable que Zapatero i Rajoy no s'entenen, a Rajoy no li deixarien entendre's amb Zapatero. A Rajoy només el deixen oposar-se frontalment a Zapatero, tant és el tema del que tractin, si Zapatero diu blanc Rajoy respon negre. El problema de Rajoy és que s'ha cregut que fer d'oposició és el mateix que oposar-se a tot el que digui el govern perquè ho ha dit el govern, i la feina de l'oposició no és oposar-se a tot el que digui el govern sinó donar suport al govern quan ho fa bé, corregir-lo quan ho fa malament. Però Rajoy i el seu partit s'han agafat al peu de la lletra això de què ells són l'oposició. Des de 2004 en què el PP va perdre les eleccions simplement s'han oposat a tot, fins i tot en lleis en les que estaven consensuades per tots els altres partits, o també en casos de lleis que van ser aigualides per permetre que fins i tot el PP votessin favorablement. En matèria econòmica el PP defensa el sistema econòmic que ens ha portat a la crisi. El govern socialista no ha estat gaire encertat però l'oposició pepera encara menys. Rajoy està en el seu dret a dir quines coses està malament, però ha de concretar, encara que no ho sembli, encara no hi ha eleccions generals, no n'hi haurà fins el 2012, i tinc els meus dubtes que Rajoy arribi a guanyar-les, tampoc tinc clar que sigui ell el candidat del seu partit, ha demostrat la seva incapacitat.

José Luís Rodríguez Zapatero: "L'economia espanyola es troba en un moment de trànsit, trànsit des de la recessió a la recuperació, que es confirmarà el 2010 i que esperem, perquè aquest és el gran objectiu final, pugui produir ocupació en l'última part del any ".

Pel bé de tots val més que les coses s'arreglin l'abans possible però qui governa no pot parlar del que ell desitja, ha d'arribar a acords amb tots els sectors econòmics i socials per trobar la manera de sortir-nos d'aquest embolic en el que ens han ficat certes pràctiques econòmiques dutes a terme per uns quants barruts.
Mariano Rajoy: "És possible i a més és necessari, i a més és imprescindible el canviar la política econòmica de l'A a la Z, perquè si això no es fa anem a veure com la resta dels països de la Unió Europea que ja estan creixent , i alguns creant ocupació es recuperen mentre que Espanya s'estanca sine die ".

Rajoy mai parla quan ha de parlar i mai calla quan ha de callar. Quan parla acostuma a ser carregós, no sé si perquè vol emprar un llenguatge florit o perquè pretén recalcar el que diu. Un exemple és la primera frase d'aquest paràgraf que exposo. Els problemes de l'economia espanyola van lligats principalment a un sistema que ha sigut l'origen de la crisi amb elements propis com són la dependència de tres sectors: turisme, construcció i automoció. Amb la crisi han vingut menys turistes i per tant el sector ha tingut pèrdua. Sectors relacionats amb el turisme com són els grans complexos turístics – una de les grans obres del PP – ara tanquen amb grans pèrdua. L'automòbil és un d'aquells sectors estratègics de l'economia de molts països ja que dóna feina directa i indirecta a milers de persones. No són només els treballadors de les fàbriques de muntatge – posem SEAT o NISSAN a Catalunya – sinó també totes les empreses subministradores a aquestes que en no rebre el mateix nombre de comandes que abans han de despatxar els seus treballadors. Aquí estem parlant de milers de persones entre els treballadors de les pròpies grans fàbriques així com de la indústria auxiliar. La construcció va convertir-se en un dels motors de l'economia espanyola, sempre ho havia sigut però durant el govern del PP allò va ser un campi qui pugui, sota el mantell protector del Führer de les Espanyes tota mena de personatges van créixer, i amb ells aquest sector. Van construir-se milers de vivendes cada dia més cares, si afegim que les entitats de crèdit com a conseqüència de la crisi no donen ni l'hora, molta gent s'ha quedat sense poder comprar una casa, i ells sense poder vendre-la. Si, no nego que s'hagin de canviar coses, però en el sentit que probablement demana Rajoy seria anar en direcció al desastre.

El govern no està gaire encertat però l'oposició sembla que fins i tot desitji com si de nihilistes que creuen que com pitjor vagin les coses millor serà per a ells, i això és el que tinc la sensació que li passa al PP, creuen i desitgen que tot vagi a pitjor per veure si ells poden treure algun rendiment electoral o d'alguna altra mena. Amb aquests dos no anem enlloc, tant Rajoy com Zapatero, molt especialment Rajoy, són més un problema que la solució.

Vídeo: ECONOMIA ZAPATERO VS RAJOY

Zapatero, Rajoy y la economía española

Es innegable que Zapatero y Rajoy no se entienden, a Rajoy no le dejarían entenderse con Zapatero. A Rajoy sólo le dejan oponerse frontalmente a Zapatero, tanto es el tema del que traten, si Zapatero dice blanco Rajoy responde negro. El problema de Rajoy es que se ha creído que hacer de oposición es el mismo que oponerse a todo lo que diga el gobierno porque lo ha dicho el gobierno, y el trabajo de la oposición no es oponerse a todo lo que diga el gobierno sino apoyar al gobierno cuando lo hace bien, corregirlo cuando lo hace mal. Pero Rajoy y su partido han tomado al pie de la letra eso de que ellos son la oposición. Desde 2004 en que el PP perdió las elecciones simplemente se han opuesto a todo, incluso en leyes en las que estaban consensuadas por todos los otros partidos, o también en casos de leyes que fueron aguadas para permitir que incluso el PP votara favorablemente. En materia económica el PP defiende el sistema económico que nos ha llevado a la crisis. El gobierno socialista no ha estado muy acertado pero la oposición pepera aún menos. Rajoy está en su derecho a decir qué cosas está mal, pero debe concretar, aunque no lo parezca, aún no hay elecciones generales, no será hasta el 2012, y tengo mis dudas de que Rajoy llegue a ganarlas, tampoco tengo claro que sea él el candidato de su partido, ha demostrado su incapacidad.
José Luís Rodríguez Zapatero: "La economía española se encuentra en un momento de tráfico, tránsito desde la recesión a la recuperación, que se confirmará en el 2010 y que esperamos, porque este es el gran objetivo final, pueda producir empleo en la última parte del año ".
Por el bien de todos vale más que las cosas se arreglen lo antes posible pero quien gobierna no puede hablar de lo que él desea, debe llegar a acuerdos con todos los sectores económicos y sociales para encontrar la manera de salirnos de este lío en el que nos han metido ciertas prácticas económicas llevadas a cabo por unos cuantos Barrutia.
Mariano Rajoy: "Es posible y además es necesario, y además es imprescindible cambiar la política económica de la A a la Z, porque si esto no se hace vamos a ver como el resto de los países de la Unión Europea que ya están creciendo , y algunos creando empleo se recuperan mientras que España se estanca sine die ".
Rajoy nunca habla cuando tiene que hablar y nunca calla cuando debe callar. Cuando habla suele ser gravoso, no sé si porque quiere utilizar un lenguaje florido o porque pretende recalcar lo que dice. Un ejemplo es la primera frase de este párrafo que expongo. Los problemas de la economía española van ligados principalmente a un sistema que ha sido el origen de la crisis con elementos propios como son la dependencia de tres sectores: turismo, construcción y automoción. Con la crisis han venido menos turistas y por tanto el sector ha tenido pérdida.Sectores relacionados con el turismo como son los grandes complejos turísticos - una de las grandes obras del PP - ahora cierran con grandes pérdidas. El automóvil es uno de esos sectores estratégicos de la economía de muchos países ya que da trabajo directa e indirectamente a miles de personas. No son sólo los trabajadores de las fábricas de montaje - pongamos SEAT o NISSAN en Catalunya - sino también todas las empresas suministradoras a éstas que al no recibir el mismo número de pedidos que antes deben despedir sus trabajadores. Aquí estamos hablando de miles de personas entre los trabajadores de las propias grandes fábricas así como de la industria auxiliar. La construcción se convirtió en uno de los motores de la economía española, siempre lo había sido pero durante el gobierno del PP lo fue un sálvese quien pueda, bajo el manto protector del Führer de las Españas todo tipo de personajes crecieron, y con ellos este sector. Se construyeron miles de viviendas cada día más caras, si añadimos que las entidades de crédito como consecuencia de la crisis no dan ni la hora, mucha gente se ha quedado sin poder comprar una casa, y ellos sin poder venderlas. Si, no niego que tengan que cambiar cosas, pero en el sentido de que probablemente pide Rajoy sería ir en dirección al desastre.
El gobierno no está muy acertado pero la oposición parece que incluso desee como si de nihilistas que creen que cuanto peor vayan las cosas mejor será para ellos, y eso es lo que tengo la sensación de que le pasa al PP, creen y desean que todo vaya a peor para ver si ellos pueden sacar algún rendimiento electoral o de alguna otra índole. Con estos dos no vamos a ninguna parte, tanto Rajoy como Zapatero, muy especialmente Rajoy, son más un problema que la solución.

2 comentaris:

Patric ha dit...

Dicen que "La economía de España, al igual que su población, es la quinta más grande de la Unión Europea (UE) y en términos absolutos la octava del mundo. En términos relativos o de paridad de poder adquisitivo, se encuentra también entre las mayores, por lo que es una de las más importantes del mundo".

Entiendo que España como todos, el resto de los países de la UE y del mundo, ha sufrido la crisis desde los 90, pero a pesar de eso, su economía creció hasta el año 2008, en que se vio afectada al igual que USA y otros países de la UE por una recesión que dijeron duraría dos años, y todavía no terminan los dos años.

"La recesión se produjo principalmente por la contención del crédito bancario, las subidas del tipo de interés y el alza en los precios del petróleo".

"Los daños se vieron reflejados, con la crisis bursátil junto a los problemas en el sector inmobiliario. Todo ello unido a un marco inflacionista, de subidas de precios de los carburantes y de los productos alimenticios principalmente, en lo que ha venido a denominarse la crisis económica de 2008".

No obstante, las previsiones a mediano plazo en cuanto a las fortalezas competitivas, son optimistas.

A mi me parece correcto lo que dice Rodríguez Zapatero, que: "La economía española se encuentra en un momento de tráfico, tránsito desde la recesión a la recuperación, que se confirmará en el 2010 y que esperamos, porque este es el gran objetivo final, pueda producir empleo en la última parte del año ".

Ninguna crisis dura eternamente,pienso yo, y creo que hay algo natural dentro de ese proceso.

No me extraña que los políticos utilicen la crisis para manifestar sus posiciones políticas.

Yo creo que hay que esperar que sucede hasta fines del 2010, pero yo diría que en la mayoría de los países la crisis está en retroceso.

La confianza de los consumidores es un elemento importante en cualquier recuperación y creo que la confianza la tienen, con aumento del consumo privado aunque menos que otros años.

El mayor problema para los españoles, es el paro forzoso o desempleo, lo cual hace notar Rodríguez Zapatero, "que subió de un 8,5 en el 2005 hasta un 17, 36, a principios del 2009".

Eso es producto de la recesión. ¿Cómo esa cifra va a disminuir?, creo que es parte de alguna manera de un proceso natural dentro de una crisis...la oferta y demanda laboral, es ley económica y funciona diría yo independientemente de su voluntad o la mía a través de la acción, de las necesidades o intereses de las personas, y de los recursos que un país puede tener, creo yo.

Hay que recordar también que existe una politica monetaria centralizada lo que puede afectar a algunos países miembros de la Unión. A pesar de eso España tiene nuevas relaciones exportadoras con país iberoamericanos y asiáticos lo que los favorece.

"En España el sector financiero resiste en general mejor a la situación del mercado gracias a la excelente regulación del sector financiero español, (menos neoliberal que en otros países) (...) "Sin embargo, la población sufre duramente los efectos de la crisis, ya que España es uno de los países con mayor número de hipotecas, las cuales en España se referencian casi en exclusiva a tipos variables basados en el Euribor, el cual se dispara a consecuencia de la crisis de liquidez en el mercado interbancario".

La recuperación será difícil para España, dicen.

Hay que considerar las medidas que el gobierno ha tomado.

Jaume C. i B. ha dit...

Según que fuentes busques España está dentro de los ocho países más industrializados, otros dicen que en el 12 y otros que en el 16. Con motivo de la reunión del G20 en España hubo las habituales polémicas entre los dos partidos mayoritarios.
La economía de la UE está muy ligada entre si, es decir que si uno de los países se resfría los otros acaban cogiendo la gripe, algunos solo estornudan y otros casi se van al cementerio. Si la crisis afecta a Gran Bretaña, Francia y Alemania los demás países se pueden echar a temblar, la ventaja es que esos tres países tienen un potencial económico impresionante. En el extremo opuesto estaría Grecia que en estos momentos sufre una fuerte crisis económica y política que tiene el Estado al borde de la bancarrota. La parte buena es que Grecia pertenece a la UE y en cuanto los tres grandes estén otras vez recuperados podrán ayudar a Grecia. La economía a nivel mundial también está unida, como les afecta a cada uno de los países depende de la potencia de cada uno de ellos y de sus dependencias respecto a sus vecinos.
Según Zapatero se empezará a salir de la crisis a finales de 2010, según Rajoy España no saldrá hasta que no gane las elecciones él. No me creo mucho a Zapatero pero aún menos de Rajoy. Las cosas mejorarán porqué los efectos de la crisis tenderán a desaparecer por si mismos, los gobiernos pueden ayudar a que los efectos de la crisis sean lo menos graves posible.
No hay mal que dure cien años, es cierto. Las crisis económicas no son algo nuevo, las ha habido siempre, tienen en común muchas cosas con las epidemias de peste y de cólera. Aparecen y se llevan a unos cuantos por delante pero luego todo vuelve a la normalidad hasta la próxima castaña económica.
Rajoy se ve presidente del gobierno pero también se veía en 2004 y en 2008 y sigue en la oposición.
El problema de la economía española es que básicamente depende de tres sectores: automóvil, turismo y construcción. Los tres se han visto muy afectados por la crisis.
Se deberían diversificar los sectores económicos y no depender tanto de los tres sectores que he citado.