30 de gen. 2010

Judici al llibreter nazi Pedro Varela

Judici al llibreter nazi Pedro Varela

El dirigent nazi Pedro Varela, propietari de la llibreria Europa on es ven tota mena de llibres relacionats amb el nazisme s'enfronta a quatre anys de presó en un judici en el qual se l'acusa de difondre idees que justifiquen el genocidi, incitar l'odi i la discriminació racial i vendre llibres d'ideologia feixista.

Amb frases com “com volen que ho justifiqui si el que està en discussió és l'existència de sis milions de pastilles de sabó?”. Aquest personatge qualifica nomena això als sis milions de víctimes jueves dels camps d'extermini nazis. Varela s'escuda en la doctrina del Tribunal Constitucional – ja sabem quines idees defensen en aquest tribunal – que no considera delicte negar l'existència del genocidi. Doncs en el codi penal espanyol si que es considerat un delicte però ja sabem que a Espanya la ultradreta té butlla i llibertat per cometre delictes. Varela es considera un llibreter que dóna a la gent el que demana però diria que si algú busca la declaració universal dels drets humans no la trobarà en la llibreria d'aquest personatge.

Annex: En aquest punt vull afegir que l'única persona condemnada pel delicte de negació del genocidi ha sigut ell, que després el Tribunal Constitucional anulés la sentència no en tinc ni idea, però ell ha sigut condemnat per aquest delicte en el qual reincideix contínuament. El fet és que segons el codi penal la negació de l'holocaust és delicte, així com la difusió de les idees que neguin o justifiquin aquests fets, i els llibres que Varela ven en la seva llibreria i les idees que el defensa van en aquesta línia.

2.4.3 Apologia del genocidi i negació de l'holocaust

Es tracta d'un delicte que només s'ha aplicat una vegada a Espanya, i no per Internet, sinó davant el propietari d'una llibreria que divulgava llibres que justificaven el nacionalsocialisme. El delicte consisteix a justificar actes de genocidi o negar l'holocaust:

Article 607.

Els que, amb propòsit de destruir total o parcialment a un grup nacional, ètnic, racial o religiós, perpetraren algun dels actes següents, seran castigats: 1. Amb la pena de presó de quinze a vint anys, si matessin a algun dels seus membres.

Si concorren en el fet dues o més circumstàncies agreujants, s'imposarà la pena superior en grau.

Amb la presó de quinze a vint anys, si agredissin sexualment algun dels seus membres o produïssin alguna de les lesions previstes en l'article 149.

Amb la presó de vuit a quinze anys, si sotmetessin al grup o a qualsevol dels seus individus a condicions d'existència que posin en perill la seva vida o pertorbin greument la seva salut, o quan els produeixin algunes de les lesions previstes en l'article 150.

Amb la mateixa pena, si portessin a terme desplaçaments forçosos del grup o els seus membres, adoptar qualsevol mesura que tendeixi a impedir el seu gènere de vida o reproducció, o bé traslladessin per la força individus d'un grup a un altre.

Amb la de presó de quatre a vuit anys, si produïssin qualsevol altra lesió diferent de les assenyalades en els números 2. i 3. d'aquest apartat.

2. La difusió per qualsevol mitjà d'idees o doctrines que neguin o justifiquin els delictes tipificats en l'apartat anterior d'aquest article, o pretenguin la rehabilitació de règims o institucions que emparin pràctiques generadores d'aquests, es castigarà amb la pena de presó d'un a dos anys.

Juicio al librero nazi Pedro Varela
El dirigente nazi Pedro Varela, propietario de la librería Europa donde se vende todo tipo de libros relacionados con el nazismo se enfrenta a cuatro años de prisión en un juicio en el que se le acusa de difundir ideas que justifican el genocidio, incitar la 'odio y la discriminación racial y vender libros de ideología fascista.
Con frases como "cómo quieren que lo justifique si lo que está en discusión es la existencia de seis millones de pastillas de jabón?". Este personaje califica nombra ello a los seis millones de víctimas judías de los campos de exterminio nazis. Varela se escuda en la doctrina del Tribunal Constitucional - ya sabemos qué ideas defienden en este tribunal - que no considera delito negar la existencia del genocidio. Pues en el código penal español sí que es considerado un delito pero ya sabemos que en España la ultraderecha tiene bula y libertad para cometer delitos. Varela se considera un librero que da a la gente lo que pide pero diría que si alguien busca la declaración universal de los derechos humanos no la encontrará en la librería de este personaje.


Anexo: En este punto quiero añadir que la única persona condenada por el delito de negación del genocidio ha sido él, que después el Tribunal Constitucional anular la sentencia no tengo ni idea, pero él ha sido condenado por este delito en el que reincide continuamente . El hecho es que según el código penal la negación del holocausto es delito, así como la difusión de las ideas que nieguen o justifiquen estos hechos, y los libros que Varela vende en su librería y las ideas que el defensa en esta línea.

2.4.3 Apología del genocidio y negación del holocausto
Se trata de un delito que sólo se ha aplicado una vez en España, y no por Internet, sino ante el propietario de una librería que divulgaba libros que justificaban el nacionalsocialismo. El delito consiste en justificar actos de genocidio o negar el holocausto:
Artículo 607.
Los que, con propósito de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, perpetraron alguno de los actos siguientes, serán castigados: 1. Con la pena de prisión de quince a veinte años, si mataran a alguno de sus miembros.
Si concurren en el hecho dos o más circunstancias agravantes, se impondrá la pena superior en grado.
Con prisión de quince a veinte años, si agredieran sexualmente a alguno de sus miembros o produjeran alguna de las lesiones previstas en el artículo 149.
Con prisión de ocho a quince años, si sometieran al grupo oa cualquiera de sus individuos a condiciones de existencia que pongan en peligro su vida o perturben gravemente su salud, o cuando los produzcan algunas de las lesiones previstas en el artículo 150.
Con la misma pena, si llevaran a cabo desplazamientos forzosos del grupo o sus miembros, adoptar cualquier medida que tienda a impedir su género de vida o reproducción, o bien trasladaran por la fuerza individuos de un grupo a otro.
Con la de prisión de cuatro a ocho años, si produjeran cualquier otra lesión distinta de las señaladas en los números 2. y 3. de este apartado.
2. La difusión por cualquier medio de ideas o doctrinas que nieguen o justifiquen los delitos tipificados en el apartado anterior de este artículo, o pretendan la rehabilitación de regímenes o instituciones que amparen prácticas generadoras de los mismos, se castigará con la pena de prisión de uno a dos años.

4 comentaris:

Tripallocavipasec ha dit...

Fes una ullada al meu blog: femunrepass.blogspot.com.

De resquitllada hi faig una referència a Varela. No el conec personalment i imagino que a part de les seves idees crítiques amb l'Holocaust, és possible que hi hagi apologies falangistes, franquistes, etc entre els llibres que ven. De totes maneres, pel què fa al tema de l'Holocaust, i que és el què el converteix en "perillós", trobo injust que se'l persegueixi. Qüestionar, negar, revisar, investigar l'Holocaust no vol dir de cap manera justificar-lo. O si?

Jaume C. i B. ha dit...

La seva llibreria el que ven és propaganda d'ideologia neonazi. Crec que Varela no aporta res a la Història en el tema del Holocaust, tenim a la mà els documents i actes escrits pels propis nazis, tenim les actes dels tribunals que van jutjar aquests nazis, les declaracions dels botgins i de les víctimes. El negacionisme tracta de negar allò que està confirmat pels testimonis gràfics i orals de l'època. Cap dels dirigents nazis jutjats per aquesta causa van negar els fets, una altra cosa és que vulguessin minimitzar la seva responsabilitat en els actes comessos, alguns dient que no sabien que signaven i no sabien que passava malgrat que les víctimes de l'extermini passaven pel davant de la seva finestra i que per molt rucs que fossin només calia que sumessin dos i dos. Si cada dia arribaven milers de persones a un camp d'extermini és difícil de creure que els administradors d'aquestes instal·lacions no sabessin que se'n feiz.
El problema de Varela és que qüestionant els fets els nega i tota la "literatura" que ell ven en la seva llibreria té l'objectiu de justificar per una banda i negar per una altra els fets.

Tripallocavipasec ha dit...

Si t'informes una mica de com van anar els judicis de Nuremberg, només una llegida per sobre de les transcripcions de les vistes, veuràs com la majoria absoluta dels acusats va negar tenir ni la més mínima noció d'allò, al contrari del que afirmes. El Vaticà també es pronuncià dient que no tenia proves de que aquelles afirmacions fossin reals. Els informes neutrals de la Creu Roja, fets als mateixos camps des de finals de 1944 fins al final de la guerra (la C.R. va aconseguir, al final, permís per enviar delegats als camps) no en fan el més mínim comentari, però sí d'altres que val molt la pena llegir i que et deixarien bocabadat. I així un llarguíssim etcètera. És molt interessant, interessantíssim, deixar-se de complexes i fer una ullada seriosa al punt de vista contrari a les versions oficials, incomprensiblement blindades. Fer-ho no implica cap mala intenció, i menys des d'aquí, ja que el tema ens toca de lluny i ningú té les mans tacades de sang. Però fer afirmacions sense haver-se informat bé, només perquè no paren de repetir-ho als nostres mitjans de comunicació, no és, sens dubte, una postura seriosa.

Jaume C. i B. ha dit...

Alguns acusats van negar però el fet és que hi havia documents signats per ells. Per exemple, alguns dels jutges que van enviar a gent als camps d'extermini negaven haver-ho fet, malgrat que hi havia les seves sentències signades per ells mateixos. Els metges responsables d'experiments amb els presoners també van negar fins que no van tenir més remei que confirmar la seva responsabilitat en els fets ja que la seva signatura en els documents els delatava. En la mateixa llibreria de Pedro Varela s'han trobat llibres que neguen l'holocaust i d'altres que el justifiquen. El problema és que he tingut oportunitat de llegir documents procedents dels Camps d'extermini on es parla des de com s'ha de matar la gent, quina quantitat de persones s'han de matar o que fer amb les restes. Negar aquella barbaritat em sembla de mal gust. Et recomanaria que abans d'acusar-me d'estar poc informat t'informis tu dels fets enlloc de defensar un acte que a tots ens hauria d'avergonyir: l'extermini de milions de persones no és una fal·làcia però el negacionisme és un insult a les persones que van ser assassinades.