27 de gen. 2010

Medalla militar pels serveis prestats a Rodríguez Ibarra

Medalla militar pels serveis prestats a Rodríguez Ibarra

Juan Carlos Rodríguez Ibarra és l'expresident de la Junta d'Extremadura, la CA més subvencionada d'Espanya i amb el major percentatge de funcionaris autonòmic de tot l'Estat, un home que va destacar-se per aprofitar sempre que li posaven una carxofa davant del musell per dir barbaritats com aquesta "No cal oblidar que qui ens ha llevat i robat la cartera i bona part del futur dels extremenys ha sigut el Govern català". Les desgràcies i la pobresa històrica d'Extremadura no s'ha de buscar en el govern espanyol, sinó més aviat en tots i cadascun dels governs espanyols i castellans, i potser també a la pròpia classe dirigent extremenya composta de cacics i terratinents. Catalunya va rebre en els anys 50 i 60 a milers d'extremenys que van haver de deixar la seva terra perquè els lladres que hi havia en aquella terra i els lladres que habitaven en la capital d'Espanya espremien aquella terra i la seva gent, no ho era ni el govern català ni eren els catalans. El senyor Rodríguez Ibarra bon cacic típicament hispànic acusa errònia i mentiderament als catalans com li manen els seus amos castellans als que va servir per a desgràcia d'Extremadura. Ara, al bon servent l'han premiat – sempre convé tenir contents als fidels servents – amb la gran creu del mèrit militar concedida pel Ministeri de Defensa espanyol i Ibarra, cofoi per haver rebut aquest inesperat honor ha declarat que "la veritat és que nosaltres si alguna cosa ens mereixeríem en el futur seria la Medalla del Mèrit Civil, perquè vam ser presidents que no deixem florir els brots del nacionalisme Si haguessin sortit fortament en les nostres comunitats, segurament haguessin fet ingovernable Espanya. Aquesta era potser l'única recompensa que un esperava". Doncs no diu la veritat, precisament el senyor Rodríguez Ibarra s'ha mostrat com un nacionalista espanyol de la pitjor mena”. En tots els anys en què aquest senyor va ser president de la seva Comunitat Autònoma aquesta va rebre enormes quantitats de subvencions i ell va fer que la seva Comunitat Autònoma fos la que tingués el percentatge de funcionaris més alt de tot l'Estat. Segons Ibarra ell i altres presidents de CCAA mereixen la medalla al Mèrit Civil pel seu esforç per "frenar els brots nacionalistes" en les seves autonomies, ja que en cas contrari "Espanya hauria estat ingovernable". Dues puntualitzacions: ell i aquests presidents als que es refereix són nacionalistes, ells són una mostra del nacionalisme espanyol més caspós i Espanya és ingovernable perquè aquests cacics locals com són alguns d'aquests presidents, com ho era Rodríguez Ibarra únicament es dediquen a enfrontar les diverses CCAA de l'Estat en profit d'una idea d'Espanya que intenten construir al damunt dels enfrontaments entre pobles que si són rics en molts sentits però que són empobrits en aquests mateixos sentits amb la clara intenció de mantenir la catastròfica supremacia de Castella. Cal recordar-li al senyor Rodríguez Ibarra que si ell va ser president de la Junta d'Extremadura va ser perquè des de Catalunya va impulsar-se un sistema descentralitzat del qual se n'han beneficiat altres Comunitats Autònomes, moltes de les quals no eren altra cosa que l'apèndix de Castella i que mai abans havien tingut institucions pròpies. Rodríguez Ibarra tot i ser dirigent del PSOE tenia, i continua tenint un discurs nacionalista espanyol que podrien signar Aznar, Franco, Primo de Rivera i Felip V.

Medalla militar por los servicios prestados a Rodríguez Ibarra
Juan Carlos Rodríguez Ibarra es el ex presidente de la Junta de Extremadura, la CA más subvencionada de España y con el mayor porcentaje de funcionarios autonómico de todo el Estado, un hombre que destacó por aprovechar siempre que le ponían una alcachofa delante del hocico para decir barbaridades como esta "No hay que olvidar que quien nos ha quitado y robado la cartera y buena parte del futuro de los extremeños ha sido el Gobierno catalán". Las desgracias y la pobreza histórica de Extremadura no hay que buscarla en el gobierno español, sino más bien en todos y cada uno de los gobiernos españoles y castellanos, y quizás también a la propia clase dirigente extremeña compuesta de caciques y terratenientes. Cataluña recibió en los años 50 y 60 a miles de extremeños que tuvieron que dejar su tierra para que los ladrones que había en aquella tierra y los ladrones que habitaban en la capital de España exprimen aquella tierra y su gente, no lo era ni el gobierno catalán ni eran los catalanes. El señor Rodríguez Ibarra buen cacique típicamente hispánico acusa errónea y mentiderament los catalanes como le mandan sus amos castellanos a los que sirvió para desgracia de Extremadura. Ahora, el buen siervo lo han premiado - siempre conviene tener contentos a los fieles siervos - con la gran cruz del mérito militar concedida por el Ministerio de Defensa español y Ibarra, satisfecho por haber recibido este inesperado honor ha declarado que "la verdad es que nosotros si algo nos mereixeríem en el futuro sería la Medalla del Mérito Civil, porque fuimos presidentes que no dejamos florecer los brotes del nacionalismo Si hubieran salido fuertemente en nuestras comunidades, seguramente hubieran hecho ingobernable España. Esta era quizás la única recompensa que un esperaba ". Pues no dice la verdad, precisamente el señor Rodríguez Ibarra se ha mostrado como un nacionalista español de la peor calaña ". En todos los años en que este señor fue presidente de su Comunidad Autónoma esta recibió enormes cantidades de subvenciones y él hizo que su Comunidad Autónoma fuera la que tuviera el porcentaje de funcionarios más alto de todo el Estado. Según Ibarra él y otros presidentes de CCAA merecen la medalla al Mérito Civil por su esfuerzo para "frenar los brotes nacionalistas" en sus autonomías, ya que en caso contrario "España habría sido ingobernable".Dos puntualizaciones: él y estos presidentes los que se refiere son nacionalistas, ellos son una muestra del nacionalismo español más casposo y España es ingobernable porque estos caciques locales como son algunos de estos presidentes, como lo era Rodríguez Ibarra únicamente se dedican a enfrentar las varias CCAA del Estado en provecho de una idea de España que intentan construir encima de los enfrentamientos entre pueblos que si son ricos en muchos sentidos pero que son empobrecidos en estos mismos sentidos con la clara intención de mantener la catastrófica supremacía de España . Hay que recordarle al señor Rodríguez Ibarra que si él fue presidente de la Junta de Extremadura fue porque desde Catalunya impulsó un sistema descentralizado del cual se han beneficiado otras Comunidades Autónomas, muchas de las cuales no eran otra cosa que el apéndice de España y que nunca antes habían tenido instituciones propias. Rodríguez Ibarra a pesar de ser dirigente del PSOE tenía, y sigue teniendo un discurso nacionalista español que podrían firmar Aznar, Franco, Primo de Rivera y Felipe V.