15 d’ag. 2010

El Vaticà vol fer combregar abans dels set anys

El Vaticà vol fer combregar abans dels set anysEl Vaticà vol fer combregar abans dels set anys. Això és el que desprén d'un article del cardenal AntonioCañizares, prefecte de la congregació del culte diví, publicat per l'Osservatore romano, òrgan de premsa del Vaticà. Cañizares justifica aquest avançament de l'edat per combregar amb l'argument que els nens creixen en un ambient advers a l'Església.

Veig que l'Església continua sense fer l'autocrítica que pertoca, quina és la responsabilitat de l'Església en l'allunyament dels fidels del si d'aquesta?. No serà que a una societat del segle XXI no se li pot parlar amb dogmes de l'Edad Mitjana?. Potser en aquest punt rau el problema de l'allunyament dels fidels de l'Esglesia, l'Església percep el problema però no és capaç de veure la veritable causa i la dóna a la societat, com si ells no tinguessin res a veure.
La proposta que Sa Eminència el cardenal Antonio Cañizares em fa recordar a aquelles imatges que veiem en els països islàmics de les madrasses, escoles alcoràniques en què s'adoctrina als nens des de molt joves i que serveixen com a pedrera dels moviments jihadistes.
Estem en el segle XXI i veiem un ressorgiment dels conceptes més retrògrads de les religions, un retorn a conceptes propis de l'Edad Mitjana.
Però les paraules del cardenal Cañizares no són cap novetat, ell és un cardenal procedent d'Espanya, de la Conferència Episcopal Espanyola, l'Església espanyola és molt conservadora, defensa el retorn a uns conceptes que pensàvem superats, cosa que ha fet que molts fidels se n'allunyin. És una Església allunyada dels conceptes democràtics de les societats modernes i avançades, que ha vist com el poder que tenien sobre la societat i la seva omnipresent influència en les decisions polítiques desapareixia.


Article: Cardenal Antonio Cañizares – L’Osservatore Romano

El Vaticano quiere hacer comulgar antes de los siete años

El Vaticano quiere hacer comulgar antes de los siete años. Eso es lo que desprende de un artículo del cardenal AntonioCañizares, prefecto de la congregación del culto divino, publicado por el Osservatore romano, órgano de prensa del Vaticano. Cañizares justifica este adelanto de la edad para comulgar con el argumento de que los niños crecen en un ambiente adverso a la Iglesia. Veo que la Iglesia sigue sin hacer la autocrítica que corresponde, cuál es la responsabilidad de la Iglesia en el alejamiento de los fieles del seno de esta?. No será que en una sociedad del siglo XXI no se le puede hablar con dogmas de la Edad Media?. Quizás en este punto radica el problema del alejamiento de los fieles de la Iglesia, la Iglesia percibe el problema pero no es capaz de ver la verdadera causa y la da a la sociedad, como si ellos no tuvieran nada que ver.
La propuesta que Su Eminencia el cardenal Antonio Cañizares me hace recordar a aquellas imágenes que vemos en los países islámicos de las madrasas, escuelas coránicas en las que se adoctrina a los niños desde muy jóvenes y que sirven como cantera de los movimientos yihadistas. Estamos en el siglo XXI y vemos un resurgimiento de los conceptos más retrógrados de las religiones, una vuelta a conceptos propios de la Edad Media. Pero las palabras del cardenal Cañizares no son ninguna novedad, él es un cardenal procedente de España, de la Conferencia Episcopal Española, la Iglesia española es muy conservadora, defiende el retorno a unos conceptos que pensábamos superados, lo que ha hecho que muchos fieles se alejan. Es una Iglesia alejada de los conceptos democráticos de las sociedades modernas y avanzadas, que ha visto como el poder que tenían sobre la sociedad y su omnipresente influencia en las decisiones políticas desaparecía.