23 d’ag. 2010

Contaminació visual als nostres carrers

Contaminació visual als nostres carrers

Poques deuen ser les ciutats en què no hi hagi graffitis embrutant parets i persianes, la majoria d'aquests graffitis no tenen sentit, són simples gargots, tot i què és possible que en la ment de l'autor en tingui algun sentit, però també hi ha a vegades paraules que com passa amb els gargots segurament només tenen sentit pel propi autor i una colla d'escollits. Més preocupant són les pintades racistes dirigides contra determinats grups ètnics:

-Pintada conta els moros en una de les parets del Passatge de la Indústria.

-Pintada contra els xinesos a la persiana d'un comerç xinés al carrer de Lluís el Piadós.

Tot i que aquestes dues pintades són pel seu contingut prou greus per demanar la seva eliminació, no és menys cert que el fet que totes les persianes estiguin plenes de graffitis fa que els ciutadans tinguem la sensació de viure en una ciutat bruta, tot i que sigui una brutícia visual, no pas física. Les pintades a les façanes són netejades gratuïtament pels serveis de neteja municipals però no aquelles pintades que hi ha a les persianes i portes que són considerades espai privat i per tant correspon al propietari demanar-ho a l'Ajuntament que ho farà cobrant el servei. La majoria de les pintades estan fetes sobre les persianes i els propietaris ja no es gasten diners a fer-les netejar per a què cinc minuts després d'haver-se fet la neteja vingui el brètol i ho torni a embrutar tot de nou. Els dos exemples que he exposat – totes dues pintades de clar missatge racista - estan l'un en una persiana d'un comerç i l'altra en una paret d'un espai privat. Potser caldria afegir però sense fer cap pintada “fora grafiters”. Si tantes ganes tenen de demostrar la seva habilitat per embrutar amb els seus gargots absurds haurien de pensar a fer-ho a casa seva, que omplin de gargots casa seva, tot i que no deuen fer-ho perquè si ho fan els seus pares els hi donarien una hòstia ben donada.

Pintades racistes al Passatge de la Indústria

Aquest passatge uneix el carrer Trafalgar i el carrer de Sant Pere més alt. Està ple de pintades, algunes de caràcter racista.

Pintadas racistas al Passatge de la Indústria

Este pasaje une la calle Trafalgar y la calle de Sant Pere més alt. Está lleno de pintadas, algunas de carácter racista.

Pintades racistes al Passatge de la Indústria

Pintades racistes al Passatge de la Indústria

Aquest passatge uneix el carrer Trafalgar i el carrer de Sant Pere més alt. Està ple de pintades, algunes de caràcter racista.

Pintadas racistas al Passatge de la Indústria

Este pasaje une la calle Trafalgar y la calle de Sant Pere més alt. Está lleno de pintadas, algunas de carácter racista.

Pintades racistes al Passatge de la Indústria

Pintada racista al carrer Lluís el Piadós

El carrer Trafalgar i els carrers adjacents tenen una gran activitat comercial, molta de la qual està regentada per ciutadans xinesos, d'aquí que la premsa hagi donat el malnom de Chinatown al carrer Trafalgar. Al carrer Lluís el Piadós - carrer que comunica la Plaça de Sant Pere amb el carrer Trafalgar hi ha aquesta pintada "Fuera Xinos".

Pintada racista en la calle Lluís el Piadós

La calle Trafalgar y las calles adyacentes tienen una gran actividad comercial, mucha de la que está regentada por ciudadanos chinés, de aquí que la prensa haya dado el mote de Chinatown a la calle Trafalgar. En la calle Lluís el Piadós - calle que comunica la Plaça de Sant Pere con la calle Trafalgar hay esta pintada "Fuera Xinos".

Pintada racista al carrer Lluís el Piadós

Contaminación visual en nuestras calles

Pocas deben ser las ciudades en las que no haya graffitis ensuciando paredes y persianas, la mayoría de estos graffitis no tienen sentido, son simples garabatos, a pesar de que es posible que en la mente del autor tenga algún sentido, pero también hay a veces palabras que como ocurre con los garabatos seguramente sólo tienen sentido por el propio autor y un grupo de elegidos. Más preocupante son las pintadas racistas dirigidas contra determinados grupos étnicos:

-Pintada cuenta los moros en una de las paredes del Pasaje de la Industria.
-Pintada contra los chinos en la persiana de un comercio chino en la calle de Lluis el Piadós.
Aunque estas dos pintadas son por su contenido
suficientemente graves como para pedir su eliminación, no es menos cierto que el hecho de que todas las persianas estén llenas de graffitis hace que los ciudadanos tengamos la sensación de vivir en una ciudad sucia, aunque sea una suciedad visual, no física. Las pintadas en las fachadas son limpiadas gratuitamente por los servicios de limpieza municipales pero no aquellas pintadas que hay en las persianas y puertas que son consideradas espacio privado y por tanto corresponde al propietario pedir al Ayuntamiento que lo hará cobrando el servicio. La mayoría de las pintadas están hechas sobre las persianas y los propietarios ya no se gastan dinero en hacerlas limpiar para que cinco minutos después de haberse hecho la limpieza venga el canalla y lo vuelva a ensuciar todo de nuevo.
Los dos ejemplos que he expuesto - ambas pintadas de claro mensaje racista - están uno en una persiana de un comercio y la otra en una pared de un espacio privado. Quizás habría que añadir pero sin hacer ninguna pintada "fuera grafiteros". Si tantas ganas tienen de demostrar su habilidad para ensuciar con sus garabatos absurdos deberían pensar en hacerlo en su casa, que llenan de garabatos casa, aunque no deben hacerlo porque si lo hacen sus padres les hay darían una hostia bien dada.