29 d’ag. 2010

Alemanya prohibirà que les empresses investiguin als seus empleats al Facebook

Alemanya prohibirà que les empresses investiguin als seus empleats al Facebook

Penjar fotos a Internet ha causat problemes a més d'una persona. Moltes empresses quan han de contractar un treballador investiguen la seva activitat a Internet, especialment a Facebook i altres xarxes socials. El poc seny d'algunes persones penjant fotos compromeses els ha causat més d'un problema, a vegades la pèrdua de la feina o la no contractació. El govern alemany ha aprovat un projecte de llei per prohibir que les empresses investiguin als seus treballadors o futurs treballadors buscant el que fan o deixen de fer a Internet. A partir d'octubre d'aquest any els empresaris no podran utilitzar Facebook per investigar els seus treballadors i esbrinar quines són les seves tendències sexuals, creences religioses o com es diverteixen. La mesura és difícil de portar a la pràctica perquè dubto molt que un empresari reconegui que hi ha despatxat al seu treballador per raons religioses o per les seves tendències sexuals però els empresaris poden escudar-se en altres raons per ridícules o falses que puguin ser però és bo saber que almenys hi ha una llei que deixa clar aquest assumpte.
Alemania prohibiera que las empresas investiguen a sus empleados en el Facebook

Colgar fotos en Internet ha causado problemas a más de una persona. Muchas empresas cuando tienen que contratar a un trabajador investigan su actividad en Internet, especialmente en Facebook y otras redes sociales. El poco juicio de algunas personas colgando fotos comprometidas les ha causado más de un problema, a veces la pérdida del trabajo o la no contratación. El gobierno alemán ha aprobado un proyecto de ley para prohibir que las empresas investiguen a sus trabajadores o futuros trabajadores buscando lo que hacen o dejan de hacer en Internet. A partir de octubre de este año los empresarios no podrán utilizar Facebook para investigar a sus trabajadores y averiguar cuáles son sus tendencias sexuales, creencias religiosas o como se divierten. La medida es difícil de llevar a la práctica porque dudo mucho que un empresario reconozca que ha despachado a su trabajador por razones religiosas o por sus tendencias sexuales pero los empresarios pueden escudarse en otras razones por ridículas o falsas que puedan ser pero es bueno saber que al menos hay una ley que deja claro este asunto.


1 comentari:

Pedro Garcia Millan ha dit...

PART 3
Sometimes it makes one wonder WHY there are NO good people that will step up (with God as their guide) and put a STOP to the M.A.D.?? That is one of the BIGGEST questions i ask myself almost every day! Maybe people are SCARED? Maybe they are waiting for God to MAGICALLY do it all without realizing that God doesn't work in that manner.

I just HOPE somebody puts a STOP to M.A.D. or we are ALL going to be really in BIG trouble!

The above is a LOT to think about, believe me, i have been living it since 2005, and jobless to boot! And i am a Dr. so go figure?? But i WILL NEVER SELL MYSELF TO A DEMON OR THE M.A.D. so how about them cookies :)

Peace be unto you and please WAKE UP PEOPLE!
+Dick Cheney Loves the demon Moloch from hell and wants to destroy earth too! Just look at what his
Moloch Axis Demoniac controlled company HALLIBURTON did in the Gulf of Mexico with the offshore oil rig…need I say more? Cheney is RESPONSIBLE for the atmospheric CHEMTRAIL pollution program sprinkling toxic Aluminum & Barium Oxide to alter the weather and poison the plants, soil and people to make way for genetically modified foodstuffs to further poison us! STOP THESE DEMONS NOW!!!!!!!
http://pedromillan.blogspot.com/