17 de nov. 2012

El PSOE pixa hipernazionalisticament damunt dels catalans

El PSOE pixa hipernazionalisticament damunt dels catalans

Durant les campanyes electorals se solen dir moltes bestieses però en aquestes eleccions al Parlament de Catalunya s’estan dient bajanades a dojo. Els dos partits espanyolistes del Parlament de Catalunya, PSOE i PP, estan demostrant un excessiu nerviosisme. Si, he dit PSOE i no PSC perquè el PSC definitivament ha mort buscant federalistes a les Espanyes. 

Bono fa una cantada 

Llegeixo que el dirigent del PSOE José Bono afirma que: “Quan a Alemanya va començar a ser sospitós tenir dues identitats, les coses van començar a anar malament”.

Senyor Bono, a Alemanya el que van fer els nazis va ser privar de la nacionalitat alemanya als jueus, convertint-los en apàtrides, els van expulsar de les universitats, de les escoles, de l’Exèrcit, de la funció pública, i finalment els va exterminar.

Centrem-nos a Espanya. Quan la Guerra Civil ja concloïa milers i milers d’espanyols (i catalans) van fugir davant l’avanç de les tropes feixistes, van acabar refugiant-se a França, on no van ser gaire ben tractats, per cert. Quan l’Alemanya nazi va ocupar França tots aquests espanyols i catalans van caure a les mans dels nazis. Els nazis van preguntar a Franco si volia que li tornessin aquells espanyols, aquest va dir-los que a aquelles persones se’ls va retirar la seva nacionalitat convertint-los en apàtrides, això va condemnar-los als camps d’extermini nazis.

La por o la estupidesa està fent que els polítics nacionalistes espanyols diguin massa estupideses. I no crec que els polítics nacionalistes espanyols tinguin moralment cap dret a acusar de nazis als catalanistes, quan el catalanisme ha demostrat històricament ser democràtic, a diferència del nacionalisme espanyol que té les mans tacades de sang.

Durant la negociació de l’Estatut de Catalunya a les portes dels Caprabo de Madrid van aparèixer pintades que indicaven que aquella era una empresa catalana, tal com feien els nazis amb els negocis dels jueus alemanys, i alguns correus electrònics demanant el boicot contra els productes catalans van ser enviats des dels comptes de correu de dirigents del PP. Els nazis, senyor Bono, no els busqui a Catalunya, i vostè és encara més el menys capacitat ja que el seu pare va ser membre de la organització feixista Falange. Ja n’hi ha prou. 

Marcel·lí Iglesias no veu la biga hipernacionalista al seu propi ull 

Un altre dirigent del PSOE, Marcel·lí Iglesias ha afirmat que els hipernacionalismes alemany i francès van causar més de 100 milions de morts entre la I i la II Guerra Mundial. Convindria que hagués inclòs també la Guerra Francoprussiana que enfrontava els mateixos països.

Que això ho digui un espanyol és ridícul perquè el nacionalisme espanyol té les mans tacades de sang, de molta sang. El nacionalisme català és pacífic i democràtic, cosa que no pot dir ningú del nacionalisme espanyol. El nacionalisme català té un caire cultural, econòmic i polític, i en el terreny polític és totalment democràtic, el nacionalisme espanyol, ans al contrari, és autoritari, antidemocràtic, racista i violent.

Mentre aquí parlem de decidir el nostre futur votant, els nacionalistes espanyols parlen d’enviar tancs, de detenir el president de la Generalitat de Catalunya. Mentre aquí parlem del dret a decidir ells citen a Hitler, amb el que ideològicament té molt en comú el Partit Popular. Els nacionalistes espanyols tenen por de la democràcia perquè no han estat mai demòcrates, alguns només porten posada la màscara de demòcrata, sempre que creguin que a les eleccions sortirà el que ells volen. 

El procés cap a la independència de Catalunya està posant en evidència les deficiències de la democràcia espanyola però també les deficiències democràtiques dels partits espanyolistes.  Allunyem-nos d’aquesta gentussa. PSOE, PP, C’s i UPyD són la mateixa merda espanyolista. I ja que parlem del PSOE, recomanaria que els dirigents del PSOE no acusin de nazis els catalanistes, perquè no costaria gens ni mica trobar importants dirigents del PSOE vestint la camisa blava de la falange i fent la salutació feixista. En aquella mateixa època molts dirigents catalanistes eren empresonats i torturats pel règim franquista. 

La imatge de José Bono que il·lustra aquest article és un fotomuntatge, si que és cert, però que Bono ha declarat sovint que el seu pare va ser falangista, ocupant el càrrec d’alcalde durant la dictadura.

 

 


 

 

 

 

 

 

El PSOE mea hipernazionalisticamente encima de los catalanes 

Durante las campañas electorales se suelen decir muchas tonterías pero en estas elecciones al Parlament de Catalunya están diciendo tonterías a raudales. Los dos partidos españolistas del Parlamento de Catalunya, PSOE y PP, están demostrando un excesivo nerviosismo. Si, he dicho PSOE y no PSC porque el PSC definitivamente ha muerto buscando federalistas en las Españas. 

Bono hace una cantada 

Leo que el dirigente del PSOE José Bono afirma que: "Cuando en Alemania empezó a ser sospechoso tener dos identidades, las cosas empezaron a ir mal".

Señor Bono, en Alemania lo que hicieron los nazis fue privar de la nacionalidad alemana a los judíos, convirtiéndolos en apátridas, los expulsaron de las universidades, de las escuelas, del Ejército, de la función pública, y finalmente los exterminó.

Centrémonos en España. Cuando la Guerra Civil ya concluía miles y miles de españoles (y catalanes) huyeron ante el avance de las tropas fascistas, acabaron refugiándose en Francia, donde no fueron muy bien tratados, por cierto. Cuando la Alemania nazi ocupó Francia todos estos españoles y catalanes cayeron en manos de los nazis. Los nazis preguntaron a Franco si quería que le devolvieran aquellos españoles, éste les respondió que aquellas personas se les retiró su nacionalidad convirtiéndolos en apátridas, esto les condenó a los campos de exterminio nazis.

El miedo o la estupidez está haciendo que los políticos nacionalistas españoles digan demasiado estupideces. Y no creo que los políticos nacionalistas españoles tengan moralmente derecho a acusar de nazis a los catalanistas, cuando el catalanismo ha demostrado históricamente ser democrático, a diferencia del nacionalismo español que tiene las manos manchadas de sangre.

Durante la negociación del Estatuto de Catalunya a las puertas de los Caprabo de Madrid aparecieron pintadas que indicaban que aquella era una empresa catalana, tal y como hacían los nazis con los negocios de los judíos alemanes, y algunos correos electrónicos pidiendo el boicot contra los productos catalanes fueron enviados desde las cuentas de correo de dirigentes del PP. Los nazis, señor Bono, no los busque en Catalunya, y usted es aún más el menos capacidad ya que su padre fue miembro de la organización fascista Falange. Ya basta. 

Marcelino Iglesias no ve la viga hipernacionalista en su propio ojo 

Otro dirigente del PSOE, Marcelino Iglesias ha afirmado que los hipernacionalismes alemán y francés causaron más de 100 millones de muertos entre la I y la II Guerra Mundial. Convendría que hubiera incluido también la guerra franco que enfrentaba los mismos países.

Que esto lo diga un español es ridículo porque el nacionalismo español tiene las manos manchadas de sangre, de mucha sangre. El nacionalismo catalán es pacífico y democrático, lo que no puede decir nadie del nacionalismo español. El nacionalismo catalán tiene un carácter cultural, económico y político, y en el terreno político es totalmente democrático, el nacionalismo español, al contrario, es autoritario, antidemocrático, racista y violento.

Mientras aquí hablamos de decidir nuestro futuro votando, los nacionalistas españoles hablan de enviar tanques, de detener al presidente de la Generalitat de Catalunya. Mientras aquí hablamos del derecho a decidir ellos citan a Hitler, con el que ideológicamente tiene mucho en común el Partido Popular. Los nacionalistas españoles tienen miedo a la democracia porque no han sido nunca demócratas, algunos sólo llevan puesta la máscara de demócrata, siempre que crean que en las elecciones saldrá lo que ellos quieren. 

El proceso hacia la independencia de Catalunya está poniendo en evidencia las deficiencias de la democracia española pero también las deficiencias democráticas de los partidos españolistas. Alejémonos de esta gentuza. PSOE, PP, C 's y UPyD son la misma mierda españolista. Y ya que hablamos del PSOE, recomendaría que los dirigentes del PSOE no acusen de nazis los catalanistas, porque no costaría nada encontrar importantes dirigentes del PSOE vistiendo la camisa azul de la falange y haciendo el saludo fascista. En esa misma época muchos dirigentes catalanistas eran encarcelados y torturados por el régimen franquista. 

La imagen de José Bono que ilustra este artículo es un fotomontaje, si que es cierto, pero, que Bono ha declarado a menudo que su padre fue falangista, ocupando el cargo de alcalde durante la dictadura.