26 de nov. 2012

Eleccions al Parlament de Catalunya 2012

Eleccions al Parlament de Catalunya 2012

Aquestes no han estat unes eleccions netes, no ho ha estat la campanya electoral i no ho ha estat l’exercici pròpiament dit del vot. Quina mena d’eleccions són aquestes que dia si i dia també surt algun fill de puta dient que s’ha de detenir el president del govern i jutjar-lo, suspendre l’autogovern o enviar l’exèrcit?. Que el Regne d’Espanya té de democràtic molt poc alguns ho sospitava, i les meves sospites s’han convertit en certeses. Les amenaces colpistes (Tejero, Vidal-Quadras, Pitarch, Alamán, etc) que es llançaven des de diversos estaments de la capital d’Espanya, el catastrofisme de Sánchez Camacho anunciant que caurien sobre Catalunya totes les plagues bíbliques, la publicació d’unes acusacions que a l’hora de la veritat no tenien cap consistència per part d’un mitjà sensacionalista afí al PP, etc. I el més greu, és que la maquinària de l’Estat espanyol podria haver manipulat els resultats electorals posant entrebancs als catalans residents a l’estranger o alguns tripijocs amb les paperetes.

Entrebancs al vot dels catalans des de l’estranger

S’ha denunciat les dificultats que han tingut els catalans residents a l’estranger, entrebancs posats per les ambaixades espanyoles amb l’argument que no eren unes eleccions importants, és curiós que per ser unes eleccions irrellevants, a parer dels funcionaris diplomàtics espanyols, hagin posat tants esforços en impedir que els catalans que s’hi adreçaven per fer els tràmits haguessin de marxar sense poder exercir el seu dret al vot.

Això si, ahir a la nit, com que els tupinada va aconseguir el propòsit perseguit pel govern del PP, la portaveu del PP va dir que eren molt importants. La poca honestedat i barra del govern espanyol en tota la seva magnificència.

Catalunya Diu Prou ha anunciat que han presentat una denúncia al jutjat de guàrdia per les dificultats que s’han trobat els catalans residents a l’estranger. 150.346 catalans residents a l’estranger han vist conculcat el seu dret al vot per la maquinària de l’Estat, només 16.271 han pogut exercit el seu dret al vot. Els països on els catalans han tingut més dificultats per votar són: E.U.A, Canadà, Austràlia, Canadà, Mèxic, Xina, Bolívia i Xile.

Els serveis jurídics de Catalunya Diu Prou i la plataforma catalans al món estan assessorats i tramitant les denúncies dels afectats. Més informació a la web nopucvotar.cat. També es pot tramitar la denúncia enviant un correu a exteriors@catalunyadiuprou.cat.

El Tractat de la UE i la Constitució espanyola han de garantir que els ciutadans puguin exercir el seu dret al vot però l’Estat va crear una figura jurídica l’any 2010, el vot pregat, que consisteix en què els ciutadans residents a l’estranger hagin de sol·licitar poder exercir aquest dret a les ambaixades a l’estranger, i això contradiu el dret al “sufragi universal”, dret al vot universal, lliure, igualitari i secret. Per cert, 150.000 vots són aproximadament quatre escons del Parlament.

Segons La Vanguardia només un 5% dels catalans residents a l’estranger han pogut exercir el seu dret al vot. Als entrebancs que aquests catalans s’han trobat a l’hora de realitzar els tràmits per poder exercir el vot cal afegir els retards en l’enviament de les butlletes i altres incidències. L’eurodiputat Raül Romeva (ICV) ha qüestionat la llei del vot pregat en una carta dirigida a la Comissió Europea, i el candidat de SI Alfons López Tena va enviar una carta a la Fundació Carter per a la defensa dels drets humans i democràtics exposant els entrebancs que l’Estat espanyol ha posat als catalans residents a l’estranger per poder exercir el seu dret al vot.

El PP envia les seves hosts a controlar les eleccions

El PP ha enviat des d’Espanya (Madrid, Toledo, Andalusia i el País Valencià) militants seus i els cadells de les Nuevas Generaciones del PP a fer d’apoderats. Perquè el PP ha enviat des d’Espanya tanta gent del partit a controlar les eleccions catalanes?. No tenien prou amb els pepers “catalans”?

Tupinada desvergonyida del PP?

En alguns col·legis electorals s’han detectat paperetes de CiU de les eleccions de l’any 2010, que es considerarien nul·les. Qui les ha posat?.
També s’ha detectat paperetes del PP barrejades amb les dels altres partits. Si no estaves atent pots haver votat el Partit Popular. Era aquesta la tasca de les hosts del PP arribades des d’Espanya?

Tinc seriosos dubtes que els resultats d’aquestes eleccions hagin estat nets, hi ha una ferum a tupinada massiva organitzada pel Partit Popular que fa fàstic. En aquestes eleccions tots ens hi jugàvem molt, els catalans i també els espanyols, i n’hi ha qui (Partit Popular) ha demostrat una manca d’escrúpols per pervertir els resultats electorals que només pot comparar-se amb les eleccions que se celebraven a l’Espanya del XIX i principis del XX, on les tupinades eren el fet habitual, i amb alguns països no democràtics que organitzen eleccions per semblar-ho.

Que l’Estat amenaci els candidats amb la presó, filtri informes falsos calumniadors a la premsa afí, impedeixi el vot a 150.000 persones, permeti que passin coses rares amb les paperetes, que enviï el dia de les eleccions a membres del partit governant a “controlar” el procés electoral, diversos membres del partit governant fent declaracions en una cadena afí al govern central reclamant l’empresonament del president de la Generalitat... no, decididament aquestes eleccions no han estat netes.

No és que Catalunya s’hagi convertit en una república bananera, Catalunya té la desgràcia de formar part d’un Estat amb molt poques qualitats democràtiques del que ens hem de separar. I és vergonyant que el partit responsable de les amenaces i les irregularitats embruti amb la seva presència el Parlament del nostre país. Espanya no és una república bananera perquè és una monarquia, però és una monarquia colpista i escassament democràtica.
 

 

 

 

 

 

Elecciones al Parlamento de Catalunya 2012

Éstas no han sido unas elecciones limpias, no lo ha sido la campaña electoral y no lo ha sido el ejercicio propiamente dicho del voto. ¿Qué tipo de elecciones son las mismas que día sí y día también sale algún hijo de puta diciendo que se debe detener el presidente del gobierno y juzgarlo, suspender el autogobierno o enviar el ejército?. Que el Reino de España tiene de democrático muy poco algunos lo sospechábamos, y mis sospechas se han convertido en certezas. Las amenazas golpistas (Tejero, Vidal-Quadras, Pitarch, Alamán, etc) que se lanzaban desde diversos estamentos de la capital de España, el catastrofismo de Sánchez Camacho anunciando que caerían sobre Catalunya todas las plagas bíblicas, la publicación de unas acusaciones que a la hora de la verdad no tenían consistencia por parte de un medio sensacionalista afín al PP, etc. Y lo más grave, es que la maquinaria del Estado español podría haber manipulado los resultados electorales poniendo trabas a los catalanes residentes en el extranjero o algunos chanchullos con las papeletas.

Obstáculos al voto de los catalanes desde el extranjero

Se ha denunciado las dificultades que han tenido los catalanes residentes en el extranjero, tropiezos puestos por las embajadas españolas con el argumento de que no eran unas elecciones importantes, es curioso que para ser unas elecciones irrelevantes, a juicio de los funcionarios diplomáticos españoles, hayan puesto tantos esfuerzos en impedir que los catalanes que se dirigían para hacer los trámites tuvieran que marcharse sin poder ejercer su derecho al voto.

Eso si, anoche, como los pucherazo logró el propósito perseguido por el gobierno del PP, la portavoz del PP dijo que eran muy importantes. La poca honestidad y barra del gobierno español en toda su magnificencia.

Catalunya Diu Prou anunció que han presentado una denuncia en el juzgado de guardia por las dificultades que han encontrado los catalanes residentes en el extranjero. 150.346 catalanes residentes en el extranjero han visto conculcado su derecho al voto para la maquinaria del Estado, sólo 16.271 han podido ejercido su derecho al voto. Los países donde los catalanes han tenido más dificultades para votar son: EE.UU., Canadá, Australia, Canadá, México, China, Bolivia y Chile.

Los servicios jurídicos de Catalunya Diu Prou y la plataforma catalanes en el mundo están asesorados y tramitando las denuncias de los afectados. Más información en la web nopucvotar.cat. También se puede tramitar la denuncia enviando un correo a exteriors@catalunyadiuprou.cat.
 
El Tratado de la UE y la Constitución española deben garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto pero el Estado creó una figura jurídica en el año 2010, el voto rogado, que consiste en que los ciudadanos residentes en el extranjero tengan que solicitar poder ejercer ese derecho a las embajadas en el extranjero, y esto contradice el derecho al "sufragio universal", derecho al voto universal, libre, igualitario y secreto. Por cierto, 150.000 votos son aproximadamente cuatro escaños del Parlamento.

Según La Vanguardia sólo un 5% de los catalanes residentes en el extranjero han podido ejercer su derecho al voto. Los obstáculos que estos catalanes se han encontrado a la hora de realizar los trámites para poder ejercer el voto hay que añadir los retrasos en el envío de los boletos y otras incidencias. El eurodiputado Raül Romeva (ICV) ha cuestionado la ley del voto rogado en una carta dirigida a la Comisión Europea, y el candidato de SI Alfons López Tena envió una carta a la Fundación Carter para la defensa de los derechos humanos y democráticos exponiendo los obstáculos que el Estado español ha puesto a los catalanes residentes en el extranjero para poder ejercer su derecho al voto.

El PP envía sus huestes a controlar las elecciones

El PP ha enviado desde España (Madrid, Toledo, Andalucía y la Comunidad Valenciana) militantes suyos y los cachorros de las Nuevas Generaciones del PP a hacer de apoderados. ¿Porque el PP ha enviado desde España tanta gente del partido a controlar las elecciones catalanas?. ¿No tenían suficiente con los peperos "catalanes"?

¿Pucherazo desvergonzada del PP?

En algunos colegios electorales se han detectado papeletas de CiU de las elecciones del año 2010, que se considerarían nulas. ¿Quien las ha puesto?.

También se ha detectado papeletas del PP mezcladas con las de los demás partidos. Si no estabas atento puedes haber votado al PP. ¿Era ésta la tarea de las huestes del PP llegadas desde España?

Tengo serias dudas de que los resultados de estas elecciones hayan sido limpias, hay un hedor a pucherazo masiva organizada por el Partido Popular que da asco. En estas elecciones todos nos jugábamos mucho, los catalanes y también los españoles, y hay quien (PP) ha demostrado una falta de escrúpulos para pervertir los resultados electorales que sólo puede compararse con las elecciones que se celebraban en la España del XIX y principios del XX, donde las pucherazo eran lo habitual, y con algunos países no democráticos que organizan elecciones para parecerlo.

Que el Estado amenace los candidatos con la cárcel, filtre informes falsos calumniadores a la prensa afín, impida el voto a 150.000 personas, permita que pasen cosas raras con las papeletas, que envíe el día de las elecciones a miembros del partido gobernante a " controlar "el proceso electoral, varios miembros del partido gobernante haciendo declaraciones en una cadena afín al gobierno central reclamando el encarcelamiento del presidente de la Generalitat ... no, decididamente estas elecciones no han sido limpias.

No es que Catalunya se haya convertido en una república bananera, Catalunya tiene la desgracia de formar parte de un Estado con muy pocas cualidades democráticas de lo que nos debemos separar. Y es vergonzante que el partido responsable de las amenazas y las irregularidades ensucie con su presencia el Parlamento de nuestro país. España no es una república bananera porque es una monarquía, pero es una monarquía golpista y escasamente democrática.