14 de nov. 2012

Sánchez Camacho contra els García/Garcia

Sánchez Camacho contra els García/Garcia

Al PP se li acaben els arguments per fer-nos por.

1-L’amenaça que si ens independitzem ens quedarem sense pensió quan ens jubilem. Bé, les pensions les paguem els que ara estem treballant. Quan, per exemple, jo em jubili la meva pensió la pagaran els que llavors treballin. Les pensions no són una caixa amb el nostre nom, com algú pensa, on l’Estat posa els diners que nosaltres mateixos paguem i el dia que ens jubilem ens comencen a tornar aquests diners, sinó un fons on els treballadors en actiu posem uns diners que serveix per pagar les pensions dels jubilats actuals. Per tant, la senyora Sánchez Camacho menteix descaradament quan afirma que els jubilats es quedaran sense pensió el dia després de la independència.

2-Els agricultors catalans es quedaran sense els ajuts del PAC. La UE està reduint cada cop més les ajudes a l’agricultura. I no són precisament els agricultors catalans els més beneficiats per aquest fons de la UE.

3-L’Estat deixarà de construir els accessos a la terminal de Hutchinson del Port de Barcelona i altres infraestructures que l’Estat s’havia compromès a construir. L’accés ferroviari a la terminal de mercaderies de Hutchinson del Port de Barcelona no s’ha construït encara, tot i que l’Estat espanyol s’havia compromès a tenir-ho enllestit abans que aquesta terminal iniciés les seves operacions. La credibilitat del govern espanyol queda molt minvada amb aquest incompliment que s’afegeix a molts altres incompliments del govern espanyol. Les obres del tram de la N-II per les comarques gironines s’han aturat, obres que millorarien un tram on s’han matat moltes persones.
 
4-Els títols universitaris no els reconeixeran enlloc. Els títols universitaris expedits a Catalunya seran i són plenament reconeguts perquè l’organisme que els acredita a Catalunya està reconegut.

5-Catalunya es quedarà fora de la UE i de l’Euro. Aquests dies diversos representants de la UE han dit una cosa i la contrària, sovint depenent del lloc on ho deien. De fet, la UE no contempla aquesta situació perquè la UE aspira a anar integrant tots els països europeus, però no l’expulsió de cap. Però acceptem que després de la independència quedem fora de la UE. El PP diu que el govern espanyol s’oposarà a l’ingrés de Catalunya a la UE pels segles dels segles. Anem a pams. Molt bé, Espanya s’oposa a l’ingrés de Catalunya a la Unió Europea. I què?. L’ingrés d’un nou membre depèn del vot unànime de tots els Estats membres, ja ens ha dit el govern espanyol que tenim el seu vot contrari, només un vot en contra val més que 26 a favor, funciona com un veto. I si fóssim els catalans els que no volguéssim entrar a la UE?. Respecte a l’Euro: No tots els Estats membres de la UE tenen l’Euro, de fet dels 27 crec que són 15 els que tenen l’euro com a moneda, i també hi ha països que sense ser membres de la zona Euro ni tampoc de la UE empren l’Euro. 

Una intervenció militar a Catalunya com demana l’eurodiputat del Partit Popular i vicepresident del Parlament Europeu seria un acte molt greu, i si l’Exèrcit anés més enllà de passejar els tancs i disparés contra la gent o contra edificis, posem que decidissin canonejar el Palau de la Generalitat, no seria Catalunya qui quedaria fora de la UE, seria Espanya. 

Sembla que després que es denunciés que uns avions de combat fent vols rasants i l’incident d’un vaixell de l’Armada a Roses, algú al Ministeri de Defensa ha decidit no escalfar més l’ambient. 

Havent fallat les amenaces i havent fallat altres arguments com els anteriors citats, apart de certes barbaritats dites també per l’eurodiputat del PP Vidal-Quadras, que quan Catalunya s’independitzi els catalans degollarem els espanyols que visquin a Catalunya, a la senyora Alicia Sánchez Camacho se li ha ocorregut un altre argument delirant per provar de fer por als catalans. 

Si Catalunya s’independitza la Generalitat obligarà als catalans de cognom castellà a traduir-lo al castellà, i en un vídeo delirant,un altre vídeo delirant del Partit Popular que intenta sembrar zitzània aCatalunya, diuen que els García seran obligats a canviar-se el nom per Garriga. 

El PP en aquest punt demostra que és un partit espanyol que no coneix Catalunya, si, els diputats catalans del PP parlen català, alguns fins i tot tenen cognoms catalans, però no tenen ni puta idea de Catalunya perquè a Catalunya, a la comarca de la Ribera d’Ebre, a la província de Tarragona, hi ha el municipi de Garcia. 

El PP hauria d’evitar parlar sobre aquest assumpte dels cognoms, l’Estat que tan defensen i la dictadura feixista que molts dirigents del PP admiren, quan no han format part, va fer veritables bestieses amb els cognoms, caldria arreglar el disbarat perpetrat per la dictadura que va castellanitzar molts cognoms traduint-los o castellanitzant la grafia, per exemple, molts cognoms catalans que s’haurien d’escriure amb NY el règim va fer que fossin inscrits amb Ñ. I de la toponímia més val que la senyora Sánchez Camacho no digui res, els disbarats perpetrats contra la toponímia catalana pels règims nacionalistes espanyols podrien fer-la posar vermella, només cal veure el que està fent a les Balears el seu correligionari Bauzá amb la toponímia. 

Vaig néixer l’any 1969, durant la dictadura franquista, llavors em van inscriure amb el nom en castellà perquè hi havia vigent una llei franquista que prohibia inscriure’s al registre amb noms en altres idiomes que no fossin en castellà, no va ser fins meitat dels anys 80 que vaig poder corregir aquesta errada ja que la Generalitat va aprovar una llei que permetia inscriure’s amb el nom en català. 

La independència no fa por i no ens ha de fer cap por, el que ens ha de fer por és romandre un minut més a Espanya. 

De fet, amb la independència de Catalunya és la senyora Sánchez Camacho qui té més a perdre. 

Ella és diputada del Parlament de Catalunya per Barcelona i Senadora per Barcelona. Quan Catalunya s’independitzi la senyora Sánchez Camacho es veurà obligada a escollir si és espanyola o catalana. Si escull ser catalana, podrà seguir sent diputada del Parlament de Catalunya però no senadora perquè a Espanya serà estrangera, si decideix ser espanyola deixarà de ser diputada al Parlament de Catalunya ja que com estrangera no podrà ser diputada, i no podrà ser senadora ja que la circumscripció per la que ara és senadora ja no existirà. Clar, que pot presentar-se per una província espanyola, però això ja no serà el nostre problema.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sánchez Camacho contra los García/Garcia 

Al PP se le acaban los argumentos para darnos miedo. 

1-La amenaza que si nos independizamos nos quedaremos sin pensión cuando nos jubilemos. Bueno, las pensiones las pagamos los que ahora estamos trabajando. Cuando, por ejemplo, yo me jubile mi pensión la pagarán los que entonces trabajen. Las pensiones no son una caja con nuestro nombre, como alguien piensa, donde el Estado pone dinero que nosotros mismos pagamos y el día que nos jubilemos nos empiezan a volver este dinero, sino un fondo donde los trabajadores en activo ponemos un dinero que sirve para pagar las pensiones de los jubilados actuales. Por tanto, la señora Sánchez Camacho miente descaradamente cuando afirma que los jubilados se quedarán sin pensión el día después de la independencia. 

2-Los agricultores catalanes se quedarán sin las ayudas del PAC. La UE está reduciendo cada vez más las ayudas a la agricultura. Y no son precisamente los agricultores catalanes los más beneficiados por este fondo de la UE. 

3-El Estado dejará de construir los accesos a la terminal de Hutchinson del Puerto de Barcelona y otras infraestructuras que el Estado se había comprometido a construir. El acceso ferroviario a la terminal de mercancías de Hutchinson del Puerto de Barcelona no se ha construido todavía, aunque el Estado español se había comprometido a tenerlo listo antes de que esta terminal iniciara sus operaciones. La credibilidad del gobierno español queda muy mermada con este incumplimiento que se añade a otros muchos incumplimientos del gobierno español. Las obras del tramo de la N-II por las comarcas gerundenses se han parado, obras que mejorarían un tramo donde se han matado muchas personas. 

4-Los títulos universitarios no los reconocerán ninguna parte. Los títulos universitarios expedidos en Catalunya serán y son plenamente reconocidos porque el organismo que los acredita en Catalunya está reconocido. 

5-Catalunya se quedará fuera de la UE y del Euro. Estos días varios representantes de la UE han dicho una cosa y la contraria, a menudo dependiendo del lugar donde lo decían. De hecho, la UE no contempla esta situación porque la UE aspira a ir integrando todos los países europeos, pero no la expulsión de ninguno. Pero aceptemos que tras la independencia quedamos fuera de la UE. El PP dice que el Gobierno se opondrá al ingreso de Catalunya en la UE por los siglos de los siglos. Vamos por partes. Muy bien, España se opone al ingreso de Catalunya en la Unión Europea. ¿Y qué?. El ingreso de un nuevo miembro depende del voto unánime de todos los Estados miembros, ya nos ha dicho el gobierno español que tenemos su voto contrario, sólo un voto en contra es “mejor” que 26 a favor, funciona como un veto. ¿Y si fuéramos los catalanes los que no quisiéramos entrar en la UE?. Respecto al Euro: No todos los Estados miembros de la UE tienen el Euro, de hecho los 27 creo que son 15 los que tienen el euro como moneda, y también hay países que sin ser miembros de la zona Euro ni tampoco de la UE utilizan el Euro. 

Una intervención militar en Catalunya como pide el eurodiputado del PP y vicepresidente del Parlament Europeo sería un acto muy grave, y si el Ejército fuera más allá de pasear los tanques y disparara contra la gente o contra edificios, pongamos que decidieran canonejar el Palau de la Generalitat, no sería Catalunya quien quedaría fuera de la UE, sería España. 

Parece que después de que se denunciara que unos aviones de combate haciendo vuelos rasantes y el incidente de un barco de la Armada en Roses, alguien en el Ministerio de Defensa ha decidido no calentar más el ambiente. 

Habiendo fallado las amenazas y habiendo fallado otros argumentos como los anteriores citados, aparte de ciertas barbaridades dichas también por el eurodiputado del PP Vidal-Quadras, que cuando Catalunya se independice los catalanes degollaremos a los españoles que vivan en Catalunya, a la señora Alicia Sánchez Camacho se le ha ocurrido otro argumento delirante para intentar dar miedo a los catalanes. 

Si Catalunya se independiza la Generalitat obligará a los catalanes de apellido castellano en traducirlo al castellano, y en un videodelirante, otro vídeo delirante del PP que intenta sembrar cizaña en Catalunya,dicen que los García serán obligados a cambiarse el nombre por Garriga. 

El PP en este punto demuestra que es un partido español que no conoce Catalunya, si, los diputados catalanes del PP hablan catalán, algunos incluso tienen apellidos catalanes, pero no tienen ni puta idea de Catalunya para que en Catalunya, en la comarca de la Ribera de Ebro, en la provincia de Tarragona, está el municipio de García. 

El PP debería evitar hablar sobre este asunto de los apellidos, el Estado que tanto defienden y la dictadura fascista que muchos dirigentes del PP admiran, cuando no han formado parte, hizo verdaderas barbaridades con los apellidos, habría arreglar el desaguisado perpetrado por la dictadura que castellanizar muchos apellidos traduciéndolos o castellanizando la grafía, por ejemplo, muchos apellidos catalanes que deberían escribirse con NY el régimen hizo que fueran inscritos con Ñ. Y de la toponimia más vale que la señora Sánchez Camacho no diga nada, los disparates perpetrados contra la toponimia catalana por los regímenes nacionalistas españoles podrían hacerla poner roja, sólo hay que ver lo que está haciendo en Baleares su correligionario Bauzá con la toponimia. 

Nací el año 1969, durante la dictadura franquista, entonces me inscribieron con el nombre en castellano porque había vigente una ley franquista que prohibía inscribirse en el registro con nombres en otros idiomas que no fueran en castellano, no fue hasta mediados de los años 80 que pude corregir este error ya que la Generalitat aprobó una ley que permitía inscribirse con el nombre en catalán. 

La independencia no da miedo y no debe dar ningún miedo, lo que nos debe dar miedo es permanecer un minuto más en España. 

De hecho, con la independencia de Catalunya es la señora Sánchez Camacho quien tiene más que perder. 

Ella es diputada del Parlament de Catalunya por Barcelona y Senadora por Barcelona. Cuando Catalunya se independice la señora Sánchez Camacho se verá obligada a elegir si es española o catalana. Si escoge ser catalana, podrá seguir siendo diputada del Parlament de Catalunya pero no senadora porque en España será extranjera, si decide ser española dejará de ser diputada en el Parlament de Catalunya ya que como extranjera no podrá ser diputada, y no podrá ser senadora ya que la circunscripción por la que ahora es senadora ya no existirá. Claro, que puede presentarse por una provincia española, pero eso ya no será nuestro problema.