25 d’abr. 2010

Mariano Rajoy i la renovació del Tribunal Constitucional

Mariano Rajoy i la renovació del Tribunal Constitucional

Bloqueig d'una renovació necessària

Mariano Rajoy: “Canviar ara, en meitat del partit, quan porten tres anys i mig llargs debatent, als membres del Tribunal Constitucional, com demanen alguns, seria posar un torpede en la línia de flotació d'aquest tribunal.”

Porten tres anys i mig sense arriba a cap conclusió, amb un membre mort, un recusat, quatre amb el mandat fora de termini i quatre que aviat ho estaran. És a dir, dels dotze membres que haurien d'haver-hi només n'hi ha deu, i d'aquests deu la meitat encara estan dins del seu mandat legal, i d'aquests sis, abans que s'acabi l'any
només dos compliran les normes. Porten quasi quatre anys, tres i mig, sense arribar a cap acord, i al senyor Rajoy li preocupa que canviar els membres ara pugui destruir el prestigi i la credibilitat del Tribunal Constitucional com institució i dels seus membres. Doncs no, és ara quan aquest Tribunal pateix una minva de la seva autoritat ja que el Tribunal que segons diuen ha de vetllar perquè es compleixin les normes constitucionals és el primer que no les compleix. Quin exemple, senyor Rajoy, quin exemple. El torpede a la línia de flotació del TC no és renovar els seus membres, justament és el que està passant ara, que el PP es nega a renovar els membres i el PSOE tot i reconéixer que hi ha de fer diuen al mateix temps que no és el moment. Ara no és el moment de renovar els membres del TC?. Doncs té raó, s'haurien d'haver renovat a mida que els terminis dels seus mandats van anar esgotant-se, D'aquí a no res només dos dels membres del TC, dos de deu, estaran complint la legalitat vigent, i, si aquells que han de vetllar pel compliment de la llei són els primers en no complir-la seran ells els qui estaran torpedinant el Tribunal Constitucional, ells i els dos partits majoritaris per no tan sols permetre-ho sinó ser-ne plenament responsables de no haver acordat la renovació.

Rajoy es treu la màscara sense adonar-se

"El mateix passa amb un altre dels grans debats que s'estan produint avui en dia al nostre país, debat que afecta el Tribunal Constitucional, quan les polítiques són miops, quan només s'està pensant en el curt termini, quan es prenen decisions per intentar deixar a algunes forces polítiques gairebé de fora del mapa, quan no es pensa en l'interès general i en les conseqüències dels actes, al final, la realitat t'acaba passant factura. "

Rajoy s'ha tret la màscara definitivament, no se si ell n'és conscient de les seves paraules o si són producte d'un curtcircuit mental. Ell deu pensar que parla d'altres però en realitat està descrivint quina ha sigut l'actitud del PP al llarg de tot aquest assumpte. Té raó quan diu que aquest és un dels debats més importants però mai ho hauria d'haver sigut, mai s'hauria d'haver vist aquest esperpent d'un tribunal usat pels dos partits polítics majoritaris per esbatussar-se entre ells i si de pas enganxen a algú més encara millor. Convertint el TC en el centre d'una disputa política han aconseguit que el TC perdi completament el seu prestigi, el prestigi que aquestes institucions solen tenir en les democràcies serioses i consolidades, però parlem d'Espanya, on la democràcia no està plenament consolidada i la seriositat és mera coincidència. Rajoy parla de polítiques miops. Ell no es refereix a la manera de fer política del PP en aquest últims sis anys en què no ha tingut manies a l'hora d'usar les institucions i els mitjans que li són afins, i deixar-se usar per aquells als quals és afí el PP per enfrontar les Comunitats Autònomes les unes amb les altres, per enfrontar-se a tothom i per practicar una oposició completament destructiva. L'interés general?. Que el partit polític del cas Gürtel i el cas Arena parli de l'interés general em sembla una broma de mal gust. En el PP no han pensat en les conseqüències dels seus actes. Deuen pensar que presentar el recurs contra l'Estatut de Catalunya els podia donar vots en altres CCAA espanyoles, i aquí és on es demostra que l'interés general al partit de Mariano Rajoy se la porta fluixa i tampoc miren més enllà dels vots que poden treure fent una campanya electoral contra Catalunya, això dóna vots a Castella a curt termini però a la llarga tindrà conseqüències per a tots, conseqüències greus, però ells pensen només en què si sacrifiquen el boc expiatori català – l'Estatut – els “déus electorals” els premiaran amb la poltrona monclovita que fins ara li ha estat fugissera a Mariano Rajoy. Rajoy diu que com que al PP no se li ha fet cas, diu que al PP se l'ha marginat, que aquestes són les conseqüències. És a dir, com que durant la redacció de l'Estatut el PP no va poder imposar-se a la majoria, que no els van sortir bé les estratagemes que van intentar per impedir la tramitació en les Corts, a on per cert, van poder dir i votar-ho tot, però tothom va adonar-se que actuaven amb una clara voluntat obstruccionista, van anar al TC que els fes la feina bruta i que imposés la doctrina pepera passant pel damunt de la voluntat democràtica de la majoria. Rajoy està dient i reconeixent que els importa un rave si l'Estatut és constitucional o no, com que no van poder imposar la seva voluntat a la de la majoria ells recorren a uns altres procediments. Almenys li hem de reconèixer que ha dit allò que molts pensàvem, això res té a veure amb la constitucionalitat o no de l'Estatut, només té a veure amb voler arribar al poder sigui com sigui, per tant, Marià Rajoy ha demostrat que pensa a molt curt termini i sense tenir en consideració quines siguin les conseqüències.

Video 1

Video 2

Vídeo 1

Mariano Rajoy y la renovación del Tribunal Constitucional

Bloqueo de una renovación necesaria
Mariano Rajoy: "Cambiar ahora, en mitad del partido, cuando llevan tres años y medio largos debatiendo, los miembros del Tribunal Constitucional, como piden algunos, sería poner un torpedo en la línea de flotación de este tribunal."
Llevan tres años y medio sin llegar a ninguna conclusión, con un miembro fallecido, uno recusado, cuatro con el mandato fuera de plazo y cuatro que pronto lo estarán. Es decir, los doce miembros que deberían haber sólo hay diez, y de estos diez la mitad todavía están dentro de su mandato legal, y de estos seis, antes de que acabe el año sólo dos cumplirán las normas. Llevan casi cuatro años, tres y medio, sin llegar a ningún acuerdo, y al señor Rajoy le preocupa que cambiar los miembros ahora pueda destruir el prestigio y la credibilidad del Tribunal Constitucional como institución y de sus miembros. Pues no, es ahora cuando este Tribunal sufre una merma de su autoridad ya que el Tribunal que según dicen debe velar porque se cumplan las normas constitucionales es el primero que no las cumple. Qué
ejemplo, señor Rajoy, qué ejemplo. El torpedo a la línea de flotación del TC no es renovar sus miembros, justamente es lo que está pasando ahora, que el PP se niega a renovar los miembros y el PSOE a pesar de reconocer que hay que hacer dicen al mismo tiempo que no es el momento. Ahora no es el momento de renovar los miembros del TC?. Pues tiene razón, deberían haber renovado a medida que los plazos de sus mandatos fueron agotándose, Dentro de nada sólo dos de los miembros del TC, dos de diez, estarán cumpliendo la legalidad vigente, y,
si aquellos que deben velar por el cumplimiento de la ley son los primeros en no cumplirla serán ellos los que estarán torpedeando el Tribunal Constitucional, ellos y los dos partidos mayoritarios para no sólo permitirlo sino ser plenamente responsables de no haber acordado la renovación.

Rajoy se quita la máscara sin darse cuenta
"Lo mismo ocurre con otro de los grandes debates que se están produciendo hoy en día en nuestro país, debate que afecta al Tribunal Constitucional, cuando las políticas son miopes, cuando sólo se está pensando en el corto plazo, cuando se toman decisiones para intentar dejar a algunas fuerzas políticas casi fuera del mapa, cuando no se piensa en el interés general y en las consecuencias de los actos, al final, la realidad te acaba pasando factura. "
Rajoy se ha quitado la máscara definitivamente, no se si él es consciente de sus palabras o si son producto de un cortocircuito mental. Él debe pensar que habla de otros pero en realidad está describiendo cuál ha sido la actitud del PP a lo largo de todo este asunto. Tiene razón cuando dice que este es uno de los debates más importantes pero nunca debería haber sido, nunca debería haber visto este esperpento de un tribunal usado por los dos partidos políticos mayoritarios para pegar entre ellos y si de paso enganchan a alguien más aún mejor. Convirtiendo el TC en el centro de una disputa política han logrado que el TC pierda completamente su prestigio, el prestigio que estas instituciones suelen tener en las democracias serias y consolidadas, pero hablamos de España, donde la democracia no está plenamente consolidada y la seriedad es mera coincidencia. Rajoy habla de políticas miopes. Él no se refiere a la manera de hacer política del PP en estos últimos seis años en que no ha tenido reparos a la hora de usar las instituciones y los medios que le son afines, y dejarse usar por aquellos a los que es afín al PP para enfrentar las Comunidades Autónomas las unas con las otras, para enfrentarse a todos y para practicar una oposición completamente destructiva. El interés general?. Que el partido político del caso Gürtel y el caso Arena hable del interés general me parece una broma de mal gusto. En el PP no han pensado en las consecuencias de sus actos. Deben pensar que presentó el
recurso contra el Estatut de Cataluña les podía dar votos en otras CCAA españolas, y aquí es donde se demuestra que el interés general en el partido de Mariano Rajoy se la trae floja y tampoco miran más allá de los votos que pueden sacar haciendo una campaña electoral en Catalunya, esto da votos en Castilla a corto plazo pero a la larga tendrá consecuencias para todos, consecuencias graves, pero ellos piensan sólo en que si sacrifican el chivo expiatorio catalán - el Estatut - los "dioses electorales "los premiarán con la poltrona monclovita que hasta ahora le ha sido huidiza a Mariano Rajoy.
Rajoy dice que como el PP no se le ha hecho caso, dice que al PP se le ha marginado, que estas son las consecuencias.
Es decir, como que durante la redacción del Estatuto el PP no pudo imponerse a la mayoría, que no les salieron bien las artimañas que intentaron para impedir la tramitación en las Cortes, donde por cierto, poder decir y votar todo, pero todo el mundo se dio cuenta de que actuaban con una clara voluntad obstruccionista, acudieron al TC que les hiciera el trabajo sucio y que impusiera la doctrina pepera pasando por encima de la voluntad democrática de la mayoría. Rajoy está diciendo y reconociendo que les importa un pito si el Estatut es constitucional o no, como no pudieron imponer su voluntad a la de la mayoría ellos recurren a otros procedimientos.
Al menos le hemos de reconocer que ha dicho lo que muchos pensábamos, esto nada tiene que ver con la constitucionalidad o no del Estatuto, sólo tiene que ver con querer llegar al poder sea como sea, por tanto, Mariano Rajoy ha demostrado que piensa a muy corto plazo y sin tener en consideración cuáles sean las consecuencias.

2 comentaris:

Antoniatenea ha dit...

Jaume, en tot el que has dit hi es la veritat...y al programa Polonia ho van deixar ben clar rient rient!!
D'acord, no puc afegir res mes al que dius!
Una abraçada!

Jaume C. i B. ha dit...

Antonia: Acostumo a comentar les paraules dels dirigents polítics mostrant-les tant per escrit com en format de video. Així ningú pot dir que aquella persona no ha dit allò. Les paraules són les que són. Desconeixia que en el Polònia haguessin parodiat les paraules que jo comento. Abans veia el programa però des de l'apagada analògica no tinc tele a la feina, tot i que quan en tenia podia ser un autèntic suplici veure-la. Miraré de trobar el video al youtube. El cert, és que les paraules de Rajoy on sense adonar-se reconeix que el recurs no l'han presentat perquè l'Estatut fos constitucional o no, sinó per una simple rebequeria de criatures em van fer treure el trabuc. Dubto que ell se n'adonés que estava reconeixent un comportament tan menyspreable però l'home no hi és tot i el subconscient l'ha traït.