27 d’abr. 2010

Armaris, contenidors i reixes

Armaris, contenidors i reixes
Armaris elèctrics

Un dels temes recorrents en els meus articles són aquells que denuncien l'estat d'aquests armaris elèctrics que podem veure a tots els carrers de Barcelona. N'hi ha que pertanyen al sistema d'il•luminació i d'altres al sistema de semaforització. Haureu vist que en les últimes setmanes s'està procedint a la instal•lació de més d'aquests armaris a les cruïlles semaforitzades i al canvi dels semàfors. En allò que els armaris fa referència sembla que l'Ajuntament ha decidit descentralitzar el sistema, suposo que perquè en cas d'averia aquesta quedi restringida a una zona més petita. Fins ara l'avaria en un d'aquests armaris suposava que tots els semàfors d'una àmplia zona quedaven fora de servei.
Ara vull parlar de dos armaris concrets, entre ambdós armaris hi ha una distància d'uns vint metres, això si arriba.
El primer està al carrer Bruc en el tram comprés entre la Ronda Sant Pere i el carrer Trafalgar. Aquest armari fa mesos va anar tombant-se fins que va acabar tirat per terra. Vaig comunicar-ho a l'Ajuntament, però ja sabem com funcionen les administracions públiques, per a qualsevol cosa requereixen fer tràmits burocràtics i mentrestant la reclamació queda pendent, això quan no acaba en aquell arxivador que tenen en totes les oficines on s'arxiven tots els tràmits que mai s'arribaran a tramitar, en diuen paperera. Vaig comunicar-ho a un operari de manteniment dels armaris semafòrics i tot i que no li tocava a ell ocupar-se'n perquè aquest armari correspon al sistema d'il•luminació del carrer, va posar dret l'armari i va lligar-lo a les barres que el protegeixen. Ara, aquest armari torna, com pot veure's a la foto, a tombar-se.

L'altre armari es troba a la Ronda Sant Pere cantonada carrer Bruc. És un armari bastant gros i diria que per tant al sistema de semaforització de la cruïlla. L'armari acaben d'instal•lar-lo i ja hi ha hagut un grafiter que l'ha convertit en el seu llenç particular. El grafiter no ha pogut esperar-se ni que s'emportin la tanca. Ja aprofitant que parlo d'aquest tros de carrer insistiré amb la meva queixa sobre el mal estat d'una vorera que en els últims mesos ha sigut oberta per a fer obres diverses vegades, l'última ha sigut per instal•lar l'armari i tot el cablejat, però la vorera està cada vegada en pitjor estat després de cada obra.

Contenidors

Ens queixem que els carrers estan bruts i donem la culpa a l'alcalde però és la nostra responsabilitat ficar les escombraries al contenidor corresponent. En aquest cas veiem la foto de tres contenidors situats al carrer Trafalgar cantonada amb el carrer Ortigosa. Veiem cartrons als peus del contenidor dels cartrons quan haurien d'haver-los ficat a dins. Altres vegades he vist al peu de cada contenidor perfectament col•locat davant del contenidor corresponent i encertat allò que hauria d'haver estat dins del contenidor: cartrons al peu del contenidor blau, vidres al peu del contenidor verd i llaunes al peu del contenidor groc. És evident que aquesta part l'han entés, llàstima que hi hagi gent que no entengui que s'han de ficar dins dels contenidors, ara per ara els contenidors encara no fiquen ells les coses dins seu, ja hi arribarem, però per ara encara hem de ser nosaltres qui fiquem les escombraries, vidres, llaunes, cartrons, etc dins del contenidor corresponent.
Reixa en mal estat

Aquesta reixa està a la Ronda Sant Pere en el tram comprés entre el carrer Girona i el carrer Bruc, vorera muntanya, allà on hi ha un supermercat d'una coneguda cadena de centres comercials. Algú va adonar-se que la reixa s'estava trencant i podia ser un perill per a un vianant i va avisar perquè han posat una tanca groga, però aniria bé que l'arreglessin. Com pot apreciar-se a la imatge una de les barres està trencada.


Armarios, contenedores y rejas
Armarios eléctricos

Uno de los temas recurrentes en mis artículos son aquellos que denuncian el estado de estos armarios eléctricos que podemos ver en todas las calles de Barcelona. Hay que pertenecen al sistema de iluminación y otros al sistema de semaforización. Habréis visto que en las últimas semanas se está procediendo a la instalación de más de estos armarios en los cruces semaforizados y al cambio de los semáforos. En lo que los armarios se refiere parece que el Ayuntamiento ha decidido descentralizar el sistema, supongo que para que en caso de avería ésta quede restringida a una zona más pequeña. Hasta ahora la avería en uno de estos armarios suponía que todos los semáforos de una amplia zona quedaban fuera de servicio.
Ahora quiero hablar de dos armarios concretos, entre ambos armarios hay una distancia de unos veinte metros, eso si llega. El primero está en la calle Bruc en el tramo comprendido entre la Ronda Sant Pere y la calle Trafalgar. Este armario hace meses fue girando hasta que acabó tirado por el suelo. Voy comunicarlo al Ayuntamiento, pero ya sabemos cómo funcionan las administraciones públicas, para cualquier cosa requieren hacer trámites burocráticos y mientras tanto la reclamación queda pendiente, eso cuando no acaba en ese archivador que tienen en todas las oficinas donde se archivan todos los trámites que nunca llegarán a tramitar, lo llaman papelera. Comuniqué a un operario de mantenimiento de los armarios semafóricos y aunque no le tocaba a él ocuparse para que este armario corresponde al sistema de iluminación de la calle, puso en pie el armario y ató- a las barras que lo protegen. Ahora, este armario vuelve, como puede verse en la foto, a tumbarse.
El otro armario se encuentra en la Ronda Sant Pere esquina calle Bruc. Es un armario bastante grande y diría que por lo tanto el sistema de semaforización del cruce. El armario acaban de instalar de modo ya ha habido un grafitero que le ha convertido en su lienzo particular. El grafitero no ha podido esperar ni que se lleven la valla. Ya aprovechando que hablo de este trozo de calle insistiré con mi queja sobre el mal estado de una acera que en los últimos meses ha sido abierta para hacer obras varias veces, la última ha sido para instalar el armario y todo el cableado, pero la acera está cada vez en peor estado después de cada obra.


Contenedores

Nos quejamos de que las calles están sucias y damos la culpa al alcalde pero es nuestra responsabilidad poner la basura en el contenedor correspondiente. En este caso vemos la foto de tres contenedores situados en la calle Trafalgar esquina con la calle Ortigosa. Vemos cartones a los pies del contenedor de los cartones cuando deberían haberlos metido dentro. Otras veces he visto al pie de cada contenedor perfectamente colocado ante el contenedor correspondiente y acertado lo que debería haber sido dentro del contenedor: cartones al pie del contenedor azul, vidrios al pie del contenedor verde y latas al pie del contenedor amarillo . Es evidente que esta parte la han entendido, lástima que haya gente que no entienda que hay que meter dentro de los contenedores, hoy por hoy los contenedores no meten ellos las cosas en su interior, ya llegaremos, pero por ahora todavía tenemos que ser nosotros quienes ponemos la basura, vidrios, latas, cartones, etc dentro del contenedor correspondiente.

Reja en mal estado

Esta reja está en la Ronda Sant Pere en el tramo comprendido entre la calle Girona y la calle Bruc, acera montaña, allí donde hay un supermercado de una conocida cadena de centros comerciales. Alguien se dio cuenta de que la reja estaba rompiendo y podía ser un peligro para un peatón y avisó porque han puesto una valla amarilla, pero iría bien que la arreglaran. Como puede apreciarse en la imagen una de las barras está rota.