19 d’abr. 2010

Aparició mariana - part II

Aparició mariana - part II


Tampoc aquest cop s'ha aparegut la Verge a ningú. Qui ha reaparegut ha sigut novament Mariano Rajoy acompanyat de la lideressa Esperanza Aguirre. Ho han fet per "donar exemple" als espanyols firmant unes fulles d'una nova campanya del PP. Ja els agrada als del PP recollir firmes encara que aquestes siguin la de Mortadel·lo, el capitán Trueno i el mateix general Franco - evidentment totes fictícies i obra de catxondos mentals que se'n foten de les campanyes de recollida de firmes del PP -, però... era aquesta recollida de firmes contra la corrupció en el si del PP?. No, aquest assumpte Mariano Rajoy no pensa tocar-lo, quan algú li pregunta sobre el tema pateix una sobtada afonia
que l'impedeix aclarir, tot molt comprensible, segurament si Rajoy intentés acabar amb la corrupció del partit que creu que presideix qui acabaria perdent el cap seria ell, no pas els corruptes ni aquells que els protegeixen. I perquè recull firmes el PP en el carrer?. Doncs perquè volen impedir que s'incrementi l'IVA. Com que no han pogut imposar la seva voluntat a les Corts intenten fer-ho al carrer, i sinó sempre poden recórrer al Tribunal Constitucional, hi tenen la mà trencada en això d'anar al TC perquè imposi la seva voluntat encara que sigui en contra de la de la majoria.


Parlem del PP i del Tribunal Constitucional

Fa uns dies Mariano Rajoy va visitar Girona, allà un empresari li va dir amablement que seria recomanable que el PP retirés el recurs contra l'Estatut, però Rajoy s'hi va negar. Segurament no pot fer-ho encara que ell personalment ho volgués, li costaria el cap. Rajoy pot ser que consti que és el president del PP però és un president sense poder i amb l'espasa de Dàmocles penjant damunt del seu cap. És un simple home de palla que quan calgui serà cremat a la major glòria del cabdill Aznar o la lideressa Aguirre. També se li ha reclamat al PP que posi de la seva part per renovar als membres del Tribunal Constitucional. Un magistrat mort, un altre recusat, quatre amb el mandat finalitzat fa temps i tres que tenen el mandat quasi acabat. Aquest és el panorama que hi ha en un Tribunal Constitucional que ha de dirimir la constitucionalitat d'un Estatut, el de Catalunya, molts dels articles recorreguts del qual han sigut copiats per Estatuts de CCAA del PP i també socialistes. Des del PP diuen que ara no és el moment de renovar als magistrats. Tenen raó, el moment de renovar els membres del TC no és ara, va ser ja fa molt de temps. Rajoy al·lega que renovar ara el TC danyaria per sempre la institució i dóna la culpa de la situació a Zapatero. Anem a pams. El TC està tocat de mort, en aquests moments no té cap legitimitat i qualsevol cosa que diguin els magistrats del TC a hores d'ara està mancada de l'autoritat que aquest tribunal i els seus membres haurien de tenir. Ha sigut el PP qui ha usat el TC, repeteixo, ha usat el TC per aconseguir imposar la seva voluntat passat pel damunt del Parlament de Catalunya, el Congrés dels Diputats, el Senat i la voluntat dels ciutadans de Catalunya. Va ser el Partit Popular de Mariano Rajoy el que va recusar un magistrat per aconseguir canviar els equilibris tement que no li fossin favorables a les seves tesis per carregar-se l'Estatut de Catalunya, i ha sigut el PP qui no ha permés la renovació. Si el TC ha resultat danyat ho ha sigut perquè el Partit Popular de Mariano Rajoy l'ha usat pels seus interessos partidistes.
Al PSOE no l'interessa ara renovar el TC per por a ser acusat pel PP de fer-ho. Uns i altres pensen que és millor no tocar res, és a dir, segons ells és millor no renovar el TC, és millor pel PP que creu que res s'ha de tocar, i en el PSOE prefereixen no tocar res per evitar que el PP faci servir la més que necessària renovació dels membres del TC per atacar-los. Al PP ja li està bé que el TC funcioni com funciona, és a dir, que no funcioni. El PP va actuar irresponsablement quan va presentar el recurs contra l'Estatut ja que sabien que podien provocar una crisi institucional amb l'esperança de poder beneficiar-se ells del desastre que ells mateixos havien provocat. Han aconseguit destrossar el prestigi del TC i han deixat clar que el que digui el Parlament de Catalunya i les Corts espanyoles se la porta molt fluixa, el que pensen dels drets dels catalans ja ho han demostrat repetidament. És a dir, el PP creu que carregant-se el prestigi de les institucions ells poden sortir-ne beneficiats. No nego que sigui possible però carregar-se les institucions d'aquesta manera posa en evidència que el PP mai hauria d'arribar a governar. Quan té les institucions en les seves mans les corromp fins als fonaments, sinó estan en el poder actuen com un ariet. I el més greu és que la inoperància i covardia del govern socialista s'ho permet.
Aparición mariana - parte II

Tampoco esta vez ha aparecido la Virgen a nadie. Quien ha reaparecido ha sido nuevamente Mariano RAjoy acompañado de la lideresa Esperanza Aguirre. Lo han hecho para "dar ejemplo" a los españoles firmante unas hojas de una nueva campaña del PP. Ya les gusta a los del PP recoger firmas aunque estas sean la de Mortadelo, el capitán Trueno y el propio general Franco - evidentemente todas ficticias y obra de cachondos mentales que se meten de las campañas de recogida de firmas del PP - ,
pero ... era esta recogida de firmas contra la corrupción en el seno del PP?. No, este asunto Mariano Rajoy no piensa tocarlo, cuando alguien le pregunta sobre el tema sufre una repentina afonía que le impide aclarar, todo muy comprensible, seguramente si Rajoy intentara acabar con la corrupción del partido que cree que preside quien acabaría perdiendo la cabeza sería él, no los corruptos ni los que los protegen. Y para que recoge firmas el PP en la calle?. Pues porque quieren impedir que se incremente el IVA. Como no han podido imponer su voluntad a las Cortes intentan hacerlo en la calle, y sino siempre pueden recurrir al Tribunal Constitucional, tienen la mano rota en esto de ir al TC para que imponga su voluntad aunque sea en contra de la de la mayoría.

Hablamos del PP y del Tribunal Constitucional
Hace unos días Mariano Rajoy visitó Girona, allí un empresario le dijo amablemente que sería recomendable que el PP retirara el recurso contra el Estatut, pero Rajoy se
negó.
Seguramente no puede hacerlo aunque él personalmente lo quisiera, le costaría la cabeza. Rajoy puede que conste que es el presidente del PP pero es un presidente sin poder y con la espada de Damocles colgando sobre su cabeza. Es un simple hombre de paja que cuando sea necesario será quemado en la mayor gloria del caudillo Aznar o la lideresa Aguirre. También se le ha reclamado al PP que ponga de su parte para renovar los miembros del Tribunal Constitucional. Un magistrado fallecido, otro recusado, cuatro con el mandato finalizado hace tiempo y tres que tienen el mandato casi terminado. Este es el panorama que hay en un Tribunal Constitucional que debe dirimir la constitucionalidad de un Estatuto, el de Cataluña, muchos de los artículos recorridos del que han sido copiados por Estatutos de CCAA del PP y también socialistas. Desde el PP dicen que ahora no es el momento de renovar a los magistrados. Tienen razón, el momento de renovar los miembros del TC no es ahora, fue hace mucho tiempo. Rajoy alega que renovar ahora el TC dañaría para siempre la institución y echa la culpa de la situación en Zapatero. Vamos por partes. El TC está tocado de muerte, en estos momentos no tiene ninguna legitimidad y cualquier cosa que digan los magistrados del TC en la actualidad carece de la autoridad que este tribunal y sus miembros deberían tener. Ha sido el PP quien ha usado el TC, repito, ha usado el TC para conseguir imponer su voluntad pasado por encima del Parlamento de Cataluña, el Congreso de los Diputados, el Senado y la voluntad de los ciudadanos de Cataluña. Fue el Partido Popular de Mariano Rajoy el que recusó a un magistrado para conseguir cambiar los equilibrios temiendo que no le
fueran favorables a sus tesis para cargarse el Estatut de Catalunya, y ha sido el PP quien no ha permitido la renovación . Si el TC ha resultado dañado lo ha sido para el Partido Popular de Mariano Rajoy la ha usado para sus intereses partidistas.

En el PSOE no le interesa ahora renovar el TC por miedo a ser acusado por el PP de hacerlo. Unos y otros piensan que es mejor no tocar nada, es decir, según ellos es mejor no renovar el TC, es mejor por el PP que cree que nada se debe tocar, y en el PSOE prefieren no tocar nada para evitar que el PP utilice la más que necesaria renovación de los miembros del TC para atacarlos. Al PP ya le está bien que el TC funcione como funciona, es decir, que no funcione. El PP actuó irresponsablemente cuando presentó el recurso contra el Estatut ya que sabían que podían provocar una crisis institucional con la esperanza de poder beneficiarse ellos del desastre que ellos mismos habían provocado. Han conseguido destrozar el prestigio del TC y han dejado claro que lo que diga el Parlamento de Cataluña y las Cortes españolas se la trae muy floja, lo que piensan de los derechos de los catalanes ya lo han demostrado repetidamente. Es decir, el PP cree que cargándose el prestigio de las instituciones ellos pueden salir beneficiados. No niego que sea posible pero cargarse las instituciones de este modo pone en evidencia que el PP nunca debería llegar a gobernar. Cuando tiene las instituciones en sus manos las corrompe hasta los cimientos, sino están en el poder actúan como un ariete. Y lo más grave es que la inoperancia y cobardía del gobierno socialista se lo permite.