18 d’abr. 2010

Inexactitud d'una dada

Inexactitud d'una dada


Recentment he sol·licitat la targeta sanitària europea, el tràmit és senzill i ràpid però com acostuma a passar quan es tracta amb l'administració pública espanyola sembla que els costi entendre certes coses. Totes les dades eren correctes menys una. Des que a meitat dels anys 80 es va canviar la legislació per permetre inscriure el nom en qualsevol altre idioma apart del castellà, vull recordar que fins aquell moment només es podia inscriure els noms en castellà, vaig anar a canviar el meu nom i vaig passar a dir-me oficialment Jaume enlloc de Jaime, i així surto inscrit en tots els documents oficials des del DNI al carnet de conduir i la targeta sanitària que emet el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, en canvi a la targeta sanitària europea que emet la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social - Institut Nacional de la Seguretat Social - del Ministeri de Treball i Immigració el nom que posa és Jaime. Sembla mentida que una gent que sap fins quina talla de calçotets portes no hagi sigut capaç de creuar dades i tenir les dades correctes. Han tingut des de mitjans dels 80 per tenir les meves dades escrites correctament com ja les tinc en altres bases de dades i per això el meu DNI, el carnet de conduir i la targeta sanitària del servei de salut de la Generalitat tenen les dades correctes.
Inexactitud de un dato

Recientemente he solicitado la tarjeta sanitaria europea, el trámite es sencillo y rápido pero como suele pasar cuando se trata con la administración pública española parece que les cueste entender ciertas cosas. Todos los datos eran correctos menos una. Desde que a mediados de los años 80 se cambió la legislación para permitir inscribir el nombre en cualquier otro idioma aparte del español, quiero recordar que hasta ese momento sólo se podía inscribir los nombres en español, fui a cambiar mi nombre y pasé a decirme oficialmente Jaume lugar de Jaime, y así salgo inscrito en todos los documentos oficiales desde el DNI el carnet de conducir y la tarjeta sanitaria que emite el Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya, en cambio en la tarjeta sanitaria europea que emite la Secretaría de Estado de la Seguridad Social - Instituto Nacional de la Seguridad Social - del Ministerio de Trabajo e Inmigración el nombre que pone es Jaime. Parece mentira que una gente que sabe hasta qué talla de calzoncillos puertas no haya sido capaz de cruzar datos y tener los datos correctos. Han tenido desde mediados de los 80 para tener mis datos escritos correctamente como ya las tengo en otras bases de datos y por eso mi DNI, el carnet de conducir y la tarjeta sanitaria del servicio de salud de la Generalitat tienen los datos correctos.