28 de nov. 2010

Nou codi de conducta de les telefòniques

Nou codi de conducta de les telefòniques


Les companyies telefòniques han arribat a un acord que els compromet a complir un codi de conducta:

-Quan truquin a un consumidor i aquest mostri nul interès en la seva oferta es comprometen a no trucar-lo més en els propers tres mesos i no trucaran als clients que s’hagin subscrit a llistes en què demanen no rebre informació comercial de les companyies.
Si el client els diu que no els interessa rebre més trucades no haurien de trucar mai més. Acostuma a molestar-los bastant quan els dius clarament que no sents cap interès en passar-te a la seva companyia malgrat que ells t’ofereixen gangues i meravelles què, en paraules seves, no hauries de refusar. D’aquestes he rebut unes quantes i com que he notat que quan amablement els dius que agraeixes la seva oferta però que no t’interessa, solen posar-se de molt mala lluna, per això, jo ara acostumo a mostrar-me molt desagradable amb aquesta gent. Alguna vegada he demanat a l’operador/a que prengués nota del meu desig de no tornar a rebre trucades d’aquella companyia però no ho van entendre.
-No podran trucar més de tres vegades a línies en què ningú respongui i només podran trucar de 9 a 22 hores de dilluns a divendres, i de 9 a 14 els dissabtes, els diumenges i festius no podran trucar.
No considero que les 22 hores sigui una hora apropiada per trucar a les cases a oferir un canvi de companyia, tampoc a les 21, en realitat, crec que més enllà de les 18 hores una trucada d’aquest tipus molesta.
-Les companyies s’hauran d’identificar i no intentar enganyar els clients donen informació falsa ni podran donar informació incompleta sobre el producte que ofereixen.
Quasi totes les companyies telefòniques practiquen una captació molt agressiva de clients, però és especialment desagradable el cas de Jazztel, no només per la seva insistència sinó també pel to desagradable quan se n’adonen que els estàs dient que no t’interessa el producte que t’estan oferint. La meva tàctica actual és pagar-los amb la mateixa tàctica, els deixo clar i en el to més desagradable possible que no vull continuar escoltant la seva oferta i penjo el telèfon. I insisteixo citant a Jazztel perquè aquesta companyia té una tàctica comercial molt agressiva. Entenc que els comercials treballen a comissió, per cada client reben una quantitat, una forma d’incentivar aquesta agressivitat i insistència, però si ho fan que no es queixin si reben el mateix tracte o els pengen el telèfon.
Ara que han decidit imposar-se un codi de bones pràctiques haurien d’imposar-se el seu compliment, queda molt bé que diguin que tenen un codi de conducta que millori la relació amb els clients si el compleixen i no es converteix en paper mullat, com sol passat amb totes aquestes coses.
Les queixes contra les companyies telefòniques i de serveis d’Internet acaparen la majoria de les queixes que es presenten a las organitzacions de consumidors, seguides d’altres companyies de serveis.Nuevo código de conducta de las telefónicas

Las compañías telefónicas han llegado a un acuerdo que los compromete a cumplir
un código de conducta:
-Cuando llamen a un consumidor y este muestre nulo interés en su oferta se comprometen a no llamarle más en los próximos tres meses y no llamarán a los clientes que se hayan suscrito a listas en las que piden no recibir información comercial de las compañías .
Si el cliente les dice que no les interesa recibir más llamadas no deberían llamar nunca más. Suele molestarlos bastante cuando les dices claramente que no sientes ningún interés en pasarte a su compañía a pesar de que ellos te ofrecen gangas y maravillas que, en palabras suyas, no deberías rechazar. De estas he recibido unas cuantas y como he notado que cuando amablemente les dices que agradeces su oferta pero que no te interesa, suelen ponerse de muy mal humor, por eso, yo ahora suelo mostrarme muy desagradable con esta gente. Alguna vez he pedido al operador/a que tomara nota de mi deseo de no volver a recibir llamadas de esa compañía pero no lo entendieron.
-No podrán llamar más de tres veces a líneas en la que nadie responda y sólo podrán llamar de 9 a 22 horas de lunes a viernes, y de 9 a 14 los sábados, los domingos y festivos no podrán llamar.
No considero que las 22 horas sea una hora apropiada para llamar a las casas a ofrecer un cambio de compañía, tampoco a las 21, en realidad, creo que más allá de las 18 horas una llamada de este tipo molesta.
-Las compañías tendrán que identificar y no intentar engañar a los clientes dan información falsa ni podrán dar información incompleta sobre el producto que ofrecen.
Casi todas las compañías telefónicas practican una captación muy agresiva de clientes, pero es especialmente desagradable el caso de Jazztel, no sólo por su insistencia sino también por el tono desagradable cuando se dan cuenta que les estás diciendo que no te interesa el producto que te están ofreciendo. Mi táctica actual es pagarles con la misma táctica, les dejo claro y en el tono más desagradable posible que no quiero seguir escuchando su oferta y cuelgo el teléfono. E insisto citando a Jazztel para que esta compañía tiene una táctica comercial muy agresiva. Entiendo que los comerciales trabajan a comisión, para cada cliente reciben una cantidad, una forma de incentivar esta agresividad e insistencia, pero si lo hacen que no se quejen si reciben el mismo trato o cuelgan el teléfono.
Ahora que han decidido imponerse un código de buenas prácticas deberían imponerse su cumplimiento, queda muy bien que digan que tienen un código de conducta que mejore la relación con los clientes si lo cumplen y no se convierte en papel mojado , como suele pasado con todas estas cosas.
Las quejas contra las compañías telefónicas y de servicios de Internet acaparan la mayoría de las quejas que se presentan a las organizaciones de consumidores, seguidas de otras compañías de servicios.