24 de nov. 2010

Cava de Llano i el català

Cava de Llano i el català

La Defensora del PPoble Espanyol segueix defensant al poble espanyol i pixant-se damunt dels catalans. La senyora Cava de Llano, ex diputada del PP i ara defensora del PPoble espanyol, s’ha convertit en la gran defensora del castellà, segons ella “el castellà ha d’imposar-se per ser la llengua comuna en detriment de les llengües cooficials, que per no ser-ho a tot el territori, no s’haurien d’imposar” i afegeix que “flac favor a una llengua – parla del català – quan s’imposa el seu ús a qui en origen som lliures d’usar-la o no”. El flac favor va ser imposar el castellà, cosa que mai s’ha fet amb el català, que va ser desplaçat per la força de les armes i de lleis infames, i en canvi el català ressorgeix en l’àmbit públic quan hi ha democràcia. És trist veure que algunes de les institucions que han de vetllar per la democràcia i pels drets de tots els ciutadans estiguin regides per persones de mentalitat franquista que pretenen continuar uniformitzant culturalment Espanya. Quina garantia podem tenir els catalans alhora de demanar que vetlli pels nostres drets si ella és la primera que diu que això del català ha de quedar a casa i encara donem-li les gràcies per permetre’ns parlar-lo.

Quan se li pregunta sobre les més de 500 lleis espanyoles que hi ha per imposar el castellà en l’etiquetatge la defensora del PPoble respon que no hi ha una finalitat “d’imposició de deures per raons lingüístiques sinó la raonable exigència d’utilització d’un mitjà de comunicació per garantir que la informació de l’etiquetatge arriba a tots els seus possibles destinataris . I com es garanteix que l’usuari conegui i comprengui les informacions (de l’etiqueta del producte)?, doncs imposant l’obligació que tals informacions figurin en una llengua que conegui i comprengui. I quina és aquesta llengua?. Doncs a Espanya, el castellà”. Per a la defensora tot el que no sigui el castellà és secundari. El llenguatge i els conceptes són propis del regim anterior. S’ha de tenir molt poca vergonya per afirmar que no n’hi ha cap intenció d’imposar el castellà per a continuació dir que l’han d’imposar a l’etiquetatge per assegurar-se que entenguem el producte que hem comprat, també el podem entendre en català, i els gallecs en gallec, i els bascos en èuscara. Si aquesta és la seva idea d’Espanya se la pot quedar, jo visc a Catalunya, on per molt que gent amb les mateixes idees que la senyora Cava de Llano s’entossudissin a intentar que ens l’oblidéssim d’ella tenim una llengua pròpia. A la senyora Cava de Llano, per cert, nascuda a Barcelona, però que com molts renegats sembla que es vulgui fer perdonar aquesta taca de la seva biografia.

“En l’àmbit privat l’ús de qualsevol llengua ha de ser plenament lliure sense imposicions que coartin aquella llibertat original inherent”. Encara li haurem de donar les gràcies per permetre’ns parlar en català a casa, i suposo que sempre que no ho fem gaire alt. Aquesta senyora és una funcionària franquista.

Cava de Llano y el catalán
La Defensora del PPueblo Espanyol sigue defendiendo al pueblo español y meando encima de los catalanes. La señora Cava de Llano, ex diputada del PP y ahora defensora del PPueblo español, se ha convertido en la gran defensora del castellano, según ella "el castellano ha de imponerse por ser la lengua común en detrimento de las lenguas cooficiales , que por no serlo en todo el territorio, no deberían imponer "y añade que" flaco favor a una lengua - habla del catalán - cuando se impone su uso a quien en origen somos libres de usar -o no ". El flaco favor fue imponer el castellano, lo que nunca se ha hecho con el catalán, que fue desplazado por la fuerza de las armas y de leyes infames, y en cambio el catalán resurge en el ámbito público cuando hay democracia . Es triste ver que algunas de las instituciones que deben velar por la democracia y los derechos de todos los ciudadanos estén regidas por personas de mentalidad franquista que pretenden continuar uniformizando culturalmente España. ¿Qué garantía podemos tener los catalanes a la hora de pedir que vele por nuestros derechos si ella es la primera que dice que esto del catalán debe quedar en casa y aunque démosle las gracias por permitirnos hablarlo.
Cuando se le pregunta sobre las más de 500 leyes españolas que hay para imponer el castellano en el etiquetado la defensora del PPueblo responde que no hay una finalidad "de imposición de deberes por razones lingüísticas sino la razonable exigencia de utilización de un medio de comunicación para garantizar que la información del etiquetado llega a todos sus posibles destinatarios. Y cómo se garantiza que el usuario conozca y comprenda las informaciones (de la etiqueta del producto)?, Pues imponiendo la obligación de que tales informaciones figuren en una lengua que conozca y comprenda. ¿Y cuál es esta lengua?. Pues en España, el castellano ". Para la defensora todo lo que no sea el castellano es secundario. El lenguaje y los conceptos son propios del régimen anterior. Hay que tener muy poca vergüenza para afirmar que no hay ninguna intención de imponer el castellano para a continuación decir que lo han de imponer etiquetado para asegurarse de que entendamos el producto que hemos comprado, también lo podemos entender en catalán, y los gallegos en gallego, y los vascos en euskera. Si esta es su idea de España se la puede quedar, yo vivo en Cataluña, donde por mucho que gente con las mismas ideas que la señora Cava de Llano se empeñen en intentar que nos lo olvidáramos de ella tenemos una lengua propia. A la señora Cava de Llano, por cierto, nacida en Barcelona, pero que como muchos renegados parece que se quiera hacer perdonar esa mancha de su biografía.
"En el ámbito privado el uso de cualquier lengua debe ser plenamente libre sin imposiciones que coarten esa libertad original inherente". Aún le tendremos que dar las gracias por permitirnos hablar en catalán en casa, y supongo que siempre que no lo hacemos muy alto. Esta señora es una funcionaria franquista.