17 de nov. 2010

Els Castells ja són patrimoni immaterial de la Humanitat

Els Castells ja són patrimoni immaterial de la Humanitat
Gran notícia

Els Castells ja són patrimoni immaterial de la Humanitat, la UNESCO ho va proclamar així en una sessió celebrada a Nairobi (Kenya). El conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació ha afirmat que “la declaració (dels Castells com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat) és un reconeixement molt important per a la cultura catalana i el món casteller en particular. Aquest reconeixement reafirma la nostra singularitat i ens fa més universals”. El conseller ha fet un reconeixement de la feina realitzada per la comissió impulsora de la candidatura i especialment a l'esforç i la dedicació del món casteller. “Els castellers són una bona síntesi de valors associats a l'esforç, la cooperació entre persones diverses i la confiança en els demés. La nostra cultura popular està plena de tresors llegats per generacions de gent senzilla i treballadora, però els castells tenen una intensitat i una espectacularitat que els fa universalment impactants i carregats d'emoció. A partir d'avui, a més de ser patrimoni dels catalans i catalanes, són patrimoni de la Humanitat”.
Les raons de la UNESCO per concedir aquest reconeixement als Castells és “que són percebuts pels catalans com a part integrant de la seva identitat cultural, transmesa de generació en generació i proporcionen als membres de la comunitat un sentiment de continuïtat, cohesió social i solidaritat” i “pot promoure el patrimoni cultural immaterial, de manera que reforci la cohesió social i fomenti el respecte pel diàleg cultural i la creativitat humana”. La UNESCO ha destacat que aquesta candidatura ha sigut elaborada mitjançant un procés de consulta i cooperació amb els castellers.
La candidatura va rebre el suport del Parlament de Catalunya mitjançant una resolució aprovada l'11 de juny de 2008 i una delegació formada pel departament de cultura i mitjans de comunicació, la coordinadora de colles castelleres de Catalunya i la revista Castells va presentar la seva candidatura a les oficines parisenques de la UNESCO.
Van presentar la següent documentació: “informació en català, castellà, anglès i francès sobre diversos aspectes dels castells: què són, història, el funcionament d'una actuació castellera, la indumentària, els tipus de castells, els castells com a element d'integració, els valors dels castells, evolució i actualitat dels castells i l'organització dels grups castellers. La Comissió també aporta mesures de difusió i salvaguarda, així com un complet conjunt de publicacions, fotografies i un documental”.


Nauseabund intent contra la candidatura dels Castells

El partit blaver GAV conegut per les seves accions anticatalanes al País Valencià va enviar una carta que impedís el reconeixement dels Castells com a PIH. Els blavers “denunciaven” que en aquesta activitat intervenien menors. Lluny de ser un argument contrari com ells pretenien el fet que hi participin menors i gent de totes les edats, a més de gent de tots els orígens mostra els valors positius dels Castells ja que hi participa tot aquell que ho dessitja. Els nens porten un casc que els protegeix en cas de caiguda i a més qui no vol participar no ho fa, és una activitat voluntària que fomenta la col·laboració entre persones molt diverses. Suposo que hauran tingut la precaució de sotmetre aquesta carta del GAV a tots els controls de seguretat, aquesta camarilla té certa afició a enviar bombes a persones que ells qualifiquen de procatalanistes o a volar repetidors de televisió.

Vídeo: A3Noticias 2 - 16/11/2010 - Castells, patrimoni de la humanitat


Vídeo: Emoció entre la delegació catalana després del reconeixement internacional dels castells (ACN)


Los Castells ya son patrimonio inmaterial dela Humanidad
Gran noticia

Los Castells ya son patrimonio inmaterial de la Humanidad, la UNESCO lo proclamó así en una sesión celebrada en Nairobi (Kenia). El conseller de Cultura y Medios de Comunicación ha afirmado que "la declaración (de los Castells como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad) es un reconocimiento muy importante para la cultura catalana y el mundo casteller en particular. Este reconocimiento reafirma nuestra singularidad y nos hace más universales ". El conseller ha hecho un reconocimiento del trabajo realizado por la comisión impulsora de la candidatura y especialmente al esfuerzo y la dedicación del mundo casteller. "Los castellers son una buena síntesis de valores asociados al esfuerzo, la cooperación entre personas diversas y la confianza en los demás. Nuestra cultura popular está llena de tesoros legados por generaciones de gente sencilla y trabajadora, pero los Castells tienen una intensidad y una espectacularidad que los hace universalmente impactantes y cargados de emoción. A partir de hoy, además de ser patrimonio de los catalanes y catalanas, son patrimonio de la Humanidad ".
Las razones de la UNESCO para conceder este reconocimiento a Castells es "que son percibidos por los catalanes como parte integrante de su identidad cultural, transmitida de generación en generación y proporcionan a los miembros de la comunidad un sentimiento de continuidad, cohesión social y solidaridad" y "puede promover el patrimonio cultural inmaterial, de manera que refuerce la cohesión social y fomente el respeto por el diálogo cultural y la creatividad humana". La UNESCO ha destacado que esta candidatura ha sido elaborada mediante un proceso de consulta y cooperación con los castellers.
La candidatura recibió el apoyo del Parlamento de Cataluña mediante una resolución aprobada el 11 de junio de 2008 y una delegación formada por el departamento de cultura y medios de comunicación, la coordinadora de grupos de castellers de Cataluña y la revista Castells presentó su candidatura en las oficinas parisinas de la UNESCO. Presentaron la siguiente documentación: "información en catalán, castellano, inglés y francés sobre diversos aspectos de los Castells: qué son, historia, el funcionamiento de una actuación castellera, la indumentaria, los tipos de Castells, los Castells como elemento de integración, los valores de los Castells, evolución y actualidad de los Castells y la organización de los grupos castellers. La Comisión también aporta medidas de difusión y salvaguarda, así como un completo conjunto de publicaciones, fotografías y un documental ".

Nauseabundo intento contra la candidatura de los Castells

El partido blavero GAV conocido por sus acciones anticatalanas en la Comunidad Valenciana envió una carta que impidiera el reconocimiento de los Castells como PIH. Los blaveros "denunciaban" que en esta actividad intervenían menores. Lejos de ser un argumento contrario como ellos pretendían el hecho de que participen menores y gente de todas las edades, además de gente de todos los orígenes muestra los valores positivos de los Castells ya que participa todo aquel que lo desea. Los niños llevan un casco que les protege en caso de caída y además que no quiere participar no lo hace, es una actividad voluntaria que fomenta la colaboración entre personas muy diversas. Supongo que habrán tenido la precaución de someter esta carta del GAV a todos los controles de seguridad, esta camarilla tiene cierta afición a enviar bombas a personas que ellos califican de procatalanistas oa volar repetidores de televisión.