6 de març 2009

La llei del Cinema - capítol II

La llei del Cinema - capítol II
La Generalitat de Catalunya ha presentat una llei que obligarà que el 50% de les pel·lícules que s'exhibeixin en els cines de Catalunya ho facin doblades o subtitulades en català. Queden exemptes les pel·lícules en què la llengua original sigui el castellà, és a dir, pel·lícules catalanes fetes en castellà, pel·lícules espanyoles i pel·lícules procedents de llatinoamèrica.Les empresses del sector recorden que això és un negoci sempre que això no els provoqui pèrdues econòmiques. És cert, és un negoci on només s'ofereix un idioma, el castellà. Però si ells es posen tontets i no accepten exhibir el 50% de les pel·lícules en català podria ser que haguessin de tancar, ja que si no exhibeixen films doblats en català la gent veient la mala fe dels empresaris del sector podrien optar per no anar al cinema.Només el 3,5% dels films exhibits es fa en versions en català. No poden dir que no és negoci o que no és un negoci rendible si són ells els que no venen prou producte. El PSC proposa que l'aplicació d'aquesta llei es faci de forma progressiva i que s'hi arribi a l'objectiu del 50-50 en el termini de 3 anys. Encomiable. Ara cal que les empreses del sector facin la seva part.Lamentablement ja s'han escoltat amenaces d'endur-se tot el sector del doblatge a Madrid. Xantatges, no senyors, no ens vinguin amb xantatges, a aquest joc hi podem jugar tots i si vostés poden enfonsar les empresses de doblatge que hi ha a Catalunya, vostés també poden perdre els ingressos que obtenen en les exhibicions en cinemes catalans. Ens entenem?. Si no vaig al cinema a mi no em passarà res, però si els catalans no anem al cinema els ingressos d'aquestes "Majors" poden reduir-se considerablement. Una mica de respecte.CiU tem que aquest assumpte quedi en no res, CiU ja va voler fer el mateix anys enrere però les "Majors" van muntar-li un pollastre i el tema va quedar oblidat.ICV aplaudeix la llei que garantirà que tinguem una oferta en català que ens arribi a tots.A qui no ha agradat és a PP i C's. Diuen que és intervencionista. El seu problema és que aquesta llei vol garantir la igualtat en l'oferta en tots dos idiomes, i ja sabem que qualsevol avenç de la llengua catalana és per a aquests dos partits nacionalistes espanyols un excés inacceptable.Actualment el 97% de les pel·lícules que s'exhibeixen són en castellà però a més de tots els títols exhibits el 89% només s'exhibeix la còpia en castellà.
-----
-----
-----
La ley del Cine - capítulo II
La Generalidad de Catalunya ha presentado una ley que obligará que el 50% de las películas que se exhiban en los cines de Catalunya lo hagan dobladas o subtituladas en catalán. Quedan exentas las películas en las que la lengua original sea el castellano, es decir, películas catalanas hechas en castellano, películas españolas y películas procedentes de latinoamérica.Las empresas del sector recuerdan que eso es un negocio siempre que eso no los provoque pérdidas económicas. Es cierto, es un negocio donde solo se ofrece un idioma, el castellano. Pero si ellos se ponen tontitos y no aceptan exhibir el 50% de las películas en catalán podría ser que tuviesen que cerrar, ya que si no exhiben films doblados en catalán la gente viendo la mala fe de los empresarios del sector podrían optar por no ir al cine.Solo el 3,5% de los films exhibidos se hace en versiones en catalán. No pueden decir que no es negocio o que no es un negocio rentable si son ellos los que no venden suficiente producto. El PSC propone que la aplicación de esta ley se haga de forma progresiva y que se llegue al objetivo del 50-50 en el plazo de 3 años. Encomiable. Ahora es necesario que las empresas del sector hagan su parte.Lamentablemente ya se han escuchado amenazas de llevarse todo el sector del doblaje a Madrid. Chantajes, no señores, no nos vengan con chantajes, a este juego podemos jugar todos y si ustedes pueden llevarse las empresas de doblaje que hay en Catalunya, ustedes también pueden perder los ingresos que obtienen en las exhibiciones en cines catalanes. ¿Nos entendemos?. Si no voy al cine a mí no me pasará nada, pero si los catalanes no vamos al cine los ingresos de estas "Majors" pueden reducirse considerablemente. Algo de respeto.CiU teme que este asunto quedé en nada, CiU ya quiso hacer el mismo años atrás pero las "Majors" montaron un pollo y el tema quedó olvidado.ICV aplaude la ley que garantizará que tengamos una oferta en catalán que nos llegué a todos.A quien no ha gustado es a PP y C's. Dicen que es intervencionista. Su problema es que esta ley quiere garantizar la igualdad en lo oferta en ambos idiomas, y ya sabemos que cualquier avance de la lengua catalana es para estos dos partidos nacionalistas españoles un exceso inaceptable. Actualmente el 97% de las películas que se exhiben son en castellano pero además de todos los títulos exhibidos el 89% solo se exhibe la copia en castellano.