9 de set. 2011

El Parlament Europeu tomba un informe del PP contra la immersió lingüística

El Parlament Europeu tomba un informe del PP contra la immersió lingüísticaEl Parlament Europeu va refusar un informe del grup parlamentari popular en què “demanava garantir el dret dels pares a escollir la llengua en què s'ha d'educar als fills”. L'intent del PP d'aconseguir un suport a les seves tesis oposades a la immersió lingüística del català a Catalunya s'ha trobat amb la majoria del Parlament Europeu en contra. El document ha estat refusat per 335 vots en contra, 279 a favor i 69 abstencions. Fins i tot, molts socis europeus del PP s'han desmarcat del PP espanyol.


El ponent del document va ser el portuguès Vasco Graça Moura (Partit Popular Europeu), que va sentir-se utilitzat i involucrat en el que ell va titllar de “querelles nacionals espanyoles” i va criticar el protagonisme a la Cambra dels “nacionalismes exacerbats”. I té raó, el nacionalisme espanyol representat pel Partit Popular va ser el responsable de l'atac contra la llengua catalana i ha volgut trobar suport a les seves tesis entre els diputats del Parlament Europeu i ha fracassat estrepitosament. El Partit Popular espanyol deu pensar que el seu poder fora d'Espanya és el mateix que dins, i que allà pot manipular-ho tot fins aconseguir que tothom li dicti sentències fetes a mida dels seus interessos. Fins i tot alguns diputats del grup popular europeu del Parlament Europeu han votat en contra de l'informe dels pepers espanyols.


L'eurodiputada socialista Maria Badia considera que l'informe del PP només “intentava tergiversar les coses” i que el fet que aquest informe hagi estat tombat “és un triomf del sentit comú”. Ignasi Guardans (CiU) ha declarat que “s'ha impedit una maniobra electoral del PP” i “no hem convertit la resolució alternativa en una declaració de suport al nostre model educatiu, el que hem fet és impedir que algú de manera torticera i amb enganys sobre la realitat social catalana intentés condemnar-la”.


Raül Romeva (ICV) ha dit que “s'han netejat les coses”, s'han deixat les coses clares, i que a “Catalunya hem demostrat que el model d'immersió lingüística és una garantia que els alumnes puguin tenir un coneixement absolutament raonable i òptim de les dues llengües oficials i criticar aquesta opció és anar contra el multilingüisme”.


Luís Herrero (PP) creu que “s'ha fet una traveta a l'exercici d'un dret bàsic que no té res a veure ni amb Catalunya ni amb Espanya” i afegeix que “no m'importa el resultat de la votació, el que m'importa és defensar un principi y és que els pares tenen dret a escollir en quina llengua oficial en un Estat puguin rebre l'educació els seus oficials”. Curiosa reacció d'Herrero, a ell no l'importa el que diguin els altres diputats, ell està en possessió de la "seva veritat absoluta" i aspira a salvar-nos (als catalans) de nosaltres mateixos i de la nostra dèria de parlar aquesta "estranya llengua" que parlem. Que algú ens salvi dels que ens volen salvar. Em pregunto si el senyor Herrero del PP seria conseqüent amb el que ha dit si donaria suport a uns pares catalans residents a Madrid que demanessin que els seu fill rebés classes de català i en català, o ell només defensa el castellà a Catalunya?. El Parlament Europeu considera una avantatja competitiva el coneixement de vàries llengües. Però pel PP, Ciutadans, UpyD i els tribunals de la Carpetovetònia eterna segurament no deuen estar d'acord, ells encara creuen que els catalans hem de parlar en “cristiano”, idioma que no existeix, per cert, però que va estar molt de moda entre els funcionaris de la Carpetovetònia eterna enviats a la colònia a convertir els nadius en fervents creients de la seva idea de Carpetovetònia.


El Parlamento Europeo tumba un informe del PP contra la inmersión lingüística


El Parlamento Europeo rechazó un informe del grupo parlamentario popular en la que "pedía garantizar el derecho de los padres a elegir la lengua en que se debe educar a los hijos". El intento del PP de conseguir un apoyo a sus tesis opuestas a la inmersión lingüística del catalán en Cataluña se ha encontrado con la mayoría del Parlamento Europeo en contra. El documento ha sido rechazado por 335 votos en contra, 279 a favor y 69 abstenciones. Incluso, muchos socios europeos del PP se han desmarcado del PP español.


El ponente del documento fue el portugués Vasco Graça Moura (Partido Popular Europeo), que se sintió utilizado e involucrado en lo que él llamó "querellas nacionales españolas" y criticó el protagonismo en la Cámara de los "nacionalismos exacerbados" . Y tiene razón, el nacionalismo español representado por el Partido Popular fue el responsable del ataque contra la lengua catalana y ha querido encontrar apoyo a sus tesis entre los diputados del Parlamento Europeo y ha fracasado estrepitosamente. El Partido Popular español debe pensar que su poder fuera de España es el mismo que dentro, y que allí puede manipularlo todo hasta conseguir que todo el mundo le dicte sentencias hechas a medida de sus intereses. Incluso algunos diputados del grupo popular europeo del Parlamento Europeo han votado en contra del informe de los peperos españoles.


La eurodiputada socialista Maria Badia considera que el informe del PP sólo "intentaba tergiversar las cosas" y que el hecho de que este informe haya sido tumbado "es un triunfo del sentido común". Ignasi Guardans (CiU) ha declarado que "se ha impedido una maniobra electoral del PP" y "no hemos convertido la resolución alternativa en una declaración de apoyo a nuestro modelo educativo, lo que hemos hecho es impedir que alguien de forma torticera y con engaños sobre la realidad social catalana intentara condenarla".


Raül Romeva (ICV) dijo que "se han limpiado las cosas", han dejado las cosas claras, y que en "Cataluña hemos demostrado que el modelo de inmersión lingüística es una garantía de que los alumnos puedan tener un conocimiento absolutamente razonable y óptimo de las dos lenguas oficiales y criticar esa opción es ir contra el multilingüismo".


Luis Herrero (PP) cree que "se ha hecho una zancadilla al ejercicio de un derecho básico que no tiene nada que ver ni con Cataluña ni con España" y añade que "no me importa el resultado de la votación, lo que me importa es defender un principio y es que los padres tienen derecho a escoger en qué lengua oficial en un Estado puedan recibir la educación sus oficiales". Curiosa reacción de Herrero, a él no le importa lo que digan los otros diputados, él está en posesión de "su verdad absoluta" y aspira a salvarnos (a los catalanes) de nosotros mismos y de nuestra chifladura de hablar esta "extraña lengua" que hablamos. Que alguien nos salve de los que nos quieren salvar. Me pregunto si el señor Herrero del PP sería consecuente con lo que ha dicho si apoyaría a unos padres catalanes residentes en Madrid que pidieran que su hijo recibiera clases de catalán y en catalán, ¿o él sólo defiende el castellano en Cataluña?. El Parlamento Europeo considera una ventaja competitiva el conocimiento de varias lenguas. Pero por el PP, Ciudadanos, UpyD y los tribunales de la Carpetovetònia eterna seguramente no estarán de acuerdo, ellos todavía creen que los catalanes tenemos que hablar en "cristiano", idioma que no existe, por cierto, pero que estuvo muy de moda entre los funcionarios de la Carpetovetònia eterna enviados a la colonia a convertir los nativos en fervientes creyentes de su idea de Carpetovetònia.