21 de set. 2011

El PP i els toros una altra vegada

El PP i els toros una altra vegada


D'aquí a uns mesos no se celebraran corrides de toros a Catalunya, així ho va decidir el Parlament de Catalunya. El fi d'aquesta salvatjada té l'origen en una Iniciativa Legislativa Popular presentada al Parlament pels antitaurins amb l'aval de 180000 signatures, entre les que hi ha la meva, sent necessàries només 50000 signatures, per tant, un aval ciutadà suficient.

Malgrat la campanya mediàtica dels nacionalistes espanyols que van fer d'aquest assumpte un altre tema de conflicte, arribant a dir veritables bajanades per defensar la “fiesta nacional” espanyola.

En aquesta fiesta nacional se sacrifiquen sis animals després de sotmetre'ls al martiri de banderilles i piques, que els van causant ferides per les que brolla la sang, i mentre l'animal es dessagna un senyor vestit d'una manera peculiar va marejant la pobre bèstia amb un drap de color vermell i groc.

L'última corrida de toros de Catalunya se celebrarà diumenge 25 de setembre i hi assistirà la presidenta del Partit Popular a Catalunya. La senyora Sánchez Camacho ha demanat una moratòria a la Generalitat a canvi de donar suport als pressupostos de la Generalitat de Catalunya: “Nosaltres, el que també farem serà seguir negociant moratòries que impedeixin que es paguen indemnitzacions milionàries als propietaris de les places de toros mentre a la societat catalana se li estan demanant sacrificis a la sanitat i sacrificis a l'educació”. A Catalunya només quedava una plaça en actiu, la Monumental, per tant no pot parlar de pagar indemnitzacions als propietaris de les places de toros de Catalunya perquè només n'hi ha una, només n'hi ha un propietari, i no cal indemnitzar-lo ja que pot canviar l'activitat de la plaça o vendre-la. Barcelona ha tingut tres places de toros, la de la Barceloneta va desapareixer, les Arenes s'ha reconvertit en un centre comercial, la Monumental pot servir per a qualsevol cosa però tinc clar que s'ha d'acabar amb la barbàrie de les corrides.

Les lluites de gossos i de galls generen molts ingressos però a Catalunya estan prohibides, seria absurd que els partidaris d'aquestes salvatjades demanessin que se'ls indemnitzés. No s'ha d'indemnitzar als propietaris de les places de toros catalanes. La senyora Sánchez Camacho creu que prohibir la salvatjada de les corrides de toros és un atac a la llibertat dels catalans, em preocupa que el concepte de llibertat de la senyora Sánchez Camacho es basi en permetre que es torturi un animal per a divertiment d'uns quants sàdics. Diu la senyora Sánchez Camacho: “Creiem que s'ha de parlar des de la llibertat, defensar que els catalans puguin accedir a uns espectacles i el que s'està defensant és la llibertat”. Torturar i matar un animal és un espectacle?. Segons la senyora Sánchez Camacho aquesta és una situació més en què volen “reduir i limitar” la llibertat dels catalans i creu que “s'ha de decidir en el Parlament el que creiem que s'ha de decidir en nom de la llibertat”. Aquesta insistència de la senyora Sánchez Camacho en relacionar la salvatjada de les corrides de toros amb la llibertat és estranya venint d'una dirigent d'un partit d'ordre. No es pot defensar en nom de la llibertat un “espectacle” en què a una bèstia es sotmesa a tota mena de suplicis. Facin una prova: agafin la seva mascota, vagin amb ella a la porta del seu ajuntament i comencin clavar-li ganivetades, i quan vinguin els agents de l'autoritat diguin que ho fan en l'exercici de la llibertat, això si, procurin cometre aquest execrable acte bàrbar després d'haver congregat a un gran nombre de persones i d'haver-los cobrat. Segurament acabarà detingut per cometre aquesta barbaritat, això si les persones que estan veient l'”espectacle” no el linxen abans.

Sánchez Camacho, messies enviada a Catalunya per salvar-nos de nosaltres mateixos afirma que no entén “perquè el govern català i alguns partits volen convertir aquesta terra en terra d'imposicions, sancions i prohibicions” i assegura que la voluntat del partit que ella dirigeix és que els catalans puguem accedir als espectacles que vulguem, que bonic, i que puguem escollir la llengua, l' activitat empresarial o l'educació dels fills. Collons, està descrivint la situació de Catalunya quan manava gent amb les mateixes idees dels dirigents del PP encapçalats per un general baixet amb veu de xiulet i la seva camarilla. Els catalans, senyora Sánchez Camacho, podem anar a veure l'espectacle que ens doni la gana, i per sort tenim la llibertat lingüística garantida per les lleis del nostre Parlament, malgrat que el PP i C's es dediquin a recórrer davant del seu Tribunal Constitucional qualsevol llei que fomenti o protegeixi la llengua catalana. Per sort, a Catalunya no mana la senyora Sánchez Camacho, encara que ho pretengui fer usant el Tribunal Constitucional per modificar o derogar les lleis que aprova el Parlament de Catalunya i que al PP no li agraden.

A mi tampoc m'agraden els correbous però la ILP feia referència a les corrides de toros, no nego que una ILP contra els correbous tindria poc èxit, però això és la democràcia, no ho és legislar des del Tribunal Constitucional, especialment en matèries tan delicades com la llengua, i el PP des de fa 30 anys intenta fer via TC allò que Franco o Primo de Rivera van fer amb decrets i lleis.

A les Canàries van prohibir les corrides de toros sense que passés res, i d'això ja fa 20 anys. La senyora Sánchez Camacho s'ha convertit en l'adalil del sector taurí comprometent-se a visitar-los i a ajudar “una festa que és una activitat cultural”. Matar un animal és cultura?.

Tornant al tema econòmic. La senyora Sánchez Camacho diu que en temps de crisi no és normal haver de pagar indemnitzacions milionàries als propietaris de les places de toros, té raó, però això seria si realment s'haguessin de pagar, i no crec que haguem de pagar indemnitzacions als organitzadors d'una salvatjada on torturen i maten a sis pobres bèsties pel gaudi sàdic d'uns quants individus que s'extasien veient com a sis toros els van sacrificant lentament i de la forma més despietada. Suprimint aquesta activitat el que si podem és estalviar-nos les generoses subvencions municipals, autonòmiques, estatals i de la UE a aquesta barbàrie. O no ho havien pensat?. Si, tot aquest muntatge de les corrides de toros rep anualment molts milions d'euros dels ajuntaments, comunitats autònomes, l'Estat espanyol i, increïblement, la Unió Europea, vaig llegir fa temps que al voltant d'uns 600 milions d'euros. En temps de crisi, senyora Sánchez Camacho no ens podem permetre el luxe de subvencionar el gaudí sanguinolent d'uns quants. El pròxim diumenge crec que algú hauria d'enfocar una càmera que recollís les reaccions de la senyora Sánchez Camacho, a veure si tant d'enrenou defensant les corrides de toros i quan vegi com comença a brollar la sang de la pobra bèstia comença a fer escarafalls de fàstic.Vídeo: ALICIA SÁNCHEZ CAMACHO DEFENSORA DE LA BARBARIE TAURINA
El PP y los toros otra vez

Dentro de unos meses no se celebrarán corridas de toros en Cataluña, así lo decidió el Parlamento de Cataluña. El fin de esta salvajada tiene su origen en una Iniciativa Legislativa Popular presentada en el Parlamento por antitaurinos con el aval de 180.000 firmas, entre las que está la mía, siendo necesarias sólo 50.000 firmas, por tanto, un aval ciudadano suficiente.

A pesar de la campaña mediática de los nacionalistas españoles que hicieron de este asunto otro tema de conflicto, llegando a decir verdaderas sandeces para defender la "fiesta nacional" española.

En esta fiesta nacional se sacrifican seis animales tras someterlos al martirio de banderillas y picas, que les causando heridas por las que brota la sangre, y mientras el animal se desangra un señor vestido de una manera peculiar mareando la pobre bestia con un paño de color rojo y amarillo.

La última corrida de toros de Cataluña se celebrará el domingo 25 de septiembre y asistirá la presidenta del Partido Popular en Cataluña. La señora Sánchez Camacho ha pedido una moratoria a la Generalitat a cambio de apoyar los presupuestos de la Generalidad de Cataluña: "Nosotros, lo que también haremos será seguir negociando moratorias que impidan que se pagan indemnizaciones millonarias a los propietarios de las plazas de toros mientras en la sociedad catalana se le están pidiendo sacrificios a la sanidad y sacrificios a la educación ". En Cataluña sólo quedaba una plaza en activo, la Monumental, por lo tanto no puede hablar de pagar indemnizaciones a los propietarios de las plazas de toros de Cataluña porque sólo hay una, sólo hay un propietario, y no hay indemnizarle lo ya que puede cambiar la actividad de la plaza o venderla. Barcelona ha tenido tres plazas de toros, la de la Barceloneta desapareció, las Arenas se ha reconvertido en un centro comercial, la Monumental puede servir para cualquier cosa pero tengo claro que hay que acabar con la barbarie de las corridas .

Las luchas de perros y de gallos generan muchos ingresos pero en Cataluña están prohibidas, sería absurdo que los partidarios de estas salvajadas pidieran que se les indemnizara. No se debe indemnizar a los propietarios de las plazas de toros catalanas. La señora Sánchez Camacho cree que prohibir la salvajada de las corridas de toros es un ataque a la libertad de los catalanes, me preocupa que el concepto de libertad de la señora Sánchez Camacho se base en permitir que se torture a un animal para diversión de unos cuantos sádicos. Dice la señora Sánchez Camacho: "Creemos que hay que hablar desde la libertad, defender que los catalanes puedan acceder a unos espectáculos y lo que se está defendiendo es la libertad". Torturar y matar a un animal es un espectáculo?. Según la señora Sánchez Camacho esta es una situación más en que quieren "reducir y limitar" la libertad de los catalanes y cree que "hay que decidir en el Parlamento el que creemos que se debe decidir en nombre de la libertad". Esta insistencia de la señora Sánchez Camacho en relacionar la salvajada de las corridas de toros con la libertad es extraña viniendo de una dirigente de un partido de orden. No se puede defender en nombre de la libertad un "espectáculo" en el que una bestia se sujeta a todo tipo de suplicios. Hagan una prueba: cojan su mascota, vayan con ella en la puerta de su ayuntamiento y empiecen darle cuchilladas, y cuando vengan los agentes de la autoridad digan que lo hacen en el ejercicio de la libertad, eso sí, procuren cometer este execrable acto bárbaro después de haber congregado a un gran número de personas y de haberlos cobrado. Seguramente acabará detenido por cometer esta barbaridad, eso si las personas que están viendo el "espectáculo" no lo linchan antes.

Sánchez Camacho, mesías enviada a Cataluña para salvarnos de nosotros mismos afirma que no entiende "porque el gobierno catalán y algunos partidos quieren convertir esta tierra en tierra de imposiciones, sanciones y prohibiciones" y asegura que la voluntad del partido que ella dirige es que los catalanes podamos acceder a los espectáculos que queramos, que bonito, y que podamos escoger la lengua, la actividad empresarial o la educación de los hijos. Joder, está describiendo la situación de Cataluña cuando mandaba gente con las mismas ideas de los dirigentes del PP encabezados por un general bajito con voz de pito y su camarilla. Los catalanes, señora Sánchez Camacho, podemos ir a ver el espectáculo que nos dé la gana, y por suerte tenemos la libertad lingüística garantizada por las leyes de nuestro Parlamento, aunque el PP y C 's se dediquen a recurrir ante su Tribunal Constitucional cualquier ley que fomente o proteja la lengua catalana. Por suerte, en Catalunya no manda la señora Sánchez Camacho, aunque lo pretenda hacer usando el Tribunal Constitucional para modificar o derogar las leyes que aprueba el Parlamento de Cataluña y que al PP no le gustan.

A mí tampoco me gustan los encierros pero la ILP hacía referencia a las corridas de toros, no niego que una ILP contra los encierros tendría poco éxito, pero eso es la democracia, no lo es legislar desde el Tribunal Constitucional, especialmente en materias tandelicadas como la lengua, y el PP desde hace 30 años intenta hacer vía TC lo que Franco o Primo de Rivera hicieron con decretos y leyes.

En Canarias prohibieron las corridas de toros sin que pasara nada, y de eso ya hace 20 años. La señora Sánchez Camacho se ha convertido en el adalid del sector taurino comprometiéndose a visitarlos ya ayudar "una fiesta que es una actividad cultural".Matar un animal es cultura?.

Volviendo al tema económico. La señora Sánchez Camacho dice que en tiempos de crisis no es normal tener que pagar indemnizaciones millonarias a los propietarios de las plazas de toros, tiene razón, pero eso sería si realmente tuvieran que pagar, y no creo que tengamos que pagar indemnizaciones a los organizadores de una salvajada que torturan y matan a seis pobres bestias por el disfrute sádico de varios individuos que se extasía viendo como seis toros les sacrificando lentamente y de la forma más despiadada. Suprimiendo esta actividad lo que si podemos es ahorrarnos las generosas subvenciones municipales, autonómicas, estatales y de la UE a esta barbarie. O no lo habían pensado?. Si todo este montaje de las corridas de toros recibe anualmente muchos millones de euros de los ayuntamientos, comunidades autónomas, el Estado español y, increíblemente, la Unión Europea, leí hace tiempo que alrededor de unos 600 millones de euros . En tiempos de crisis, señora Sánchez Camacho no nos podemos permitir el lujo de subvencionar el disfrutó sanguinolento de unos pocos. El próximo domingo creo que alguien debería enfocar una cámara que recogiera las reacciones de la señora Sánchez Camacho, a ver si tanto revuelo defendiendo las corridas de toros y cuando vea como empieza a brotar la sangre de la pobre bestia comienza a hacer aspavientos de asco.