21 de set. 2011

A Espanya tampoc li agrada l’aranès

A Espanya tampoc li agrada l’aranèsEl govern espanyol ha presentat un recurs d’inconstitucionalitat davant el Tribunal Constitucional contra la llei de l’aranès que fa l’occità i la seva variant aranesa llengua oficial a la Vall d’Aran.


El Tribunal Constitucional ha suspès la llei aprovada pel Parlament de Catalunya el febrer de l’any passat, per ser exactes ha suspès el caràcter preferent de la llengua aranesa a la Vall d’Aran a les administracions públiques. El govern espanyol creu que és inconstitucional que la llengua aranesa sigui preferent en l’ensenyament i en l’àmbit de les administracions públiques. El TC va negar en el seu moment aquesta preferència de la llengua catalana amb l’argument que la Constitució espanyola defineix que el castellà com a única llengua oficial de l’Estat. El govern espanyol també considera inconstitucional que l’administració de l’Estat present a la Vall d’Aran no està obligada a fer servir l’aranès a la Val d’Aran. El govern espanyol diu que cap comunitat autònoma pot regular el règim lingüístic de l’administració de l’Estat en el seu territori.


El conseller de cultura de la Generalitat de Catalunya Ferran Mascarell va respondre que el recurs contra la llei de l’aranès “és una mostra més que aquest Estat no ens serveix”. Va anunciar que el govern català farà el que calgui per defensar l’aranès. Va acusar els dirigents espanyols de practicar una “guerra de guerrilles” jurídica contra el català i l’aranès.


El síndic d’Aran, Carles Barrera, primera autoritat del govern aranès va qualificar l’actitud del govern espanyol de patètica, va recordar que l’Estat espanyol va ratificar la carta de les llengües europees que obliga a protegir les llengües regionals i minoritàries i fomentar-ne l’ús. El govern espanyol mai ha complert l’acord de donar suport al reconeixement de les llengües de l’Estat a la UE, quan aquesta proposta s’ha presentat els dos partits majoritaris espanyols han votat en contra.


Projecte de llei de l’aranès PDF


Parlada per 3 milions, oficial per a 10.000
(Extret del diari El Punt-Avui)
L'occità és una llengua europea que coneixen i poden parlar uns tres milions de persones en un territori d'uns deu milions d'habitants. El seu àmbit lingüístic va des de la costa atlàntica de l'Estat francès fins a les valls occitanes del Piemont, a Itàlia. Però en cap territori l'occità ha aconseguit el grau de protecció oficial que té a la Val d'Aran, d'uns deu mil habitants, on és la llengua vehicular de l'ensenyament i disposa d'institucions d'autogovern que la promouen i protegeixen. La llei de l'occità atorgava, en compliment amb l'Estatut català, que l'occità té rang de llengua oficial a tot Catalunya i la Val d'Aran i que els ciutadans tenen el dret de dirigir-se i rebre informació en aquesta llengua.


A España tampoco le gusta el aranés


El gobierno español ha presentado un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la ley del aranés que hace el occitano y su variante aranesa lengua oficial en el Valle de Arán.


El Tribunal Constitucional ha suspendido la ley aprobada por el Parlamento de Cataluña en febrero del año pasado, para ser exactos ha suspendido el carácter preferente de la lengua aranesa en el Valle de Arán a las administraciones públicas. El gobierno español cree que es inconstitucional que la lengua aranesa sea preferente en la enseñanza y en el ámbito de las administraciones públicas. El TC negó en su momento esta preferencia de la lengua catalana con el argumento de que la Constitución española define que el castellano como única lengua oficial del Estado. El gobierno español también considera inconstitucional que la administración del Estado presente en el Valle de Arán no está obligada a utilizar el aranés en la Val d'Aran. El gobierno español dice que ninguna comunidad autónoma puede regular el régimen lingüístico de la administración del Estado en su territorio.


El consejero de Cultura de la Generalidad de Cataluña Ferran Mascarell respondió que el recurso contra la ley del aranés "es una muestra más de que este Estado no nos sirve". Anunció que el gobierno catalán hará lo necesario para defender el aranés. Acusó a los dirigentes españoles de practicar una "guerra de guerrillas" jurídica contra el catalán y el aranés.


El síndic de Aran, Carlos Barrera, primera autoridad del gobierno aranés calificó la actitud del gobierno español de patética, recordó que España ratificó la Carta de las lenguas europeas que obliga a proteger las lenguas regionales y minoritarias y fomentar su uso. El gobierno español nunca ha cumplido el acuerdo de apoyar el reconocimiento de las lenguas del Estado en la UE, cuando esta propuesta se ha presentado los dos partidos mayoritarios españoles han votado en contra.


Proyecto de ley del aranés PDF

Hablada por 3 millones, oficial para 10.000
(Extraído del diario El Punt-Avui)
El occitano es una lengua europea que conocen y pueden hablar unos tres millones de personas en un territorio de unos diez millones de habitantes. Su ámbito lingüístico va desde la costa atlántica del Estado francés hasta los valles occitanas del Piamonte, en Italia. Pero en ningún territorio del occitano ha conseguido el grado de protección oficial que tiene en la Val d'Aran, de unos diez mil habitantes, donde es la lengua vehicular de la enseñanza y dispone de instituciones de autogobierno que la promueven y protegen. La ley del occitano otorgaba, en cumplimiento con el Estatuto catalán, que el occitano tiene rango de lengua oficial en toda Cataluña y la Val d'Aran y que los ciudadanos tienen el derecho de dirigirse y recibir información en esta lengua.