25 de set. 2011

Article de premsa: Mussolini a Jerusalem - Autor: Jaume Clotet

Article de Jaume Clotet publicat al diari El Punt Avui el 3 de febrer de 2011.

El Punt Avui - Notícia: Mussolini a Jerusalem

Autor: Jaume Clotet
Enllaç a la font principal
El nacionalisme àrab dels anys trenta va ser el primer moviment important a adherir-se a l'Alemanya nacionalsocialista
La polèmica pel contracte de patrocini entre el Barça i la Qatar Foundation ha tingut la virtut de tornar a posar al descobert la connexió històrica entre el nazisme i un sector de la resistència àrab contra Israel. Com sabran, aquesta fundació empara el teòleg Yusuf al-Qaradawi, el qual assegura que “Hitler va ser un càstig diví per als jueus”. És un bon moment, doncs, per aprofundir una mica en aquesta relació històrica, sobretot per desmuntar la cantarella habitual que compara els israelians amb els nazis, quan més aviat és a l'inrevés.
El nacionalisme àrab dels anys trenta va ser el primer moviment important a adherir-se a l'Alemanya nacionalsocialista, que va rebre la nova entesa amb els braços oberts. L'interès era mutu: els àrabs buscaven un aliat fort per desempallegar-se del colonialisme britànic i els alemanys necessitaven un aliat a l'Orient Mitjà per accedir als jaciments petroliers. Per això, el III Reich va adobar aquesta relació convidant delegacions àrabs a les trobades anuals de Nuremberg i afalagant els nous socis. A més, les teories antisemites eren compartides per alemanys i àrabs, fet que estrenyia més els lligams entre els nous amics.
El gran muftí de Jerusalem, Muhammad Amin al-Husayni, va encarnar com ningú aquesta assumpció dels preceptes nazis. Exiliat a Berlín, va treballar estretament amb Hitler en la creació de forces militars musulmanes als Balcans i en l'extermini de jueus romanesos, croats o búlgars. A més, a través de Ràdio Berlín va animar els àrabs a “matar tots els jueus a l'abast”. Per fer-se una idea del grau de col•laboració entre els alemanys i els seus aliats àrabs, només cal rellegir algunes frases del telegrama que Heinrich Himmler, comandant en cap de les Schutzstaffel (SS), va enviar al gran muftí el 2 de novembre del 1943. El jerarca nazi diu literalment: “És en el reconeixement d'aquest enemic i de la lluita comuna en contra que hi ha els sòlids fonaments de l'aliança natural entre la Gran Alemanya Nacional-Socialista i els musulmans amants de la llibertat arreu del món”. I rebla: “Amb aquest esperit, en l'aniversari de la infame Declaració Balfour, us envio els meus sentiments més profunds i els desitjos d'una exitosa consecució de la vostra lluita fins a la victòria final”.
Per les mateixes raons que el seu col•lega i aliat Adolf Hitler, Mussolini també tenia grans simpaties pels àrabs i volia evitar l'establiment d'una llar nacional jueva a Palestina. Tot i així, els seus mètodes no eren tan brutals. Com a mostra de bona voluntat, l'any 1938 Il Duce va fer un regal d'excepció durant les obres de restauració de la mesquita d'Al-Aqsa, situada al Mont del Temple o Esplanada de les Mesquites. Mussolini hi va fer enviar unes fabuloses columnes de marbre de Carrara, que encara avui sostenen tota l'estructura. Per desgràcia, la mesquita té prohibida l'entrada als no musulmans, de manera que són pocs els europeus que les han pogut admirar.
Deixem el passat i tornem al present. Aquest fil conductor no s'ha dissolt mai i continua vigent, com deia al principi de l'article. Per exemple, recentment el diputat de Hamas Yunis Al-Astal va negar l'Holocaust i es va queixar que aquesta tragèdia consti en el currículum escolar dels centres tutelats per l'ONU a la franja de Gaza. Tant aquest integrista com al-Qadarawi tenen prohibida l'entrada al Regne Unit, que no només és la democràcia més antiga del món, sinó també el país que va parar els peus a Adolf Hitler.

Vídeo: Islamic Nazis


Vídeo: Nazi-Muslim SS Division


Vídeo: Nazis and Muslims: Partners in Crime


El Punt Avui - Noticias Mussolini en Jerusalén
Autor: Jaume Clotet
Enlace a la fuente principal
"El nacionalismo árabe de los años treinta fue el primer movimiento importante en adherirse a la Alemania nacionalsocialista"
La polémica por el contrato de patrocinio entre el Barça y la Qatar Foundation ha tenido la virtud de volver a poner al descubierto la conexión histórica entre el nazismo y un sector de la resistencia árabe contra Israel. Como sabrán, esta fundación ampara el teólogo Yusuf al-Qaradawi, quien asegura que "Hitler fue un castigo divino para los judíos". Es un buen momento, pues, para profundizar un poco en esta relación histórica, sobre todo para desmontar la cantinela habitual que compara los israelíes con los nazis, cuando más bien es al revés.
El nacionalismo árabe de los años treinta fue el primer movimiento importante en adherirse a la Alemania nacionalsocialista, que recibió la nueva entendimiento con los brazos abiertos. El interés era mutuo: los árabes buscaban un aliado fuerte para desembarazarse del colonialismo británico y los alemanes necesitaban un aliado en Oriente Medio para acceder a los yacimientos petroleros. Por ello, el III Reich abonar esta relación invitando delegaciones árabes en los encuentros anuales de Nuremberg y halagando los nuevos socios. Además, las teorías antisemitas eran compartidas por alemanes y árabes, lo que apretaba más los vínculos entre los nuevos amigos.
El gran muftí de Jerusalén, Muhammad Amin al-Husayni, encarnó como nadie esta asunción de los preceptos nazis. Exiliado en Berlín, trabajó estrechamente con Hitler en la creación de fuerzas militares musulmanas en los Balcanes y en el exterminio de judíos rumanos, croatas o búlgaros. Además, a través de Radio Berlín animó a los árabes a "matar a todos los judíos al alcance". Para hacerse una idea del grado de colaboración entre los alemanes y sus aliados árabes, sólo hay releer algunas frases del telegrama que Heinrich Himmler, comandante en jefe de las Schutzstaffel (SS), envió al gran muftí el 2 de noviembre de 1943. El jerarca nazi dice literalmente: "Es en el reconocimiento de este enemigo y de la lucha común en contra de que están los sólidos fundamentos de la alianza natural entre la Gran Alemania Nacional-Socialista y los musulmanes amantes de la libertad en todo el mundo ". Y remacha: "Con este espíritu, en el aniversario de la infame Declaración Balfour, os envío mis sentimientos más profundos y los deseos de una exitosa consecución de su lucha hasta la victoria final".
Por las mismas razones que su colega y aliado Adolf Hitler, Mussolini también tenía grandes simpatías por los árabes y quería evitar el establecimiento de un hogar nacional judío en Palestina. Sin embargo, sus métodos no eran tan brutales. Como muestra de buena voluntad, en 1938 Il Duce hizo un regalo de excepción durante las obras de restauración de la mezquita de Al Aqsa, situada en el Monte del Templo o Explanada de las Mezquitas. Mussolini hizo enviar unas fabulosas columnas de mármol de Carrara, que aún hoy sostienen toda la estructura. Por desgracia, la mezquita tiene prohibida la entrada a los no musulmanes, de modo que son pocos los europeos que las han podido admirar.
Dejamos el pasado y volvemos al presente. Este hilo conductor no se ha disuelto nunca y sigue vigente, como decía al principio del artículo. Por ejemplo, recientemente el diputado de Hamás Yunis Al-Astal negó el Holocausto y se quejó de que esta tragedia conste en el currículo escolar de los centros tutelados por la ONU en la Franja de Gaza. Tanto este integrista como al-Qadarawi tienen prohibida la entrada al Reino Unido, que no sólo es la democracia más antigua del mundo, sino también el país que parar los pies a Adolf Hitler.El Punt Avui - News: Mussolini in Jerusalem
Author: Jaume Clotet
Link to the main source
"Arab nationalism of the thirties was the first major movement to join the Nazi Germany"
The controversial sponsorship contract between the club and the Qatar Foundation has been under re-exposing the historical connection between Nazism and a sector of the Arab resistance against Israel. As know, the foundation under the theologian Yusuf al-Qaradawi, who said "Hitler was a divine punishment for the Jews." It is a good time, then, to delve a bit into this historical relationship, especially for dismantling the common Cantarella compares Israelis with Nazis, when it is rather the reverse.
Arab nationalism of the thirties was the first major movement to join the Nazi Germany, which received a new understanding with the open arms. The interest was mutual: the Arabs were seeking a strong partner to get rid of British colonialism and the Germans needed a partner Middle East oil fields to access. Therefore, the Third Reich fix this relationship by inviting delegations to the annual meetings of Arab Nuremberg and flattered new partners. In addition, anti-Semitic theories were shared by Germans and Arabs, which pressed more links between new friends.
The Grand Mufti of Jerusalem, Muhammad Amin al-Husayn, embodied this assumption as one of the rules Nazi. He fled to Berlin, he worked closely with Hitler in the creation of Muslim military forces in the Balkans and the extermination of Jews, Romanians, Croats and Bulgarians. In addition, through radio Berlin encouraged the Arabs to "kill all Jews within reach." To get an idea of the degree of collaboration between the germans and their Arab allies, only should reread some sentences of the telegram that Heinrich Himmler, commander of the Schutzstaffel (SS), the Grand Mufti sent on 2 November 1943. The Nazi jerarca literally says: "It is in recognition of this common enemy and fighting against it are the solid foundations of the natural alliance between the National-Socialist Greater Germany and the freedom-loving Muslims around the world ". And he further cautions: "In this spirit, on the anniversary of the infamous Balfour Declaration, I send you my deepest feelings and desires of a successful pursuit of your struggle until final victory."
For the same reasons that his colleague and ally of Adolf Hitler, Mussolini also had great sympathy for Arab and wanted to avoid the establishment of a Jewish National Home in Palestine. However, their methods were so brutal. As a token of goodwill in 1938 Il Duce made an exceptional gift for the restoration of Al-Aqsa mosque, located on the Temple Mount and Esplanade of the Mosques. Mussolini was to send a fabulous Carrara marble columns, which still maintain the whole structure. Unfortunately, the mosque is forbidden entry to non-Muslims, so that few Europeans who have been admiring.
Let us return to the past and present. This thread is not never been dissolved and remains in force, as I said at the beginning of the article. For example, recently Hamas MP Yunis Al-Astala denied the Holocaust and complained that such tragedy recorded in the school curriculum of schools supervised by the UN to Gaza Strip. Both this and the fundamentalist-Qadarawi are prohibited entry into the United Kingdom, not only is the world's oldest democracy, but also the country that stopped Hitler at his feet.

2 comentaris:

Patric ha dit...

No me gusta la forma como plantea el nacionalismo árabe el autor de este artículo. Entiendo que el nacionalismo árabe es una forma de pensamiento que propugna que todos los pueblos árabes sin exclusión, tanto de Asia como de África, conforman una única nación y que deben por tanto caminar hacia su unidad política. Entiendo también que el nacionalismo árabe está presente en muchas formas políticas e ideológicas del mundo árabe: panarabismo, federaciones de países árabes monarquías o repúblicas; movimientos nacionalistas progresistas, socialistas, populistas; nasserismo; rebeliones populares. Y hay muchos teóricos y políticos en el mundo árabe como Michel Aflaq, Gamal Abdel Nasser, Saad Zaghloul, Yaafar al-Numeiry, Ahmad Zaki Pasha, entre otros.

Yo diría que tendencia del mundo árabe en algún momento fue inclinarse hacia el mundo socialista, hacia la Unión soviétIca, o hacia el islamismo, pero no hacia los nazis, creo yo. Pero estoy de acuerdo que la persona que menciona el autor actuó como él dice, por lo que he leído. Ese hombre sirvió en el ejército otomano y después los británicos lo nombraron Gran Muftí de Jerusalén, pero estamos hablando de los años de 1921 y 1922.
Los primeros movimientos de lucha árabe atacaban a los judíos y a los británicos para oponerse al establecimiento de un Estado judío en el Mandato Británico de Palestina.
No conocía la información de que este hombre había sido aliado del Tercer Reich.
Pero lo creo posible.

“La creación del Estado de Israel en 1948 es entendida en el mundo árabe como una traición de las naciones occidentales. Esto originó una reacción de protesta en parte del mundo árabe, dando lugar a que varios gobernantes de países árabes de la zona se pusieran de acuerdo para atacar el recién fundado Israel con el objetivo último de evitar la partición del territorio de la Palestina histórica en función de fronteras étnicas y confesionales.”El fracaso de los países árabes en esta guerra contra Israel, puso de manifiesto la incapacidad de la élite gubernamental y la debilidad de sus gobiernos, y cambió todo.
Al seleccionar el artículo de Jauime Clotet quieres decir que eso es parte del mundo árabe hoy día?

Jaume C. i B. ha dit...

Pues estás equivocada. El nacionalismo árabe se inclinó hasta la derrota del nazismo por aliarse con los regímenes fascistas colaborando con ellos, ambos tenían en común un odio furibundo hacia los judíos y los árabes pensaban que aliándose con la Alemania nazi se librarían de los británicos
He visto fotos recientes de actos de grupos fundamentalistas islámicos en las que se puede ver como sigue vigente el saludo fascista.
Con la caída de los fascismos los árabes buscaron el apoyo de otro totalitarismo, nunca el apoyo de democracias, y se echaron en brazos de la URSS.
Los líderes árabes estaban muy influenciados por el nazismo, casi todos los líderes árabes han bebido de las mismas fuentes ideológicas que Hitler y sus discursos se parecen.
Es cierto, el gran Mufti o gran Mufti de Jerusalén fue nombrado por los británicos pero sus discursos incendiarios y su afinidad con el nazismo le obligó a huir y refugiarse en Berlín. Si los británicos lo hubieran capturado le habrían juzgado, si llegan a pillarlo alguno de los grupos judíos lo habrían matado porqué este siniestro personaje que mezclaba en su pensamiento el islamismo más radical y criminal con el nazismo y el antisemitismo fue responsable de la muerte de muchos judíos.
Los árabes no tienen derecho a quejarse del trato que recibieron de los británicos, los británicos miraron a otro lado muchas veces ante los desmanes de los grupos árabes, especialmente cuando mataban judíos, y sin embargo perseguían a los judíos cuando estos realizaban acciones de castigo contra los árabes. Cuando los británicos se retiraron de Palestina entregaron las fortificaciones a los árabes, algunas de las cuales suponían una amenaza para las poblaciones judías, y eso a pesar de que había un acuerdo que las fortificaciones se entregarían a uno u otro bando en función de la proximidad a poblaciones árabes o judías, sin embargo, como he dicho, las entregaron a los árabes.
Desgraciadamente todos esos elementos siguen siendo parte de la ideología islamista, una mezcla de islamismo fanático, antisemitismo y nazismo. Es lo que ya se conoce desde hace tiempo como islamofascismo.