11 de maig 2010

Salvar a Grècia costarà 110.000 milions d'euros

Salvar a Grècia costarà 110.000 milions d'euros

El rescat de Grècia costarà 110.000 milions d'euros en tres anys, la UE en conjunt uns 80.000 milions d'euros hi posarà uns dels quals a Espanya li correspon posar uns 9.972 milions d'euros. A canvi Grècia haurà d'aplicar unes polítiques econòmiques draconianes – o això diuen - que com sempre passa a qui més mal faran seran a les classes baixes i mitjanes, tinc els meus dubtes que les fortunes del país es vegin afectades. Quan en un país s'han de fer sacrificis sempre li toca als mateixos. Això ja ha causat a Grècia greus incidents i s'han produït diversos morts, la gent protestava pel fet que la garrotada la rebin ells i no els responsables veritables de la crisi tant l'econòmica com la política, totes dues afecten greument Grècia, on la classe política està completament desacreditada.

Salvar a Grecia costará 110.000 millones de euros

El rescate de Grecia costará 110.000 millones de euros en tres años, la UE en conjunto unos 80.000 millones de euros, poniendo uno de los cuales a España le corresponde poner unos 9.972 millones de euros. A cambio Grecia tendrá que aplicar unas políticas económicas draconianas - o eso dicen - que como siempre ocurre a quien más daño harán serán a las clases bajas y medias, tengo mis dudas de que las fortunas del país se vean afectadas.Cuando en un país deben hacer sacrificios siempre le toca a los mismos. Esto ya ha causado en Grecia graves incidentes y se han producido varios muertos, la gente protestaba porque el varapalo la reciban ellos y no los responsables verdaderos de la crisis tanto la económica como la política, ambas afectan gravemente Grecia, donde la clase política está completamente desacreditada.