20 de maig 2010

La comèdia del TC continua

La comèdia del TC continua

Porten quasi quatre anys discutint sobre la constitucionalitat de l'Estatut de Catalunya a instàncies del recurs que van presentar el Partit Popular, el defensor del poble espanyol i alguna Comunitat Autònoma. Hi ha algun Estatut d'autonomia redactat i aprovat pel PP que té articles copiats descarament del català que el mateix PP ha recorregut en el de Catalunya. Mariano Rajoy ha reconegut públicament que la veritable raó d'haver presentat el recurs és una rebequeria perquè no van poder imposar les seves propostes. La situació dels membres del TC és absolutament anòmala: un mort, un recusat, tres amb mandat acabat, tres amb el mandat que s'acaba el mes de novembre…

Han presentat sis esborranys de sentència i tots sis han acabat en no res, ara comencen a redactar el setè. El PP es nega a permetre la renovació dels membres fora de mandat i el PSOE tot i reconèixer que s'ha de renovar diu que ara no és el moment de fer-ho.

Ahir va anunciar-se que el TC faria pública la sentència, finalment no va ser així però van aconseguir que tothom parli d'ells, parli d'ells per fer el que fa quasi quatre anys que fan, és a dir, no fer res.

La comedia del TC continúa

Llevan casi cuatro años discutiendo sobre la constitucionalidad del Estatuto de Cataluña a instancias del recurso que presentaron el Partido Popular, el defensor del pueblo español y alguna Comunidad Autónoma. ¿Hay algún Estatuto de autonomía redactado y aprobado por el PP que tiene artículos copiados descarament del catalán que el propio PP ha recurrido en el de Cataluña. Mariano Rajoy ha reconocido públicamente que la verdadera razón de haber presentado el recurso es una pataleta porque no pudieron imponer sus propuestas. La situación de los miembros del TC es absolutamente anómala: un muerto, un recusado, tres con mandato acabado, tres con el mandato que se acaba el mes de noviembre ...
Han presentado seis borradores de sentencia y los seis han terminado en nada, ahora empiezan a redactar el séptimo. El PP se niega a permitir la renovación de los miembros fuera de mandato y el PSOE a pesar de reconocer que se debe renovar dice que ahora no es el momento de hacerlo.
Ayer anunció de que el TC haría pública la sentencia, finalmente no fue así pero consiguieron que todo el mundo hable de ellos, hable de ellos para hacer lo que hace casi cuatro años que hacen, es decir, no hacer nada.