6 de maig 2010

Ho han arreglat

Ho han arreglat

He denunciat des del meu bloc – també La Vanguardia va publicar la foto – el nyap que van fer a la vorera de la Ronda Sant Pere després d'haver-la obert diverses vegades en pocs mesos per acometre actuacions diverses.

La trapa de la Ronda Sant Pere

D'una banda tenim la trapa que sobresortia perillosament i que per fi han decidit arreglar-ho, fent un nyapet però almenys ho han arreglat. Tot sigui dit que aquesta gent treballa amb molt poques ganes, han posat ciment i ja està, creia que canviarien la vorada, s'han limitat a posat un pegot de ciment.

Cable perillós a la Ronda Sant PereEn aquest cas hi havia un cable elèctric, com pot veure's a la foto que es veia perquè faltava un tros de la vorada. La solució dels reparadors ha sigut la mateixa: un pegot de ciment.


Lo han arreglado

He denunciado desde mi blog - también La Vanguardia publicó la foto - la chapuza que hicieron en la acera de la Ronda Sant Pere después de haberla abierto varias veces en pocos meses para acometer actuaciones diversas.


La trampilla de la Ronda Sant Pere

Por un lado tenemos la trampilla que sobresalía peligrosamente y que por fin han decidido arreglarlo, haciendo una chapucilla pero al menos lo han arreglado. Todo sea dicho que esta gente trabaja con muy pocas ganas, han puesto cemento y ya está, creía que cambiarían el bordillo, se han limitado a poner un pegote de cemento.

Cable peligroso en la Ronda Sant Pere

En este caso había un cable eléctrico, como puede verse en la foto que se veía porque faltaba un trozo del bordillo. La solución de los reparadores ha sido la misma: un pegote de cemento.