12 de juny 2013

Independència ferroviària

Independència ferroviària

 

 

 

La incapacitat de la companyia estatal espanyola RENFE per solucionar les incidències que es produeixen dia si i dia també al servei de rodalies de Catalunya podria acabar fent-los perdre la concessió d’aquest servei dins del Principat, la Generalitat de Catalunya estudia l’opció que sigui la companyia francesa SNCF qui gestioni el servei de rodalies. Al president de RENFE la reunió del president Artur Mas amb la direcció de SNCF per estudiar un canvi d’operador no li ha fet cap gràcia, Julio Gómez-Pomar veu aquest canvi d’operador “complex i complicat”. És cert, com diu Gómez-Pomar que SNCF usa un ample de via diferent al del servei de Rodalies espanyol de RENFE, però RENFE operadora, que ha absorbit l’antiga FEVE, gestiona cinc amples de via diferents, inclosa la xarxa convencional d’ample ibèric i la xarxa d’alta velocitat d’ample internacional. La decisió que a Espanya es va prendre l’any 1855 de construir les línies en ample ibèric (1.668 mm) ara li serveix d’excusa al president de RENFE per oposar-se a perdre la concessió del servei de Rodalies a Catalunya.

El president Mas va oferir a SNCF la gestió de les Rodalies de Barcelona durant un esmorzar que ambdós van tenir a París. Les Rodalies ara pertanyen a la Generalitat de Catalunya encara que la xarxa continua pertanyent a ADIF i el material mòbil a RENFE. El contracte amb RENFE s’acaba l’any 2016 i la Generalitat podrà canviar d’operador. SNCF ja a mostrat el seu interès per començar a operar a Catalunya i ja hi ha hagut dues reunions entre el govern de Catalunya i SNCF. Segons el president Mas SNCF “té ganes de fer coses a Catalunya” aprofitant la liberalització del sector ferroviari. Segons Mas els francesos “van demanar continuar les converses a París, i estem en aquest punt de veure si entre Ferrocarrils de la Generalitat i algú que no sigui Renfe ha la possibilitat de fer alguna cosa en el futur”.

RENFE pot fer dues coses si vol guanyar el concurs: solucionar les incidències continues del servei de Rodalies a Catalunya o reduir-les a un mínim acceptable, però si tot el que pensa fer RENFE és dir que seria molt difícil per a SNCF gestionar les Rodalies de Catalunya perquè les xarxes catalana i francesa són diferents, vol dir que tenen poc a oferir. 

FGC (Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya) gestiona línies amb tres amples de vies diferents:
-L’antiga Companyia General dels FerrocarrilsCatalans, coneguda popularment com el “carrilet”, amb ample de via ibèric o via estreta  (1.000 mm).
-L’antiga Companyia dels Ferrocarrils deCatalunya,  amb un ample de via de 1.435 mm amb origen a la Plaça Catalunya i que fa les línies fins a Terrassa, Sabadell, Reina Elisenda i Avinguda Tibidabo.
-Línia Lleida - la Pobla de Segur: Línia de o ample de via ibèric (1.668 mm). La infraestructura pertany a FGC des de 2005, però la gestiona RENFE.
FGC també és propietària de diversos funiculars i cremalleres. Però centrem-nos en les Rodalies de RENFE a Catalunya. 

També les nostres infraestructures s’han d’independitzar, tota la xarxa ferroviària catalana ha de passar a mans de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, encara que després la gestió sigui cedida a altres operadors. I si finalment l’operador és RENFE aquesta companyia ha d’entendre que pot perdre la concessió si el servei ofert als usuaris no compleix uns mínims de qualitat.

 

 

 

 

 

Independencia ferroviaria

 

 

 

La incapacidad de la compañía estatal española RENFE para solucionar las incidencias que se producen día sí y día también en el servicio de cercanías de Catalunya podría terminar haciéndoles perder la concesión de este servicio dentro del Principado, la Generalitat de Catalunya estudia la opción que sea la compañía francesa SNCF quien gestione el servicio de cercanías. Al presidente de RENFE la reunión del presidente Artur Mas con la dirección de SNCF para estudiar un cambio de operador no le ha hecho ninguna gracia, Julio Gómez-Pomar ve este cambio de operador "complejo y complicado". Es cierto, como dice Gómez-Pomar que SNCF usa un ancho de vía diferente al del servicio de Cercanías español de RENFE, pero RENFE operadora, que ha absorbido la antigua FEVE, gestiona cinco anchos de vía diferentes, incluida la red convencional de ancho ibérico y la red de alta velocidad de ancho internacional. La decisión que en España se tomó en 1855 de construir las líneas en ancho ibérico (1.668 mm) ahora le sirve de excusa al presidente de RENFE para oponerse a perder la concesión del servicio de Cercanías en Catalunya.

El presidente Mas ofreció a SNCF la gestión de las Cercanías de Barcelona durante un almuerzo que ambos tuvieron en París. Las Cercanías ahora pertenecen a la Generalitat de Catalunya aunque la red sigue perteneciendo a ADIF y el material móvil a RENFE. El contrato con RENFE acaba el año 2016 y la Generalitat podrá cambiar de operador. SNCF ya a mostrado su interés por empezar a operar en Catalunya y ya ha habido dos reuniones entre el gobierno de Catalunya y SNCF. Según el presidente Mas SNCF "tiene ganas de hacer cosas en Catalunya" aprovechando la liberalización del sector ferroviario. Según Mas los franceses "pidieron continuar las conversaciones en París, y estamos en este punto de ver si entre Ferrocarrils de la Generalitat y alguien que no sea RENFE la posibilidad de hacer algo en el futuro".

RENFE puede hacer dos cosas si quiere ganar el concurso: solucionar las incidencias continuas del servicio de Cercanías en Catalunya o reducirlas a un mínimo aceptable, pero si todo lo que piensa hacer RENFE es decir que sería muy difícil para SNCF gestionar las Cercanías de Catalunya porqué las redes catalana y francesa son diferentes, significa que tienen poco que ofrecer. 

FGC (Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya) gestiona líneas con tres anchos de vías diferentes:
-La antigua Companyia General de los Ferrocarrils Catalans, conocida popularmente como el "tren", con ancho de vía ibérico o vía estrecha (1.000 mm).
-La antigua Companyia de los Ferrocarrils de Catalunya, con un ancho de vía de 1.435 mm con origen en la Plaza Catalunya y que hace las líneas hasta Terrassa, Sabadell, Reina Elisenda y Avenida Tibidabo.
-Línea Lleida - La Pobla de SegurLínea de o ancho de vía ibérico (1.668 mm). La infraestructura pertenece a FGC desde 2005, pero la gestiona RENFE.
FGC también es propietaria de varios funiculares y cremalleras. Pero centrémonos en las cercanías de RENFE en Catalunya.

También nuestras infraestructuras deben independizarse, toda la red ferroviaria catalana debe pasar a manos de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, aunque luego la gestión sea cedida a otros operadores. Y si finalmente el operador es RENFE esta compañía debe entender que puede perder la concesión si el servicio ofrecido a los usuarios no cumple unos mínimos de calidad.