5 de juny 2013

La remor de sabres d’Espanya arriba als Estats Units

La remor de sabres d’Espanya arriba als Estats Units

 El Regne d’Espanya és un Estat en crisi econòmica, decadència política i descomposició territorial, aviat perdrà la seva última colònia, un procés que va començar fa poc més de dos segles, i aquesta descomposició del seu imperi colonial ha anat seguida d’una remor de sabres quasi permanent des del segle XIX, quasi mig centenar de cops d’Estat, pronunciaments militars,etc. El colpisme és el veritable esport nacional espanyol.

 

I aquesta remor de sabres comença a escoltar-se als Estats Units. Les declaracions de militars espanyols bramant contra el procés sobiranista català invocant el seu “dret sagrat” a defensar la Pàtria, la seva, mitjançant el mètode tan típic dels militars espanyols de prendre el control a baioneta calada ha tingut ressò a la premsa americana.

 

A “Testosterone Pit” resumeixen la situació d’Espanya així: “L'atur és gairebé el 26%, la desocupació juvenil superior al 55%. El govern està sumit en un escàndol de corrupció. L'economia està a punt de paralitzar-se. El 23 de gener, el Parlament català va declarar que la regió es constitueix en una entitat política i jurídica sobirana”. I llavors, segons “Testosterone Pit” un 6 de febrer el general Juan Antonio Chicharro va fer unes declaracions en una conferència sobre les Forces Armades i la Constitució celebrada a Madrid on va afirmar que el procés de secessió que es viu a Catalunya ha provocat "una sensació general de preocupació, la por, la incertesa i la confusió" a les Forces Armades espanyoles. El general Chicharro va lamentar la destitució del general Mena que l’any 2006 va amenaçar amb un cop d’Estat si s’aprovava l’Estatut de Catalunya, i va defensar una intervenció militar per fer front a les demandes de més autonomia de Catalunya. Chinarro va oposar la seva interpretació de la Constitució espanyola, article 8.1 - 1. Les Forces Armades, constituïdes per l'Exèrcit de Terra, l'Armada i l'Exèrcit de l'Aire, té com a missió garantir la Sobirania i independència d'Espanya, defensar do Integritat territorial i l'ordenament constitucional - i article 97 - El Govern dirigeix ​​la Política interior i exterior, l'Administració civil i militar i la Defensa de l'Estat. Exerceix la funció executiva i La potestat reglamentària d'acord Amb La Constitució i Les lleis - el que ell qualificava d’interpretació distorsionada de la Constitució que, a parer seu, fan els nacionalistes catalans. I llavors segons “Testosterone Pit” el militar va defensar el derrocament del Govern “si els responsables de la defensa de la Constitució no es va comportar com ho requereix el seu paper”. És a dir, si el Govern espanyol no envia l’Exèrcit a acabar amb el procés sobiranista català, ho faran ells mateixos previ derrocament del propi Govern espanyol.

 

Sembla que aquesta gent no evoluciona, tenen una mentalitat del segle XIX, i davant de la mateixa situació de crisi econòmica, política i descomposició territorial apliquen els mateixos remeis que ja s’han demostrat fracassats en el passat. 23 Estats s’han independitzat del Regne d’Espanya, i aviat hi haurà un 24è país que s’independitzarà, però ells continuen pensant que ho impediran enviant l’Exèrcit a Catalunya.

 

 

 

 

 

 

 

El rumor de sables de España llega a los Estados Unidos

 

El Reino de España es un Estado en crisis económica, decadencia política y descomposición territorial, pronto perderá su última colonia, un proceso que comenzó hace poco más de dos siglos, y esta descomposición de su imperio colonial ha ido seguida de una rumor de sables casi permanente desde el siglo XIX, casi medio centenar de golpes de Estado,pronunciamientos militares, etc. El golpismo es el verdadero deporte nacionalespañol.

 

Y ese rumor de sables comienza a escucharse en los Estados Unidos. Las declaraciones de militares españoles bramando contra el proceso soberanista catalán invocando su "derecho sagrado" a defender la Patria, su, mediante el método tan típico de los militares españoles de tomar el control a bayoneta calada ha tenido eco en la prensa estadounidense.

 

En "Testosterone Pit" resumen la situación de España así: "El paro es casi el 26%, el desempleo juvenil superior al 55%. El gobierno está sumido en un escándalo de corrupción. La economía está a punto de paralizarse. El 23 de enero, el Parlamento catalán declaró que la región se constituye en una entidad política y jurídica soberana ". Y entonces, según "Testosterone Pit" un 6 de febrero el general Juan Antonio Chicharro hizo unas declaraciones en una conferencia sobre las Fuerzas Armadas y la Constitución celebrada en Madrid donde afirmó que el proceso de secesión que se vive en Catalunya ha provocado "una sensación general de preocupación, el miedo, la incertidumbre y la confusión "en las Fuerzas Armadas españolas. El general Chicharro lamentó la destitución del general Mena que en 2006 amenazó con un golpe de Estado si se aprobaba el Estatuto de Catalunya, y defendió una intervención militar para hacer frente a las demandas de mayor autonomía de Catalunya . Chinarro opuso su interpretación de la Constitución española, artículo 8.1 - 1. Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tiene como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender do Integridad territorial y el ordenamiento constitucional - y artículo 97 - El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la Defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes - lo que él calificaba de interpretación distorsionada de la Constitución que, a su juicio, hacen los nacionalistas catalanes. Y entonces según "Testosterone Pit" el militar defendió el derrocamiento del Gobierno "si los responsables de la defensa de la Constitución no se comportó como lo requiere su papel". Es decir, si el Gobierno español no envía el Ejército a acabar con el proceso soberanista catalán, lo harán ellos mismos previo derribo del propio Gobierno.

 

Parece que esta gente no evoluciona, tienen una mentalidad del siglo XIX, y ante la misma situación de crisis económica, política y descomposición territorial aplican los mismos remedios que ya se han demostrado fracasados ​​en el pasado. 23 Estados han independizado del Reino de España, y pronto habrá un 24 º país que independizará, pero ellos siguen pensando que lo impedirán enviando al Ejército en Catalunya.