20 de juny 2013

ATLES / ATLAS

Atles

 

 

 

Tinc dos atles a casa, un és dels anys 60, l’altre el vaig comprar els anys 90, aquests dos atles actualment només són útils com a curiositat històrica perquè les fronteres han canviat totalment. Des de que jo vaig néixer han desaparegut del mapa la URSS, Txecoslovàquia i Iugoslàvia, i Espanya va perdre el Sàhara, bé, van sortir per cames. Algú em recordava fa un parell de dies que el Sàhara està ocupat pel Marroc, ben cert, però també és cert que el Sàhara, que era una província espanyola, tenia aquest estatus oficial, va independitzar-se de l’Estat espanyol, una altra cosa és que Marroc va aprofitar la situació política interna espanyola per posar-hi les seves urpes. El tema del Sàhara és un exemple de procés d’independència inconclús degut a que totes les parts implicades van fer allò que els pertocava amb el cul.

Des de l’any 1963, la data que va ser imprès aquest atles, les fronteres han canviat molt. Només a Europa han desaparegut, com abans he dit, la URSS, Txecoslovàquia i Iugoslàvia. De la desintegració de l’antiga Iugoslàvia va resultar la creació de set nous Estats a Europa (Bòsnia y Hercegovina, Croàcia, Eslovènia, República de Macedònia, Montenegro, Sèrbia i Kosovo). De la desintegració de la URSS (Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques): Armènia, Azerbaidjan, Bielorússia, Estònia, Geòrgia, Kazakhstan, Kirguizistan, Letònia, Lituània, Moldàvia, Rússia, Tadjikistan, Turkmenistan, Ucraïna, Uzbekistan, Alt Karabagh, Abkhàzia, Ossètia del Sud i  Transnístria. Alguns d’aquests nous Estats no són part d’Europa sinó d’Àsia o estan entre ambdós continents, però formaven part de la URSS que tot i tenir la major part del seu territori a l’Àsia era considerat un Estat europeu. Però això és irrellevant.

De Txecoslovàquia van sorgir la República Txeca i Eslovàquia.

El que és rellevant és que tots aquests nous Estats sorgits de la desintegració d’uns altres Estats han nascut en un període de temps que va des de finals dels anys 80 i principis dels 90. A tot això cal afegir la reunificació d’Alemanya. Qui hagués dit l’any 1985 que la URSS, Iugoslàvia i Txecoslovàquia s’acabarien desintegrant en el termini dels cinc anys següents l’haurien tractat de ximple, si hagués dit que Alemanya tornaria a unir-se en un únic Estat, l’haurien tancat, però hauria tingut raó.

Un atles és una fotografia del passat, quan l’adquirim és molt probable que poc després hagi quedat obsolet pels canvis. L’Estat espanyol s’empara en la Constitució espanyola per negar el dret a l’autodeterminació de Catalunya, malgrat que l’Estat espanyol va signar aquest tractat l’any 1977, és a dir, que l’Estat va signar la Declaració Universal dels Drets dels Pobles un any abans d’aprovar la mateixa Constitució (1978) en què els espanyolistes s’emparen per negar que els catalans tinguem dret a independitzar-nos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atlas

 

 

 

Tengo dos atlas en casa, uno es de los años 60, el otro lo compré en los años 90, estos dos atlas actualmente sólo son útiles como curiosidad histórica porque las fronteras han cambiado totalmente. Desde que nací han desaparecido del mapa la URSS, Checoslovaquia y Yugoslavia, y España perdió el Sahara, bueno, salieron por piernas. Alguien me recordaba hace un par de días que el Sahara está ocupado por Marruecos, es cierto, pero también es cierto que el Sahara, que era una provincia española, tenía este estatus oficial, independizarse de España, otra cosa es que Marruecos aprovechó la situación política interna española para poner sus garras allí. El tema del Sahara es un ejemplo de proceso de independencia inconcluso debido a que todas las partes implicadas hicieron lo que les correspondía con el culo.

Desde el año 1963, la fecha en que fue impreso este atlas, las fronteras han cambiado mucho. Sólo en Europa han desaparecido, como antes he dicho, la URSS, Checoslovaquia y Yugoslavia. La desintegración de la antigua Yugoslavia resultó la creación de siete nuevos Estados en Europa (Bosnia y Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Macedonia, Montenegro, Serbia y Kosovo). La desintegración de la URSS (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas): Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Estonia, Georgia, Kazajstán, Kirguistán, Letonia, Lituania, Moldavia, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania, Uzbekistán, Alto Karabaj, Abjasia, Osetia del Sur y Transnistria. Algunos de estos nuevos Estados no son parte de Europa sino de Asia o están entre ambos continentes, pero formaban parte de la URSS que a pesar de tener la mayor parte de su territorio en Asia era considerado un Estado europeo. Pero esto es irrelevante.

De Checoslovaquia surgieron la República Checa y Eslovaquia.

Lo que es relevante es que todos estos nuevos Estados surgidos de la desintegración de otros Estados han nacido en un período de tiempo que va desde finales de los años 80 y principios de los 90. A todo esto hay que añadir la reunificación de Alemania. Quién hubiera dicho en 1985 que la URSS, Yugoslavia y Checoslovaquia acabarían desintegrando en el plazo de los cinco años siguientes lo habrían tratado de tonto, si hubiera dicho que Alemania volvería a unirse en un único Estado, lo habrían cerrado, pero habría tenido razón.

Un atlas es una fotografía del pasado, cuando la adquirimos es muy probable que poco después haya quedado obsoleto por los cambios. El Estado español se ampara en la Constitución española para negar el derecho a la autodeterminación de Catalunya, a pesar de que el Estado español firmó este tratado en 1977, es decir, que el Estado firmó la Declaración Universal los Derechos de los Pueblos un año antes de aprobar la misma Constitución (1978) en que los españolistas se amparan para negar que los catalanes tengamos derecho a independizarnos.