1 de maig 2009

Reprovació a un Papa


Izquierda Unida ha presentat davant del Ple del Congrés dels Diputats una moció per reprovar a Benet XVI per les declaracions realitzades durant el viatge a l'Àfrica contràries a l'ús del preservatiu. La moció no és probable que surti endavant ja que segurament la majoria dels partits en votaran en contra però són els arguments infantils i cutres que fan servir alguns per oposar-se els que m'han decidit a escriure aquest article. Segons els dirigents del PP al Sant Pare no se'l pot reprovar perquè és el Sant Pare i perquè és cap d'Estat del Vaticà. Encara ens creiem aquella bestiesa de la infal·libilitat papal?. Ja sabem que el Papa és el Papa i que a més és cap d'Estat, però els caps d'Estat fiquen la pota i Benet XVI amb aquelles declaracions va cometre una greu irresponsabilitat, també la fiquen els Papes. El PP diu que defensarà la llibertat d'expressió del Papa. Ningú li nega a Benet XVI l'exercici d'aquest dret però aquest exercici comporta obligacions entre les que hi ha el fet que donada la influència del Papa en milions de persones ha de parlar amb responsabilitat. Llegeixo les opinions dels dirigents del PP i veig que apart de comportar-se com un llepasotanes i dir que ni al Papa ni als caps d'Estat se'ls pot criticar no són capaços d'exposar un argument en contra de la reprovació. Per cert, si als caps d'Estat no se'ls pot criticar o reprovar, com és que ells critiquen a Evo Morales, Fidel Castro o Hugo Chaves?. I que consti que cap dels tres són sants de la meva devoció però tots tres són caps d'Estat. L'Observatori per a la Llibertat Religiosa i de Consciència (OLRC) qualifica la moció d'estranya i indignant, i demanen als partits que en donen suport que siguin més responsables. És a dir, pensen que reprovar a Benet XVI per fer unes declaracions irresponsables és irresponsable. Quina dreta més papista i llepasotanes. Que Benet XVI sigui cap d'Estat no l'eximeix de poder ser criticat, aquest argument la mateixa gent que ara diu que pel fet de ser cap d'Estat no pot ser criticat és la mateixa que anul·la aquest argument quan en el passat han criticat a caps d'Estat d'altres països i fins i tot n'han fet escarni. I ser el Papa no eximeix a Benet XVI ni a cap altra Papa que hagi existit al llarg de la història de rebre crítiques quan les seves declaracions són inapropiades. El Papa s'equivoca, és un home i pot equivocar-se, no s'ha d'aplaudir tot el que diu amb les orelles com si d'un dogma de fe es tractès, més quan el que diu és un disbarat que si se segueix pot implicar un risc per a la salut o la vida. Pot reprovar-se al Sant Pare?. Si, poden reprovar-se les paraules irresponsables del Sant Pare, del Rei, d'un cap d'Estat, d'un ministre i de qualsevol que tenint poder i influència fa declaracions irresponsables. I Benet XVI les va fer.


-----


Izquierda Unida ha presentado ante el Pleno del Congreso de los Diputados una moción por reprobar a Benedicto XVI por las declaraciones realizadas durante lo viaje a la África contrarias al uso del preservativo. La moción no es probable que salga adelante ya que seguramente la mayoría de los partidos votarán en contra pero son los argumentos infantiles y cutres que usan algunos para oponerse los que me han decidido a escribir este artículo. Según los dirigentes del PP al Santo Padre no se le puede reprobar porque es el Santo Padre y porque es Jefe de Estado del Vaticano. ¿Aún nos creemos aquella sandez de la infalibilidad papal?. Ya sabemos que el Papa es el Papa y que además es Jefe de Estado, pero los Jefes de Estado meten la pata y Benedicto XVI con aquellas declaraciones cometió una grave irresponsabilidad, también la meten los Papas. El PP dice que defenderá la libertad de expresión del Papa. Nadie le niega a Benedicto XVI el ejercicio de este derecho pero este ejercicio comporta obligaciones entre las que hay el hecho de que dada la influencia del Papa en millones de personas debe hablar con responsabilidad. Leo las opiniones de los dirigentes del PP y veo que aparte de comportarse como unos lamesotanas y decir que ni al Papa ni a los Jefes de Estado se les puede criticar no son capaces de exponer un argumento en contra de la reprobación. Por cierto, si a los Jefes de Estado no se les puede criticar o reprobar, ¿como es que ellos critican o reprueban a Evo Morales, Fiel Castro o Hugo Chaves?. Y que conste que ninguno de los tres son santos de mi devoción pero los tres son Jefess de Estado. EL Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia (OLRC) califica la moción de extraña e indignante, y piden a los partidos que dan apoyo que sean más responsables. Es decir, piensan que reprobar a Benedicto XVI por hacer unas declaraciones irresponsables es irresponsable. Que derecha más papista y lamesotanas. Que Benedicto XVI sea Jefe de Estado no le exime de poder ser criticado, este argumento la misma gente que ahora dice que por el hecho de ser Jefe de Estado no puede ser criticado es la misma que anula este argumento cuando en el pasado han criticado a Jefes de Estado de otros países e incluso han hecho escarnio. Y ser el Papa no exime a Benedicto XVI ni a ningún otro Papa que haya existido a lo largo de la historia de recibir críticas cuando sus declaraciones son inapropiadas. El Papa se equivoca, es un hombre y puede equivocarse, no se debe aplaudir con las orejas todo lo que dice como si de un dogma de fe se tratase, más cuando lo que dice es un disparate que si se sigue puede implicar un riesgo para la salud o la vida. ¿Puede reprobarse al Santo Padre?. Si, pueden reprobarse las palabras irresponsables del Santo Padre, del Rey, de un Jefe de Estado, de un ministro y de cualquiera que teniendo poder e influencia hace declaraciones irresponsables. Y Benedicto XVI las hizo.

1 comentari:

Patric ha dit...

No estic d'acord que un partit polític, en aquest cas l'esquerra unida, present davant el Ple del Congrés dels Diputats una moció per reprovar a Benet XVI per les declaracions realitzades durant el viatge a l'Àfrica contràries a l'ús del preservatiu.
Jo penso que les persones poden opinar el que vulguin d'acord amb les seves ideologies i creences. Jo penso que si el Papa diu i creu, que l'ús del preservatiu no impedeix que la gent es contagie de sida, no puc jo ni ningú prohibir o retret pel que creu.
Els governs i els dirigents de vegades diuen moltes coses amb les que no estem d'acord i jo no vaig a dirigir la meva vida per les paraules d'ells. Accepto el que té sentit per a mi, però si no el teniu, el que ells diguin no significa res. Pot ser que molta gent estigui d'acord amb el que diu el Papa. A mi això no m'afecta, com tampoc que hi hagi persones que no estiguin d'acord. Sempre va a existir algú a favor o en contra d'alguna idea o creença.
Crec que el congrés de diputats no té dret a reprovar el Papa, no perquè aquest sigui el Papa, sinó perquè crec que aquestes no són les funcions del congrés de diputats.
Crec que per oposar-se a una opinió del Papa sobre assumptes sanitaris com és el cas, hi ha altres camins. Finalment l'opinió que primarà al respecte serà l'opinió oficial dels governs i l'opinió de cada persona que al final serà la que resolgui sobre si mateixa.