18 de maig 2009

El perill del nacionalisme espanyolGalícia: El retorn del PP a la Xunta reactiva a Nunca Mais contra un Prestige de la llengua gallega
La plataforma gallega Nunca Mais ha reaparegut amb una convocatòria on van aconseguir reunir a 50000 persones per protestar contra la política lingüística anunciada pel president de la Junta de Galícia Alberto Núñez Feijoo del Partit Popular. Feijoo va prometre derogar el decret que estableix que el 50% de les classes han de fer-se en gallec i que desmuntaria les escoles infantils gallegues. Feijoo intenta guanyar-se el vot dels partidaris de la UPyD de Rosa Díez i grupuscles afins com Galicia Bilingüe, plataforma partidària del castellà. La plataforma Nunca Mais va crear-se l'any 2002 després del desastre del Prestige, reapareix ara per defensar la llengua gallega enfront de les mesures de la nova Xunta de Galícia en mans del PP. Nunca Mais vol evitar que el PP causi un altra cas Prestige aquest cop amb la llengua gallega.
Euskadi: el PP comença a cobrar-se el preu del suport al PSE
Hi ha pactes que els carrega el diable. Un exemple seria el pacte que a Euskadi ha situat a Patxi López com a Lehendakari, el PP ja comença a exigir el pagament pel suport que li van donar: reclamen al PSE que desallotji al PNB de la Diputació d'Alaba. El dirigent del PP, Alonso Alonso ha dit que si Patxi López no ho fa això seria "molt perjudicial per a la nostra relació". Patxi López deu el càrrec al suport del PP i ara el PP comença a exigir-li el pagament del deute i aquest pagament a més de coses que ja van saber-se com és acabar amb l'euskera suposa anar fent fora al PNB de totes les institucions, almenys aquesta és la intenció del PP, ara depén del PSE acceptar fer el pagament i col·laborar amb el PP o plantar-li cara.
El nacionalisme del PP el veritable perill
No és nou però el PP ha posat tota la carn a la graella, vull dir que han decidit carregar contra el català, euskera i gallec. Només cal llegir les notícies que aquests dies es publiquen. A Euskadi el PP demana al PSE que es carregui tot el sistema educatiu basc en euskera, a Galícia igual. A Euskadi no tenen el poder directe però tenen al Lehendakari Patxi López agafat pels ous ja que aquest els deu el càrrec. A Galícia governen per majoria absoluta, Feijoo pot fer el que vulgui. A Catalunya no pinten res però això no els impedeix publicar pamflets en contra de la LEC i de pas contra la LIL, i de pas a les Espanyes van continuament amb les ensoltes que aquí els castellanoparlants estan perseguits. Es tracta d'una ofensiva nacionalista espanyola encapçalada pel Partit Popular però que compta amb la col·laboració del PSOE, un PSOE que tem perdre vots enfront del PP i d'UPyD que sumen vots a l'Altiplà carregant contra el català, l'euskera i el gallec. No és que no ho fossin abans però ara ja han demostrat que estan disposats a tot per a recuperar el poder que creuen que només a ells els oorrespon. per aconseguir-ho han decidit tirar pel dret i no preocupar-se per les conseqüències. Aquesta dreta - ultradreta hauriem de dir - nacionalista espanyola, gens moderada i sense complexes ni vergonya, que no s'ha modernitzat ni tant sols en el llenguatge ranci que fan servir ha iniciat la seva ascensió al poder enfrontant la gent i els pobles, no és nou, ja ho havien fet altres cops, el que mai havien fet abans és arribar als extrems als quals estan arribant ara ni a la potència de la campanya. Des de fora del poder, com succeeix a Catalunya, publicant pamflets i fent declaracions que podria firmar qualsevol dirigent de l'Alemanya dels anys 30. Des de prop del poder forçant a qui el té a prendre mesures contra la llengua o contra d'altres partits polítics com succeeix a Euskadi. O des del poder carregant-se un sistema que garanteix el coneixement de la llengua pròpia com passa a Galícia. I el PSOE es mou entre no oposar-se, mirar-s'ho de lluny i col·laborar-hi.

-----

Galicia: El retorno del PP a la Xunta reactiva a Nunca Mais contra un Prestige de la lengua gallega
La plataforma gallega Nunca Mais ha reaparecido con una convocatoria donde lograron reunir a 50000 personas para protestar contra la política lingüística anunciada por el presidente de la Junta de Galicia Alberto Núñez Feijoo del Partido Popular. Feijoo prometió derogar el decreto que establece que el 50% de las clases deben hacerse en gallego y que desmontaría las escuelas infantiles gallegas. Feijoo intenta ganarse el voto de los partidarios de la UPyD de Rosa Díez y grupúsculos afines como Galicia Bilingüe, plataforma partidaria del castellano. La plataforma Nunca Mais se creó el año 2002 después del desastre del Prestige, reaparece ahora por defender la lengua gallega frente a las medidas de la nueva Xunta de Galicia en manos del PP. Nunca Mais quiere evitar que el PP cause un otro caso Prestige esta vez con la lengua gallega.
Euskadi: el PP comienza a cobrarse el precio del apoyo al PSE
Hay pactos que los carga el diablo. Un ejemplo sería lo pacto que en Euskadi ha situado a Patxi López como Lehendakari, el PP ya comienza a exigir el pago por el apoyo que le dieron: reclaman al PSE que desaloje al PNV de la Diputación de Alava. El dirigente del PP, Alonso Alonso ha dicho que si Patxi López no lo hace eso sería "muy perjudicial para nuestra relación". Patxi López debe el cargo al apoyo del PP y ahora el PP empieza a exigirle el pago de la deuda y este pago además de cosas que ya se sabían como es acabar con el euskera supone echar al PNV de todas las instituciones, al menos esta es la intención del PP, ahora depende del PSE aceptar hacer el pago y colaborar con el PP o plantarle cara.
El nacionalismo del PP el verdadero peligro

No es nuevo pero el PP ha puesto toda la carne en el asador, quiero decir que han decidido cargar contra el catalán, euskera y gallego. Nada más hay que leer las noticias que estos días se publican. En Euskadi el PP pide al PSE que se cargue todo el
sistema educativo vasco en euskera, en Galicia igual. En Euskadi no tienen el poder directo pero tienen al Lehendakari Patxi López cogido por los huevos ya que este les debe el cargo. En Galicia gobiernan por mayoría absoluta, Feijoo puede hacer lo que quiera. En Catalunya no pintan nada pero eso no les impide publicar panfletos en contra de la LEC y de paso contra la LIL, y de paso a las Españas van continuamente con las ensoltes que ahí los castellanoparlantes están perseguidos. Se trata de una ofensiva nacionalista española encabezada por el Partido Popular pero que cuenta con la colaboración del PSOE, un PSOE que teme perder votos frente al PP y de UPyD que suman votos en la Meseta cargando contra el catalán, el euskera y el gallego. No es que no lo fuesen antes pero ahora ya han demostrado que están dispuestos a todo para recuperar el poder que creen que solo a ellos les oorresponde. para lograrlo han decidido tirar por la directa y no preocuparse por las consecuencias. Esta derecha - ultraderecha deberíamos decir - nacionalista española, nada moderada y sin complejos ni vergüenza, que no se ha modernizado ni tan siquiera en el lenguaje rancio que usan ha iniciado su ascensión al poder enfrentando la gente y los pueblos, no es nuevo, ya lo habían hecho otras veces, lo que nunca habían hecho antes es llegar al extremo al que están llegando ahora ni a la potencia de la campaña. Desde fuera del
poder, como sucede en Catalunya, publicando panfletos y haciendo declaraciones que podría firmar cualquiera dirigente de la Alemania de los años 30. Desde cerca del poder forzando a quien lo tiene a tomar medidas contra la lengua o contra de otros partidos políticos como sucede en Euskadi. O desde el poder cargandose un sistema que garantiza el conocimiento de la lengua propia como paso en Galicia. Y el PSOE se mueve entre no oponerse, mírarselo de lejos y colaborar.