7 de nov. 2008

Des de Barcelona

La Casa Amatller
Una de les joies modernistes del Passeig de Gràcia, la Casa Amatller, obra de l'arquitecte Puig i Cadafalch serà reformada totalment per recuperar el seu aspecte original. Aquest edifici va néixer l'any 1900 per encàrrec de l'industrial xocolater Antoni Amatller.
La Casa Amatller

Una de las joyas modernistas del Passeig de Gràcia, la Casa Amatller, obra del arquitecto Puig y Cadafalch será reformada totalmente por recuperar su aspecto original. Este edificio nació el año 1900 por encargo del industrial chocolatero Antoni Amatller.

"Ambaixades" catalanes

Catalunya està obrint les seves "ambaixades" en altres països. Hi ha gent que això costa diners. Cert, costa diners però això és una inversió que pot portar inversions a Catalunya. Aquestes "ambaixades" catalanes han d'existir per fer allò que no fa l'Estat espanyol: defensar els interessos de Catalunya a l'estranger ja que no ho fa l'Estat espanyol. L'error, però ha estat que Josep-Lluís Carod-Rovira situés el seu germà en una d'elles. Desconec si està capacitat però crec que donades les circumstàncies en aquests assumptes hauriem d'anar amb peus de plom. Algú recorda com anava allò que diuen de la muller del Cèsar?.

"Embajadas" catalanas

Catalunya está abriendo sus "embajadas" en otros países. Hay gente que eso cuesta dineros. Cierto, cuesta dinero pero eso es una inversión que puede llevar inversiones en Catalunya. Estas "embajadas" catalanas deben existir por hacer aquello que no hace el Estado español: defender los intereses de Catalunya en el extranjero ya que no lo hace el Estado español. El error, pero ha sido que Josep-Lluís Carod-Rovira situase a su hermano en una de ellas. Desconozco si está capacitado pero creo que dadas las circunstancias en estos asuntos deberíamos ir con pies de plomo. ¿Alguien recuerda como iba aquello que dicen de la mujer del César?.

Consolats de Mar

Barcelona recupera una de les seves velles institucions, el Consolat de Mar, una institució que servia per solucionar el plets entre els mercaders. Jaume I va concedir a la ciutat el privilegi d'escollir entre els mercaders aquells que exercirien de cònsols amb plena jurisdicció sobre tots els súbdits de la Corona catalanoragonesa. Aquesta xarxa comercial va estendre's per tota la Mediterrània i va arribar a tenir presència a 47 ports. Ara Barcelona recupera aquesta antiga institució barcelonina instal·lant la seva primera seu a Shangai. Les atribucions d'aquesta renascuda institució seran les de representar els interessos econòmics de Barcelona a l'estranger així com projectar la imatge de la nostra ciutat allà. La proposta de Jordi Portabella planteja obrir 35 Consolats de Mar a tot el Món. D'una banda hi haurà un grup d'experts i tècnics que facilitaran els contactes comercials entre Barcelona i altres ciutats. Però també hi haurà un altre nivell de representació de caràcter més honorífic que serà ocupat per persones de la mateixa ciutat on s'implanti el Consolat de Mar o barcelonins amb lligams amb aquella ciutat.

Consulado de Mar
Barcelona recupera una de sus viejas instituciones, el Consulado de Mar, una institución que servía por solucionar pleitos entre los mercaderes. Jaume I concedió a la ciudad el privilegio de escoger entre los mercaderes aquellos que ejercerían de cónsules con plena jurisdicción sobre todos los súbditos de la Corona catalanoragonesa. Esta red comercial extendió por todo el Mediterráneo y llegó a tener presencia en 47 puertos. Ahora Barcelona recupera esta antigua institución barcelonesa instalando su primera sede en Shangai. Las atribuciones de esta renacida institución serán las de representar los intereses económicos de Barcelona en el extranjero así como proyectar la imagen de nuestra ciudad allí. La propuesta de Jordi Portabella plantea abrir 35 Consulados de Mar en todo el Mundo. Por una parte habrá un grupo de expertos y técnicos que facilitarán los contactos comerciales entre Barcelona y otras ciudades. Pero también habrá otro nivel de representación de carácter más honorífico que será ocupado por personas de la misma ciudad donde se implante el Consulado de Mar o barceloneses con lazos con aquella ciudad.