22 de nov. 2008

La caiguda de l'Imperi / La caída del Imperio

La caiguda de l'Imperi
Estats Units s'ha adonat que el seu poder imperial ja no és el que era. Mentre hi havia un enemic clar, l'URSS, els objectius dels Estats Units eren clars però l'URSS va desaparèixer i Estats Units va trobar-se amb un enemic difús, el terrorisme d'AlQaeda. Van oblidar allò de "l'enemic del meu enemic es el meu amic" o "fer servir com amics a enemics útils" quan van treure del mig a Saddam. Allà on no hi havia terrorisme tret del que practicava el propi Saddam ara hi ha un enemic sense cara: el terrorisme d'AlQaeda. Ara no saben quina cara té l'enemic ni on s'amaga, ni quina forma té. Estats Units ha fet a Iraq allò que l'URSS va fer a l'Afganistan: carregar-se totes les estructures d'Estat. I ara, com he dit, s'enfronten a un enemic difús. Després de la caiguda de l'Imperi Romà va venir una llarga Edat Mitjana on els fonamentalismes religiosos dominaven la societat, curiosament els fonamentalismes religiosos tornen a fer-se forts tant en el Món cristià com en l'islàmic. Alguns dirigents islàmics fan crides a combatre als croats. En el Món cristià es fan crides en contra del laïcisme, l'Església en aquests últims anys ha col·locat més sants que en qualsevol altre època. Curiosament la majoria d'aquests sants provenen d'Espanya, un país on l'Església ha anat veient com els fidels fugien al mateix temps que les posicions ideològiques d'aquesta institució es tornaven més inquisitorials. Curiosament també molts d'aquests sants nous van "fer els seus mèrits" en una època en què es parlava molt de fer croades. D'una banda i de l'altre es fa servir a Déu per justificar qualsevol barbaritat. Es fan condemnes des dels púlpits i des dels minarets contra escriptors crítics amb la religió. Anem cap a una Edat Mitja tecnològica després de la caiguda de l'Imperi. Els mateixos analistes reconeixen que Estats Units ha perdut la seva influència en el Món. Sorgeixen altres imperis que li discuteixen el seu poder però en algunes zones del Món qui domina són petits senyors feudals que controlen petites parcel·les de territoris part de països on el govern oficial amb prou feines governa la capital de l'Estat.
La caída del Imperio
Estados Unidos se ha percatado que su poder imperial ya no es el que era. Mientras había un enemigo claro, la URSS, los objetivos de los Estados Unidos eran claros pero la URSS desapareció y Estados Unidos encontróse con un enemigo difuso, el terrorismo de AlQaeda. Olvidaron aquello de "el enemigo del mío enemigo se mi amigo" o "hacer servir como amigos a enemigos útiles" cuando sacaron del medio a Sadam. Allá donde no había terrorismo excepto el que practicaba el propio Sadam ahora hay un enemigo sin cara: el terrorismo de AlQaeda. Ahora no saben qué cara tiene el enemigo ni donde se esconde, ni cuál forma tiene. Estados Unidos ha hecho a Iraq lo que la URSS hizo en el Afganistán: cargarse todas las estructuras de Estado. Y ahora, como he dicho, se enfrentan a un enemigo difuso. Tras la caída del Imperio Romano vino una larga Edad Media donde los fundamentalismos religiosos dominaban la sociedad, curiosamente los fundamentalismos religiosos vuelven a hacerse fuertes tanto en el Mundo cristiano como en el islámico. Algunos dirigentes islámicos hacen llamadas a combatir a los croatas. En el Mundo cristiano se hacen llamadas en contra del laicismo, la Iglesia en estos últimos años ha colocado más santos que en cualquiera otro época. Curiosamente la mayoría de estos santos provienen de España, un país donde la Iglesia ha ido viendo como los fieles huían al mismo tiempo que las posiciones ideológicas de esta institución se volvían más inquisitoriales. Curiosamente también muchos de estos santos nuevos van "hacer sus méritos" en una época en que se parlavà mucho de hacer cruzadas. Por una parte y del otro se utiliza a Dios por justificar cualquier barbaridad. Se hacen condenas desde los púlpitos y desde los minaretes contra escritores críticos con la religión. Vamos hacia una Edad Media tecnológica tras la caída del Imperio. Los mismos analistas reconocen que Estados Unidos ha perdido su influencia en el Mundo. Surgen otros imperios que le discuten su poder pero en algunas zonas del Mundo quien domina son pequeños señores feudales que controlan pequeñas parcelas de territorios parte de países donde el gobierno oficial con bastantes empleos gobierna la capital del Estado.