20 d’oct. 2012

L’ Harmagedon segons la pitonissa Sánchez Camacho

L’ Harmagedon segons la pitonissa Sánchez Camacho 

Alícia Sánchez Camacho s’ha tret el vestit de política i s’ha vestit d’endevina apocalíptica, és la pitonissa Pita de la política. Segons la pitonissa Pita, perdó, la presidenta del Partit Popular a Catalunya (per la gràcia del dit de Rajoy) Alícia Sánchez Camacho, si Catalunya s’independitza seria expulsada de la Terra en direcció a l’Espai exterior o més enllà. 

 
 
 
Els arguments de la por i contra la por:

-Unió Europea.

Els arguments d’Alícia Sánchez Camacho: “Un país que se separa d’un Estat membre de la Unió Europea queda automàticament exclòs fora de la UE, i per ingressar-hi l’han d’acceptar els 27 països per unanimitat, prèvia aprovació de la Comissió Europea i el Parlament Europea.”

Els arguments dels experts: És possible que Catalunya quedés fora de la UE, però Mas recorda que no es pot donar per fet, ja que depèn de la interpretació dels tractats i la negociació. En tot cas, la readmissió seria ràpida perquè el país ja compleix la legislació comunitària, i hi seria un contribuent net. Brussel·les ja redacta informes jurídics per establir el mecanisme a seguir, que també urgeix pel cas escocès.

Opinió personal: Segons Vivian Reding no hi ha res a la legislació internacional que avali les tesis espanyoles en contra de la independència i de l’ingrés de Catalunya a la UE.

-Títols universitaris.

Els arguments d’Alícia Sánchez Camacho: “Òbviament, la validesa dels títols donats per universitats catalanes es dóna no per la nostra pertinença a Catalunya, si no per ser espanyols, perquè Espanya és el subjecte de sobirania a Europa”.

Els arguments dels experts: Tal com a recordat el secretari d’Universitats, Antoni Castellà, els títols universitaris són validats i avaluats per l’Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, reconeguda oficialment en l’àmbit internacionalment i per tant, tenen validesa en tot l’espai europeu.

Opinió personal: La condició de senadora de Alicia Sánchez Camacho si que depèn de la pertinença de Catalunya a Espanya, si Catalunya s’independitza ella deixaria de ser senadora ja que la seva circumscripció com a part del Regne d’Espanya hauria deixat d’existir. 

-Ajudes agrícoles.

Els arguments d’Alícia Sánchez Camacho: “El projecte separatista de CiU posaria en perill els 310 milions d’euros que Catalunya rep cada any dels fons europeus agrícoles”.

Els arguments dels experts: Els fons de la PAC per al 2014-2020 encara es negocien i, per tant, la del PP és tot just una hipòtesi. El conseller d’Agricultura, Josep M. Pelegrí, insta al ministeri a dotar en els pressupostos del 2013 amb els fons que toquen del Programa de Desenvolupament Rural. El model català, en tot cas, és el de l’empresa agrària familiar, mentre que l’Estat sol destinar els ajuts a grans latifundistes. 

-Pensions i prestacions.

Els arguments d’Alícia Sánchez Camacho: “El projecte separatista de CiU posaria en perill els ingressos dels pensionistes catalans. El 2011 el dèficit a Catalunya va ser de 1100 milions”.

Els arguments dels experts: És cert que les prestacions de la Seguretat Social tenen un saldo negatiu a Catalunya des del 2009, com a tot l’Estat, que ha recorregut a un fons de reserva que també tindria l’Estat català, en la part proporcional, en cas de secessió. En època expansiva, les estructures productiva i demogràfica de Catalunya garanteixen la sostenibilitat del sistema.

Opinió personal: Aquesta fixació del PP amb les pensions és malaltís. No cal patir per les dels catalans, però els espanyols tampoc haurien de patir perquè el PP sempre amenaça que no hi haurà diners per les pensions. 

-Corredor mediterrani.

Els arguments d’Alícia Sánchez Camacho: “El projecte de l’arc mediterrani quedarà bloquejat per l’objectiu de CiU de posar fronteres”.

Els arguments dels experts: L’Estat espanyol ha negat des del 1720 les inversions a l’eix mediterrani, i ni en plena crisi ha deixat d’invertir més en altres línies de pitjor rendibilitat. En tot cas, el tram català és el més avançat i el que requereix menys inversió. Si Espanya bloquegés les obres, seria la més perjudicada.

Opinió personal: Espanya té un problema, les seves dues sortides per via fèrria i per carretera passen per Catalunya i Euskadi. Catalunya continuarà poden comunicar-se amb França per tren i carretera, però si Espanya decidís tancar les fronteres que tenen amb Catalunya i Euskadi només es perjudicaria Espanya. 

Segons la senyora Sánchez Camacho hem d’escollir entre l’harmagedon o seguir sent robats, insultats i amenaçats amb l’assimilació. De fet, les paraules del ministre Wert, correligionari de Sánchez Camacho, quan va dir que volia espanyolitzar els nens catalans té moltes similituds amb la frase que diuen els borgs quan ataquen: “Som els Borg. Prepareu-vos per a serassimilats. La resistència és inútil”. I la dèria per la unitat d’Espanya recorda a una altra frase amenaçadora d’aquesta raça de la sèrie Star Trek: “Estornaran un amb els Borg". Serà que els guionistes d’Star Trek van basar els borgs en els espanyolistes?. 


Però no hem de patir, no es produirà l’harmagedon, ni cauran milions de granotes, qual plaga bíblica, ni anirem a l’infern per independitzar-nos, a hores d’ara ja ho hauríeu de saber que els endevins fallen més que una escopeta de fira. La senyora Sánchez Camacho hauria de llançar la bola de vidre a les escombraries marca Intereconomía i llegir una mica d’història.

 

 

 

 

 

 

El Armagedón según la pitonisa Sánchez Camacho 

Alicia Sánchez Camacho ha quitado el traje de política y se ha vestido de adivina apocalíptica, es la pitonisa Pita de la política. Según la pitonisa Pita, perdón, la presidenta del Partido Popular en Catalunya (por la gracia del dedo de Rajoy) Alicia Sánchez Camacho, si Catalunya se independiza sería expulsada de la Tierra en dirección al Espacio exterior o más allá. 

 
 
Los argumentos del miedo y contra el miedo:

-Unión Europea.

Los argumentos de Alicia Sánchez Camacho: "Un país que se separa de un Estado miembro de la Unión Europea queda automáticamente excluido fuera de la UE, y para ingresar la deben aceptar los 27 países por unanimidad, previa aprobación de la Comisión Europea y el Parlamento Europea."

Los argumentos de los expertos: Es posible que Catalunya quedara fuera de la UE, pero Mas recuerda que no se puede dar por hecho, ya que depende de la interpretación de los tratados y la negociación. En todo caso, la readmisión sería rápida porque el país ya cumple la legislación comunitaria, y sería un contribuyente neto. Bruselas ya redacta informes jurídicos para establecer el mecanismo a seguir, que también urge el caso escocés.

Opinión personal: Según Vivian Reding no hay nada en la legislación internacional que avale las tesis españolas en contra de la independencia y del ingreso de Catalunya en la UE.  

-Títulos universitarios.

Los argumentos de Alicia Sánchez Camacho: "Obviamente, la validez de los títulos dados por universidades catalanas se da no por nuestra pertenencia a Catalunya, si no por ser españoles, porque España es el sujeto de soberanía en Europa".

Los argumentos de los expertos: Tal como recordó el secretario de Universidades, Antoni Castellà, los títulos universitarios son validados y evaluados por la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Catalunya, reconocida oficialmente a nivel internacional y por lo tanto, tienen validez en todo el espacio europeo.

Opinión personal: La condición de senadora de Alicia Sánchez Camacho sí que depende de la pertenencia de Catalunya en España, si Catalunya se independiza ella dejaría de ser senadora ya que su circunscripción como parte del Reino de España habría dejado de existir. 

-Ayudas agrícolas.

Los argumentos de Alicia Sánchez Camacho: "El proyecto separatista de CiU pondría en peligro los 310 millones de euros que Catalunya recibe cada año de los fondos europeos agrícolas".

Los argumentos de los expertos: Los fondos de la PAC para el 2014-2020 todavía se negocian y, por tanto, la del PP es apenas una hipótesis. El conseller de Agricultura, Josep M. Peregrino, insta al Ministerio a dotar en los presupuestos de 2013 con los fondos que tocan del Programa de Desarrollo Rural. El modelo catalán, en todo caso, es el de la empresa agraria familiar, mientras que el Estado suele destinar las ayudas a grandes latifundistas. 

-Pensiones y prestaciones.

Los argumentos de Alicia Sánchez Camacho: "El proyecto separatista de CiU pondría en peligro los ingresos de los pensionistas catalanes. En 2011 el déficit en Catalunya fue de 1100 millones ".

Los argumentos de los expertos: ¿Es cierto que las prestaciones de la Seguridad Social tienen un saldo negativo en Catalunya desde 2009, como en todo el Estado, que ha recurrido a un fondo de reserva que también tendría el Estado catalán, en la parte proporcional, en caso de secesión. En época expansiva, las estructuras productiva y demográfica de Catalunya garantizan la sostenibilidad del sistema.

Opinión personal: Esta fijación del PP con las pensiones es enfermizo. No hay que preocuparse por las de los catalanes, pero los españoles tampoco deberían sufrir porque el PP siempre amenaza que no habrá dinero para las pensiones. 

-Corredor mediterráneo.

Los argumentos de Alicia Sánchez Camacho: "El proyecto del arco mediterráneo quedará bloqueado por el objetivo de CiU de poner fronteras".

Los argumentos de los expertos: El Estado español ha negado desde el 1720 las inversiones en el eje mediterráneo, y ni en plena crisis ha dejado de invertir más en otras líneas de peor rentabilidad. En todo caso, el tramo catalán es el más avanzado y el que requiere menos inversión. Si España bloqueara las obras, sería la más perjudicada.

Opinión personal: España tiene un problema, sus dos salidas por vía férrea y por carretera pasan por Catalunya y Euskadi. Catalunya continuará pueden comunicarse con Francia por tren y carretera, pero si España decidiera cerrar las fronteras que tienen con Catalunya y Euskadi sólo se perjudicaría España. 

Según la señora Sánchez Camacho debemos escoger entre el Armagedón o seguir siendo robados, insultados y amenazados con la asimilación. De hecho, las palabras del ministro Wert, correligionario de Sánchez Camacho, cuando dijo que quería españolizar los niños catalanes tiene muchas similitudes con la frase que dicen los borgs cuando atacan: "Somos los Borg. Preparaos para ser asimilados. La resistencia es inútil". Y la obsesión por la unidad de España recuerda a otra frase amenazadora de esta raza de la serie Star Trek: "Se volverán uno con los Borg". Será que los guionistas de Star Trek basaron los borgs en los españolistas? . 

Pero no debemos sufrir, no se producirá el Armagedón, ni caerán millones de ranas, que plaga bíblica, ni iremos al infierno para independizarnos, a estas alturas ya lo debería saber que los adivinos fallan más que una escopeta de feria. La señora Sánchez Camacho debería lanzar la bola de cristal a la basura marca Intereconomía y leer un poco de historia.

5 comentaris:

Nuesa Literària ha dit...

Doncs sí. Segons la Camacho el pitjor greuge que es podria cometre contra els sentiments dels que es consideren espanyols i catalans seria poder votar sí o no en un referèndum d'indepèndencia. Es veu que per a respectar-los cal prohibir els referèndums.
¿On s'ha vist que un referèndum signifiqui atacar un sentiment?
El discurs de l'Alícia és la quadratura del cercle.

Patric ha dit...

En general me quedo con la opinión de los expertos. Yo creo que si Catalunya logra independizarse del reino de España no debería tener problemas..es cierto que tiene que ser reconocida por la UE para seguir siendo parte de ella, pero creo que lo lograría con facilidad..y espero que también logre superar los problemas.que lleva consigo esa independencia..y concuerdo contigo en que no hay razón para sufrir,,,

Jaume C. i B. ha dit...

Patricia: Según los expertos Catalunya ya cumple los requisitos para formar parte de la UE, salvo el de ser Estado, claro. Además, la Unión Europea está integrando a todos los países europeos, incluídos aquellos que pertenecían al bloque del Este. Serbia tiene aún algunas condiciones que cumplir. Luego hay una serie de países pequeños que sin ser miembros de pleno derecho podríamos decir que son miembros asociados.

Jaume C. i B. ha dit...
Jeremías Soler: L'Estat espanyol és un Estat amb un sistema democràtic molt recent, alguns pensen que amb deixar votar la gent cada quatre anys ja n'hi ha prou però només per escollir els representants polítics, que tot sigui dit n'hi ha que fa 30 anys que es presenten a les eleccions. Si la famosa consulta pel dret a decidir i la consulta de la Diagonal va crear pol·lèmica, i en el cas de les consultes pel dret a decidir només no teníen cam valor legal, i hi havia qui demanava empresonar els organitzadors, no ens hem de sorprendre que els faci por un referèndum que tot apunta que donarà un ressultat favorable a la independència. I d'això, Jeremías estem parlant, de por a conèixer que volem ser com país. Moltes gràcies per la teva opinió.

Patric ha dit...

Entonces está bien, porque si la UE ya reconoce que Catalunya cumple con los requisitos para ser parte de la UE salvo por el hecho que es parte del reino de España que está reconocido como Estado, ¿Qué les faltaría para ser estado independiente o país asociado?
Me llama la atención lo que le dices a Jeremías Soler, que "el Estado español es un Estado con un sistema democrático reciente" y por tanto me da la impresión que hay alguna confusión por el hecho que existen muchas ideas diferentes acerca de lo que es el Estado, o sea, la organización política-administrativa, económica, social y jurídica de un pueblo soberano, cualquiera sea la forma de gobierno que adopte..
También me llama la atención la consulta de ustedes por "el derecho a decidir" (para mi es algo así como ejercer la soberanía) que me da la impresión no tiene carácter vinculante..jurídicamente.