1 d’ag. 2012

Espanya és un tren descarrilat

Espanya és un tren descarrilat 

Sovint escoltem dir que Catalunya és la locomotora d’Espanya però la veritat és, ja que parlem de ferrocarrils, és que Espanya té uns ferrocarrils que fan pena, no perquè la locomotora circuli veloç i faci descarrilar els vagons sinó perquè la línia és un desastre. A la locomotora a més li escatimen el combustible i els que dirigeixen la companyia no saben quina és la ruta. 

Inversions escasses a Catalunya 

Les línies ferroviàries propietat de l’Estat necessiten una modernització, encara n’hi ha molts trams de la xarxa que són de via única, i no parlo de trams secundaris, si no de trams principals, com per exemple, la línia que uneix amb el País Valencià, una línia que és una de les més transitades, tant per passatgers com per mercaderies, que suporta molt trànsit però que és via única, és a dir, quan un tren està circulant en un sentit, el tren que va en sentit contrari ha d’esperar a l’estació.

Dels 467 quilòmetres de ferrocarrils que hi ha a Catalunya 97 encara són de via única.

Els darrers vint anys s’han construït 84 nous quilòmetres, cap d’ells a Catalunya, 17 túnels, cap a Catalunya, i de les 20 noves estacions només 5 s’han construït a Catalunya. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder ha denunciat que en el període 1992-2008 “no s'ha construït cap línia nova ni tan sols s'ha fet cap mena de desdoblament [...]. Tenim la infraestructura al límit de la seva capacitat amb una incidència al dia de mitjana”. Segons l’informe de la Generalitat “els trens segueixen tenint una sobreocupació que penalitza la qualitat del servei" perquè, a l'hora punta, hi ha dempeus "dos viatgers per metre quadrat”.  

L’Estat compra quatre trens inservibles 

L’Estat va adquirir quatre combois nous per a les línies de FEVE (Ferrocarrils Espanyols de Via Estreta), en concret per a la línia Avilès – Astúries. Aquests quatre combois van costar a l’Estat 18,5 milions d’euros però no serveixen, segons els tècnics per a les línies de via estreta existents a l’Estat espanyol degut a la capacitat de consum elèctric i a la tipologia de funcionament. El mes d’abril de 2011 FEVE va licitar la compra de quatre combois “Tren-tram elèctric bitensió” per 18 milions d’euros, finalment serien 18.540.540 euros, a l’empresa Vossloh España.

Algú ha ficat la pota inexplicablement en aquest assumpte, se suposa que haurien hagut d’entregar a les empreses que van participar al concurs un plec amb les característiques tècniques dels combois, se suposa que no van dir-li simplement “construeixi’m quatre combois”, sense dir quines han de ser les característiques tècniques.

L’assumpte està en mans de la Intervenció General i de l’Advocacia de l’Estat per tal d’aclarir les responsabilitats i prendre mesures legals. Podria haver un cas de contractació irregular en la compra d’aquests trens. Mentrestant, l’Estat intenta trobar un comprador per aquests combois que encara estan en construcció a algun país on puguin circular.España es un tren descarrilado

A menudo escuchamos decir que Catalunya es la locomotora de España pero la verdad es, ya que hablamos de ferrocarriles, es que España tiene unos ferrocarriles que dan pena, no porque la locomotora circule veloz y haga descarrilar los vagones sino porque la línea es un desastre. En la locomotora además le escatiman el combustible y los que dirigen la compañía no saben cuál es la ruta.

Inversiones escasas en Cataluña

Las líneas ferroviarias propiedad del Estado necesitan una modernización, aún hay muchos tramos de la red que son de vía única, y no hablo de tramos secundarios, si no de tramos principales, como por ejemplo, la línea que une con la Comunidad Valenciana, una línea que es una de las más transitadas, tanto para pasajeros como para mercancías, que soporta mucho tráfico pero que es vía única, es decir, cuando un tren está circulando en un sentido, el tren que va en sentido contrario debe esperar a la estación.
De los 467 kilómetros de ferrocarriles que hay en Catalunya 97 aún son de vía única.
Los últimos veinte años se han construido 84 nuevos kilómetros, ninguno de ellos en Cataluña, 17 túneles, hacia Cataluña, y de las 20 nuevas estaciones sólo 5 se han construido en Cataluña. El conseller de Territorio y Sostenibilidad, Lluís Recoder ha denunciado que en el periodo 1992-2008 "no se ha construido ninguna línea nueva ni siquiera se ha hecho ningún tipo de desdoblamiento [...]. Tenemos la infraestructura al límite de su capacidad con una incidencia al día de media ". Según el informe de la Generalitat "los trenes siguen teniendo una sobreocupación que penaliza la calidad del servicio" porque, a la hora punta, hay pie "dos viajeros por metro cuadrado".

El Estado compra cuatro trenes inservibles

El Estado adquirió cuatro convoyes nuevos para las líneas de FEVE (Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha), en concreto para la línea Avilés - Asturias. Estos cuatro convoyes costaron al Estado 18,5 millones de euros pero no sirven, según los técnicos para las líneas de vía estrecha existentes en España debido a la capacidad de consumo eléctrico ya la tipología de funcionamiento. En abril de 2011 FEVE licitó la compra de cuatro convoyes "Tren-tram eléctrico bitensión" por 18 millones de euros, finalmente serían 18.540.540 euros, a la empresa Vossloh España.
Alguien ha metido la pata inexplicablemente en este asunto, se supone que habrían tenido que entregar a las empresas que participaron en el concurso un pliego con las características técnicas de los convoyes, se supone que no decirle simplemente "constrúyame cuatro convoyes ", sin decir cuáles deben ser las características técnicas.
El asunto está en manos de la Intervención General y de la Abogacía del Estado para aclarar las responsabilidades y tomar medidas legales. Podría haber un caso de contratación irregular en la compra de estos trenes. Mientras tanto, el Estado intenta encontrar un comprador para estos convoyes que todavía están en construcción en algún país donde puedan circular.