6 d’ag. 2012

Guadiana del Caudillo - (Nou poble de la Espanya neofranquista del PP)

Guadiana del Caudillo
(Nou poble de la Espanya neofranquista del PP) 

No és una notícia dels anys 50 ni el Caudillo ha tornat de la tomba, encara que el seu esperit estigui influint l’actual govern espanyol (Partit Popular) que presideix – o això diuen – Mariano Rajoy. Una de les mesures proposades pel govern espanyol és reduir el nombre de municipis fusionant-los, una altra de les propostes del govern és reduir el nombre de regidors, però d’això ja en parlaré un altre dia. És curiós que aquest govern que vol reduir municipis fusionant-los decidís crear un nou municipi separant aquest nou municipi del municipi extremeny de Badajoz, i això ho fa un govern que està en contra dels processos secessionistes, i és en aquest moment que aquest assumpte entra en el terreny del deliri. El nom del nou municipi extremeny és Guadiana del Caudillo. El març de 2011 el procés es va aturar el procés secessionista perquè Guadiana del Caudillo, especialment per “del Caudillo” va considerar-se ofensiu per a les víctimes de la persecució duta a terme pel Règim Franquista. Els ciutadans de Guadiana del Caudillo van votar el mateix mes en referèndum per 495 a favor i 310 en contra que el nom del nou municipi havia de ser Guadiana del Caudillo, no Guadiana. Una comissió gestora governarà el nou municipi fins que se celebrin eleccions.

La decisió definitiva es va prendre el passat 17 de febrer però fins el 3 d’agost no ha aparegut al BOE. Cal fer esment que actualment el PP governa la Comunitat Autònoma d’Extremadura i l’Estat. El govern espanyol havia anunciat que els municipis de menys de 20000 habitants s’haurien de fusionar però ara creen un nou municipi de 2500 habitants. L’anterior govern socialista de la Junta d’Extremadura havia paralitzat aquest procés, l’arribada al poder de la Junta d’Extremadura del PP ha desbloquejat el procés secessionista, fet que és contradictori amb el que diu el Partit Popular, però a hores d’ara el que hagi dit el PP en el passat, el que digui ara i el que pugui dir en el futur no val un rave. La mateixa raó amb la que el PP volia justificar la fusió de municipis de menys de 20000 habitants els serveix per justificar la creació d’un municipi de 2500 separant-lo d’un municipi major: "redundarà en una millor prestació dels serveis locals". L’actual president de la Junta d’Extremadura, José Antonio “conyongs” Monago va signar el decret el mes de febrer, un procés que l’anterior president de la Junta havia aturat fins que es canviés el nom del municipi.

L’Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica denuncia que aquest nom vulnera l’article 15.1 de la llei de la Memòria Històrica i demanaran al Parlament extremeny i el Congrés de Diputats que se suprimeixi la cua “del Caudillo” i de pas que s’aprofiti per netejar la toponímia de les referències franquistes. L’ARMH considera inacceptable que un municipi tingui la denominació “del Caudillo” i creuen que no ho haurien “d’haver permès les administracions competents [...] perquè atempta contra els valors democràtics, maltracta les víctimes de la dictadura franquista i enalteix al responsable del major exercici de violència i terror que ha existit a la nostra història”.

PD: Novè mes errant del govern del cabdill Mariano (a qui Déu guardi molts anys ben lluny de nosaltres).

Guadiana del Caudillo
(Nuevo pueblo de la España neofranquista del PP) 

No es una noticia de los años 50 ni el Caudillo ha vuelto de la tumba, aunque su espíritu esté influyendo al actual gobierno español (Partido Popular) que preside - o eso dicen - Mariano Rajoy. Una de las medidas propuestas por el gobierno español es reducir el número de municipios fusionándolos, otra de las propuestas del gobierno es reducir el número de concejales, pero de eso ya hablaré otro día. Es curioso que este gobierno que quiere reducir municipios fusionándolos decidiera crear un nuevo municipio separando este nuevo municipio del municipio extremeño de Badajoz, y eso lo hace un gobierno que está en contra de los procesos secesionistas, y es en este momento que este asunto entra en el terreno del delirio. El nombre del nuevo municipio extremeño es Guadiana del Caudillo. En marzo de 2011 el proceso se detuvo el proceso secesionista porque Guadiana del Caudillo, especialmente por "del Caudillo" se consideró ofensivo para las víctimas de la persecución llevada a cabo por el Régimen Franquista. Los ciudadanos de Guadiana del Caudillo votaron el mismo mes en referéndum por 495 a favor y 310 en contra de que el nombre del nuevo municipio debía ser Guadiana del Caudillo, no Guadiana. Una comisión gestora gobernará el nuevo municipio hasta que se celebren elecciones.

La decisión definitiva se tomó el pasado 17 de febrero pero hasta el 3 de agosto no ha aparecido en el BOE. Hay que mencionar que actualmente el PP gobierna la Comunidad Autónoma de Extremadura y el Estado. El gobierno español había anunciado que los municipios de menos de 20.000 habitantes deberían fusionarse pero ahora crean un nuevo municipio de 2500 habitantes. El anterior gobierno socialista de la Junta de Extremadura había paralizado este proceso, la llegada al poder de la Junta de Extremadura del PP ha desbloqueado el proceso secesionista, lo que es contradictorio con lo que dice el Partido Popular, pero a estas de ahora lo que haya dicho el PP en el pasado, lo que diga ahora y lo que pueda decir en el futuro no vale un rábano. La misma razón con la que el PP quería justificar la fusión de municipios de menos de 20.000 habitantes les sirve para justificar la creación de un municipio de 2500 separándolo de un municipio mayor: "redundará en una mejor prestación de los servicios locales" . El actual presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio "conyongs" Monago firmó el decreto el mes de febrero, un proceso que el anterior presidente de la Junta había parado hasta que se cambiara el nombre del municipio.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica denuncia que este nombre vulnera el artículo 15.1 de la ley de la Memoria Histórica y pedirán al Parlamento extremeño y el Congreso de Diputados que se suprima la cola "del Caudillo" y de paso que se 'aproveche para limpiar la toponimia de las referencias franquistas. El ARMH considera inaceptable que un municipio tenga la denominación "del Caudillo" y creen que no deberían "haber permitido las administraciones competentes [...] porque atenta contra los valores democráticos, maltrata a las víctimas de la dictadura franquista y enaltece al responsable del mayor ejercicio de violencia y terror que ha existido en nuestra historia".

PD: Noveno mes errante del gobierno del caudillo Mariano (a quien Dios guarde muchos años lejos de nosotros).

2 comentaris:

Patric ha dit...

¿Y en esa creación de nuevos municipios los ciudadanos no tienen nada que decir?

Jaume C. i B. ha dit...

No se critica la creación de un nuevo municipio si no la incongruencia que lo autorice el gobierno de un partido que estaba hablando de fusionar municipios menores de 20.000 habitantes, separando de una ciudad una de sus partes para crear un municipio que tiene 2500 habitantes. Pero ese es un tema menor, lo relevante es que la gente del pueblo ha elegido para su pueblo el nombre "Guadiana del Caudillo", el problema es esa coletilla, "del Caudillo", que homenajea al dictador. Los ciudadanos de este nuevo municipio son los que votaron ese nombre, lo que me lleva a pensar que en ese pueblo viven muchos franquistas.