15 de gen. 2012

LES NOVES GUERRES MÈDIQUES (I)

LES NOVES GUERRES MÈDIQUES (I)


Les guerres mèdiques no són guerres organitzades pels metges, encara que la situació de la sanitat degut a les retallades tinguin els metges i la resta del personal sanitari “revoltats”. Les guerres mèdiques van enfrontar les ciutats gregues amb l'Imperi Persa cap al segle V A.C..De fet, els medes eren un dels diversos pobles que formaven part de l'Imperi Persa. Hi van haver tres guerres mèdiques, els perses van creure que podrien passar pel damunt dels grecs que en aquells temps tot i tenir molts elements en comú no eren una unitat política. La Grècia d'aquell temps eren un conjunt de ciutats Estat que moltes vegades feien la guerra entre elles. Al final de la tercera guerra mèdica en què els grecs van derrotar als perses es va firmar el tractat de Pau de Cimó, cap a l'any 448 A.C.. Els grecs van imposar als perses les següents condicions: Renunciar a la conquesta i expansió cap a Grècia, no tornar a navegar pel mar Egeu i se'ls permetia comerciar amb les colònies gregues d'Àsia Menor.

Tot això comença quan les ciutats jòniques van revoltar-se contra l'Imperi Persa. Dario I va esclafar la revolta amb gran contundència. Mentrestant a Atenes l'arcont Temístocles va adonar-se que si l'Imperi Persa decidia atacar-los els esclafaria a no ser que construïssin una flota. Aquesta primera guerra mèdica la van guanyar els grecs encara que tenien tots els números de la rifa per acabar derrotats. El rei persa Dario I després d'esclafar les ciutats jòniques i assabentar-se que els atenencs es preparaven per enfrontar-s'hi a ell va preguntar “qui són aquesta gent que es diuen atenencs?”. Dario I creient-se totpoderós no respectava gaire els atenencs: “Oh, Ormuz, dóna'm ocasió de venjar-me dels atenencs”. Després va iniciar-se la primera guerra mèdica, seguida de dues més en què els perses van acabar derrotats finalment. I tot això va produir-se en el segle V A.C..

Ara estem en el segle XXI. La civilització occidental es fonamenta en una cultura i un sistema polític que té les seves principals arrels en aquella Grècia. Si els grecs haguessin perdut la nostra societat és molt probable que hagués rebut les seves influències de Pèrsia. La República Islàmica de l'Iran és el nom que des de 1979 el país que abans coneixíem com Pèrsia. 26 segles després veiem que Grècia, en certa manera, tot Occident, s'enfronta a Pèrsia. Em canviat els escuts i les llances per fusells i míssils. L'Iran d'Ahmadinejad actua amb la mateixa prepotència que Dario I veient que Occident no té una unitat d'acció comuna, com succeïa amb l'antiga Grècia de les Polis.
CIENTÍFIC IRANIÀ DEL PROGRAMA NUCLEAR MORT EN UN ATEMPTAT

Mustafa Ahmadi Roshan, científic i supervisor de la secció d'enriquiment d'urani de la planta de Natanz va patir un atemptat a Teheran que li va costar la vida. Un motorista va enganxar una bomba magnètica que va matar el científic iranià i va ferir dues persones més que l'acompanyaven. Diversos científics relacionats amb el programa nuclear iranià han mort en atemptats. L'Iran intenta desenvolupar un programa nuclear i armamentístic que està preocupant tant als seus veïns com a Israel, a la UE i els Estats Units. El programa nuclear ha sofert endarreriments deguts a les dificultats iranianes per adquirir equipament, especialment les centrifugadores i altres peces que l'Iran havia d'adquirir en el mercat negre. Però l'Iran ja ha començat a enriquir l'urani al 20%, que seria el que es necessita per elaborar l'urani per a armes, no el que es necessita per produir energia. La comunitat internacional ha aprovat sancions per intentar aturar el programa nuclear iranià però el règim iranià ha respost amb una sèrie de demostracions de poder militar i amenaçant de tancar l'Estret d'Ormuz que és per on transiten gran part dels petroliers.
ELS RUSSOS COMENCEN A CANVIAR D'OPINIÓ SOBRE L'IRAN

Fins ara Rússia s'havia oposat a les sancions a l'Iran, però ara comencen a tocar-li el crostó als iranians després que aquests comencessin a enriquir urani ignorant les demandes de la comunitat internacional per a què l'Iran aclareixi els dubtes sobre el seu programa nuclear. Sorprenentment els russos han demanat a totes les parts que s'abstinguin “de passos bruscos i infundats que puguen impedir la creació de les condicions per a la represa del diàleg”. “Esperem que Iran escolti la nostra opinió sobre la necessitat cooperar estretament amb l'agència per a l'inici el més aviat possible de negociacions sobre el programa nuclear iranià amb el Grup 5+1 (els membres permanents del Consell de Seguretat més Alemanya) sense condicions prèvies”. L'OIEA ha confirmat que l'Iran ha començat a les instal•lacions fortificades de Fordo l'enriquiment d'urani al 20%.
NO VOLIEN UN PORTAAVIONS NORD-AMERICÀ, DONCS EN TINDRAN DOS

L'Iran va amenaçar de tancar l'Estret d'Ormuz i va organitzar unes maniobres. Algun cap militar va amenaçar que si veien un portaavions dels Estats Units potser passaria alguna cosa desagradable.


Doncs bé, no serà un, aviat arribarà el Carl Vinson, i més endavant hi arribarà l'Abraham Lincoln. És a dir, l'Iran no volia un portaavions nord-americà i aviat en tindran tres, tres portaavions, i cadascun sol anar acompanyat per un nombre indeterminat de vaixells de tot tipus. El Carl Vinson transporta vuitanta avions i helicòpters i l'acompanyen un creuer i un destructor. Aquestes últimes setmanes la situació en aquesta àrea s'ha tensat molt més del que ja ho estava. L'Iran va fer un pols a la comunitat internacional que havia aprovat noves sancions contra l'Iran pel seu programa nuclear.
(Malauradament continuarà).

NOTA: Les províncies de l'Imperi Persa rebien el nom de satrapies, i els governadors d'aquestes províncies rebien el títol de sàtrapes.

Avui sol titllar-se de sàtrapes a alguns governants autoritaris, i a Ahmadinejad aquest títol li escau, ja que ell és un governant iranià, i l'Iran és el nom actual del país abans conegut com Pèrsia.

 


LAS NUEVAS GUERRAS MÉDICAS (I)

Las guerras médicas no son guerras organizadas por los médicos, aunque la situación de la sanidad debido a los recortes tengan los médicos y el resto del personal sanitario "sublevados". Las guerras médicas enfrentaron las ciudades griegas con el Imperio Persa hacia el siglo V AC.De hecho, los medos eran uno de los diversos pueblos que formaban parte del Imperio Persa. Hubo tres guerras médicas, los persas creyeron que podrían pasar por encima de los griegos que en aquellos tiempos a pesar de tener muchos elementos en común no eran una unidad política. La Grecia de aquel tiempo eran un conjunto de ciudades Estado que muchas veces hacían la guerra entre ellas. Al final de la tercera guerra médica en la que los griegos derrotaron a los persas se firmó el tratado de Paz de Cimón, hacia el año 448 AC. Los griegos impusieron a los persas las siguientes condiciones: Renunciar a la conquista y expansión hacia Grecia, no volver a navegar por el mar Egeo y se les permitía comerciar con las colonias griegas de Asia Menor.

Todo esto comienza cuando las ciudades jónicas rebelaron en contra del Imperio Persa. Dario I aplastó la revuelta con gran contundencia. Mientras en Atenas el arconte Temístocles se dio cuenta de que si el Imperio Persa decidía atacarles los aplastaría a menos que construyeran una flota. Esta primera guerra médica la ganaron los griegos aunque tenían todos los números de la rifa para acabar derrotados. El rey persa Darío I después de aplastar las ciudades jónicas y enterarse de que los atenienses se preparaban para enfrentarse a él preguntó "¿quién es esta gente que se llaman atenienses?". Dario I creyéndose todopoderoso no respetaba mucho los atenienses: "¡Oh, Ormuz, dame ocasión de vengarme de los atenienses". Después se inició la primera guerra médica, seguida de dos más en que los persas acabaron derrotados finalmente. Y todo esto se produjo en el siglo V A.C..

Ahora estamos en el siglo XXI. La civilización occidental se fundamenta en una cultura y un sistema político que tiene sus principales raíces en aquella Grecia. Si los griegos hubieran perdido nuestra sociedad es muy probable que hubiera recibido sus influencias de Persia. La República Islámica de Irán es el nombre que desde 1979 recibe el país que antes conocíamos como Persia. 26 siglos después vemos que Grecia, en cierto modo, todo Occidente, se enfrenta a Persia. Hemos cambiado los escudos y las lanzas por fusiles y misiles. Irán de Ahmadineyad actúa con la misma prepotencia que Dario I viendo que Occidente no tiene una unidad de acción común, como sucedía con la antigua Grecia de las Polis.
CIENTÍFICO IRANÍ DEL PROGRAMA NUCLEAR MUERTE EN UN ATENTADO

Mustafa Ahmadi Roshan, científico y supervisor de la sección de enriquecimiento de uranio de la planta de Natanz sufrió un atentado en Teherán que le costó la vida. Un motorista enganchó una bomba magnética que mató al científico iraní e hirió a dos personas más que le acompañaban. Varios científicos relacionados con el programa nuclear iraní han muerto en atentados. Irán intenta desarrollar un programa nuclear y armamentístico que está preocupando tanto a sus vecinos como Israel, la UE y los Estados Unidos. El programa nuclear ha sufrido retrasos debidos a las dificultades iraníes para adquirir equipamiento, especialmente las centrifugadoras y otras piezas que Irán había de adquirir en el mercado negro. Pero Irán ya ha comenzado a enriquecer el uranio al 20%, que sería lo que se necesita para elaborar el uranio para armas, no lo que se necesita para producir energía. La comunidad internacional ha aprobado sanciones para intentar detener el programa nuclear iraní pero el régimen iraní ha respondido con una serie de demostraciones de poder militar y amenazando con cerrar el Estrecho de Ormuz que es por donde transitan gran parte de los petroleros.
LOS RUSOS EMPIEZAN A CAMBIAR DE OPINIÓN SOBRE IRÁN

Hasta ahora Rusia se había opuesto a las sanciones a Irán, pero ahora empiezan a tocarle el corteza a los iraníes después de que éstos comenzaran a enriquecer uranio ignorando las demandas de la comunidad internacional para que Irán aclare las dudas sobre su programa nuclear. Sorprendentemente los rusos han pedido a todas las partes que se abstengan "de pasos bruscos y infundados que puedan impedir la creación de las condiciones para la reanudación del diálogo". "Esperamos que Irán escuche nuestra opinión sobre la necesidad cooperar estrechamente con la agencia para el inicio lo antes posible de negociaciones sobre el programa nuclear iraní con el Grupo 5 +1 (los miembros permanentes del Consejo de Seguridad más Alemania) sin condiciones previas ". El OIEA ha confirmado que Irán ha comenzado a las instalaciones fortificadas de Ford el enriquecimiento de uranio al 20%.
NO QUERÍAN UN PORTAAVIONES ESTADOUNIDENSE, PUES TENDRÁN DOS

Irán amenazó con cerrar el Estrecho de Ormuz y organizó unas maniobras. Algún jefe militar amenazó que si veían un portaaviones de Estados Unidos tal vez pasaría algo desagradable. Pues bien, no será uno, pronto llegará el Carl Vinson, y más adelante llegará la Abraham Lincoln. Es decir, Irán no quería un portaaviones estadounidense y pronto tendrán tres, tres portaaviones, y cada uno suele ir acompañado por un número indeterminado de barcos de todo tipo. El Carl Vinson transporta ochenta aviones y helicópteros y le acompañan un crucero y un destructor. Estas últimas semanas la situación en esta área se ha tensado mucho más de lo que ya lo estaba. Irán hizo un pulso a la comunidad internacional que había aprobado nuevas sanciones contra Irán por su programa nuclear.

(Desgraciadamente continuará).

NOTA: Las provincias del Imperio Persa recibían el nombre de satrapías, y los gobernadores de estas provincias recibían el título de sátrapas.

Hoy suele tildarse de sátrapas a algunos gobernantes autoritarios, y a Ahmadineyad este título le queda bien, ya que él es un gobernante iraní, e Irán es el nombre actual del país antes conocido como Persia.

5 comentaris:

Patric ha dit...

Creo que mucha gente hoy en el siglo XXI quisiéramos que no existieran las guerras, pero la falta de confianza entre los países y sus gobiernos o la belicosidad de unos y otros, lo impide.
Está claro que los países más grandes que tienen armas nucleares y pueden usarlas de alguna manera también pretenden imponer sus condiciones sean estas buenas o malas. Yo creo que los demás países sienten esa represión y tratan de subsistir a su manera. Por ejemplo, los latinoamericanos forman muchas organizaciones políticas, económicas, comerciales que los unen, que los integran a través del consenso.

Encuentro lamentable que en esa .lucha de dominio y poder hayan asesinado a científicos iraníes sólo por el hecho de trabajar en investigaciónes sobre la energía nuclear. No me admiro que ellos quisieran fabricar armas nucleares (aunque ellos dicen que su producción de energía nuclear tiene fin pacífico) - porque otros países las tienen - y otros son asociados de los países grandes, trabajan con ellos en esas investigaciones. Creo que es difícil saber quien asesinó a esos científicos, no quiero especular al respecto.

El hecho que Irán haya realizado ejercicios militares y navales frente a sus costas no me sorprende porque todos los países los realizan y nadie hace tanto escándalo, incluso USA hace ejercicios militares en nuestras costas con nuestras fuerzas armadas y nadie dice nada, yo no digo nada de eso, me parece normal.

El jefe del Estado Mayor Conjunto, el general norteamericano Martín Dempsey ha viajado a Israel para tratar un asunto viejo que hoy es una prioridad máxima: el proyecto nuclear iraní.

USA ha decidido retrasar "el mayor ejercicio defensivo en la historia de las maniobras israelo-estadounidenses," (Al parecer Estados Unidos e Israel decidieron postergar al último trimestre de 2012, por razones presupuestarias, las importantes maniobras militares conjuntas previstas para la próxima primavera, lo anunció la radio pública israelí citando a fuentes militares.) También, tal vez, ese retraso tiene que ver con las próximas elecciones presidenciales en USA.


Dempsey llega a Israel "para estrechar la colaboración ante el régimen del Ayatola Jameini y asegurarse que su aliado - Israel - no le “sorprenda” con un ataque contra las instalaciones

Jaume C. i B. ha dit...

Las guerras se hacen por diversas razones: extenderse territorialmente, acabar con el vecino, apoderarse de los recursos del otro, imponer una religión, y la no menos relavante de todas, reducir el exceso de población propia. Si todas estas razones son dificiles de justificar no lo es menos otra, las guerras son muy útiles para desviar la atención de la gente de temas realmente más importantes. Cuando un país va a la guerra sabiendo que la va a perder és que quiere distraer a su población de otros temas y de paso reducir la propia población.
Irán, como a la mayoría de los países árabes y muchos del tercer mundo tienen un exceso de población que apenas pueden mantener y los Estados totalitarios suelen solucionar esos problemas con la guerra.
El problema de Irán es que tiene serios problemas internos, sociales y políticos, y están tratando de buscar una salida. Lo normal es declararle la guerra a tu vecino no al que está a 1600 kilómetros. Un ataque terrestre de Irán contra Israel no tienen ningún sentido desde el punto de vista táctico, tendrían que cruzar por los territorios de otros países. No creo que los iraquíes y jordanos vieran con buenos ojos al ejército iraní pasando por su territorio para atacar a Israel. Y trasladar las tropas por mar me parece un absoluto disparate. Si Irán ataca Israel con misiles los israelíes estarán en su derecho a responder, y si un solo misil nuclear cae sobre una ciudad israelí estarán en su derecho de convertir Teherán en un infierno nuclear. El problema es que Ahmadinejad está yendo cada vez más lejos en sus órdagos y a estas alturas ese Hitler islámico creo que ha perdido definitivamente la cabeza.

Si esos científicos solo trabajaran en la producción de energía nuclear para uso civil aún estarían vivos, trabajaban en el proyecto militar y eso es lo que les ha costado la vida. Es preferible matar a un científico que está trabajando en un arma ´que podría arrasar Israel a que ese proyecto de terror llegue a su meta.

Los ejercicios militares iraníes buscaban comprobar si tenían capacidad de cerrar un punto vital del tráfico marino como es el Estrecho de Ormuz. Hay que ver todo el tema globalmente. Los dirigentes iraníes están realizando un discurso en que amenazan a diversos países y luego hacen unas maniobras en la zona más estrecha del Estrecho de Ormuz, podían haber hecho esas maniobras más al norte.
Hace meses un ministro iraní dijo que entregaría lanchas rápidas a grupos costeros y que luego se desentendían de lo que estos pudieran hacer. Hace unos días lanchas iraníes estuvieron navegando a toda velocidad a 500 metros de un buque de guerra norteamericano. Si el capitán se llega a poner nervioso o a alguno de los iraníes se le cruzan los cables y realiza una aproximación habría habido un grave encontronazo.

Estados Unidos ha logrado frenar diversas veces a Israel pero los israelíes empiezan a perder la paciencia con los iraníes y puede que algún día los norteamericanos no puedan frenar a los israelíes. Durante la guerra del golfo Saddam lanzó misiles contra Israel con el propósito de provocarles y los israelíes no respondieron porqué los norteamericanos les ofrecieron las baterías Patriot a cambio de que no respondieran.

Patric ha dit...

Yo no creo que Irán ataque a Israel con misiles o con otra arma, a menos que ellos sean atacados primero. Y si son atacados primero tienen derecho a defenderse, pienso yo.
Creo que no es una buena política atacar a otro país "por si acaso"
Imagínate que nosotros atacáramos a Bolivia sólo por que ellos están reclamando una salida al mar soberana, útil y libre después que Chile en una guerra hace muchos años ganara/ocupara una parte del territorio que era Boliviano, lo que les impide la salida al mar. Bolivia tiene un argumento para atacarnos si quisiera, pero se utiliza la diplomacia, no los ataques sin previo aviso. Creo que Israel también debería usar la diplomacia.
Me parece espantoso que justifiques el asesinato de los científicos iraníes cuando ni siquiera han construido una bomba nuclear!

Jaume C. i B. ha dit...

En mi opinión a Irán se le deberían haber destruido las instalaciones nucleares hace tiempo, ahora es tarde, y si cae un solo misil nuclear sobre Israel parte de la culpa la tendrán los Estados Unidos por haber frenado a Israel. Israel destruyó las centrales nucleares en Siria e Irak y eso evitó que estos dos países desarrollaran su programa nuclear, debería haberse hecho también con Irán, ataques limitados a las instalaciones nucleares como en el caso de Irak y Siria.
Bolivia no atacará a Chile con armas nucleares, enviará a unos cuantos soldados al sacrificio, lo que dará unos cuantos titulares a la prensa y luego todo quedará en unos pocos muertos.
Se estima que Irán podría tener su bomba nuclear en unos meses y la tendrían ya si no hubieran sufrido sabotajes, accidentes y les hubieran matado a varios científicos. ¿Crees que hay que esperar a que Irán la tenga y la use?. Yo creo que no. Irán debería limitarse a financiar terroristas y atentados por la vía tradicional, algo en lo que tienen mucha práctica, no se puede permitir que lleguen a tener un arma nuclear.

Patric ha dit...

No estoy de acuerdo contigo creo que deberían conversar mucho más con Irán, especialmente cuando muestra buena voluntad de colaborar con las inspecciones de la AIEA. Muchos países que tienen menos experiencia en la producción nuclear se asocian a los países grandes. Por ejemplo la India trabaja asociado con USA. Por que no podría Irán asociarse con otro país. Estuvieron a punto de hacerlo con USA si no hubiese sido por la revolución en ese país serían asociados de USA.Tal vez podrían trabajar con los rusos.