10 d’oct. 2011

Reobriran al públic la tomba del dictador

Reobriran al públic la tomba del dictador

El PP ha anunciat que si governa obrirà la Vall dels Caiguts a les visites turístiques. Ara ja sabem quines són les prioritats del Partit Popular, i veig que no és resoldre la situació econòmica sinó reobrir el faraònic mausoleu que el “cabdill de l'Espanya (una, catòlica i fatxa) va fer excavar a la roca per sepultar les seves restes i les del fundador de la Falange.
Deia la cançó que el cabdill ho va deixar tot “atado y bien atado” i que ara manen els seus hereus, i és evident que els seus hereus pensen recuperar la funció laudatòria i de culte al dictador.
La Vall dels Caiguts és una anomalia, un monument construït a la major glòria d'un dictador per ordre seva i per servir de túmul funerari que serveixi als seus partidaris per reverenciar-lo i homenatjar-lo.
La Vall dels Caiguts és el lloc de pelegrinatge de tot el feixisme espanyol, l'any 2010 va ser clausurat però obria en horari de missa, ara el PP ha anunciat que tornarà a obrir-lo al públic.
El Partit Popular no derogaran la llei de la memòria històrica, malgrat que ells hi van estar en contra des del principi de tot el tràmit i discussió parlamentària, tot i així, la llei va anar sent aigualida pel PSOE per convèncer al PP que la votés, i van aconseguir convertir la llei de la memòria històrica en un bluf.
Encara queden alguns carrers i avingudes a algunes ciutats espanyoles que honoren a Franco, José Antonio Primo de Rivera i altres membres d'aquesta camarilla, i malgrat que s'han retirat la majoria dels “Paquitos eqüestres” encara queda algun a alguna plaça o carrer de les Espanyes.
Una comissió d'experts proposa que les restes del dictador Francisco Franco siguin traslladades de la Vall de los Caiguts a un cementiri si es vol que aquest lloc serveixi per promoure la reconciliació. La família del dictador avala l'exhumació per enterrar-lo amb la seva dona en un cementiri.
El propòsit és que el mausoleu deixi de ser un lloc de pelegrinatge de tot el feixisme espanyol que rendeix culte a la figura del dictador per convertir la Vall dels Caiguts en un espai per a la reconciliació entre ambdós bàndols.
La Vall dels Caiguts també és la tomba del fundador de la Falange José Antonio Primo de Rivera i de 22000 persones més que van ser executades durant el franquisme i que com si d'una escena d'una pel•lícula de faraons es tractés van ser enterrats en el mateix recinte construït a la major glòria del seu botxí. La comissió planteja la possibilitat de traslladar el cos de Primo de Rivera a una zona menys privilegiada del recinte.
Veient que el seu règim de terror estava a punt de concloure el dictador Adolf Hitler va optar per suïcidar-se, i el seu cos amb el de la seva dona van ser incinerats. Els partidaris d'aquesta ideologia no tenen un lloc on anar a homenatjar les restes del seu Führer. Espanya és diferent, el dictador va morir al llit i el van enterrar a la descomunal tomba construïda pels perdedors de la guerra. I encara en democràcia és lloc de pelegrinatge dels feixistes.
Annex:
Una de les poques propostes que s'han conegut del programa electoral del Partit Popular, en realitat són aquestes dues i tres més, és que si guanyen instauraran la cadena perpètua. En aquests moments la pena màxima pot arribar als 40 anys, en la pràctica la cadena perpètua tal i com l'apliquen a molts països és d'uns 20 anys. El que planteja el Partit Popular és un enduriment de les condemnes sense adonar-se que no cal posar molts anys en una pena determinada sinó que quan algú sigui condemnat li apliquin la pena màxima. Ja poden anar posant que una determinada pena pot condemnar algú a 1000 anys si després el jutge el condemna només a 10. El nom del Partit Popular no vol dir que sigui un partit del poble sinó un partit que practica el populisme i la demagògia barata.
Annex:
El Partit Popular desenterrarà el Pla Hidrològic Nacional que va quedar enterrat quan van perdre les eleccions el 2004, ja podeu anar treien la pols a les pancartes.

 
Reabrirán al público la tumba del dictador
El PP ha anunciado que si gobierna abrirá el Valle de los Caídos en las visitas turísticas. Ahora ya sabemos cuáles son las prioridades del Partido Popular, y veo que no es resolver la situación económica sino reabrir el faraónico mausoleo que el "caudillo de la España (una, católica y facha) hizo excavar en la roca para sepultar sus restos y las del fundador de la Falange.
Decía la canción que el caudillo lo dejó todo "atado y bien atado" y que ahora mandan sus herederos, y es evidente que sus herederos piensan recuperar la función laudatoria y de culto al dictador.
El Valle de los Caídos es una anomalía, un monumento construido a la mayor gloria de un dictador por orden suya y para servir de túmulo funerario que sirva a sus partidarios para reverenciar-lo y homenajearlo.
El Valle de los Caídos es el lugar de peregrinación de todo el fascismo español, en 2010 fue clausurado pero abría en horario de misa, ahora el PP ha anunciado que volverá a abrir al público.
El Partido Popular no derogarán la ley de la memoria histórica, a pesar de que ellos estuvieron en contra desde el principio de todo el trámite y discusión parlamentaria, sin embargo, la ley fue siendo aguada por el PSOE para convencer al PP que votara , y lograron convertir la ley de la memoria histórica en un bluf.
Aún quedan algunas calles y avenidas en algunas ciudades españolas que honran a Franco, José Antonio Primo de Rivera y otros miembros de esta camarilla, y aunque se han retirado la mayoría de los "Paquitos ecuestres" aún queda alguno en alguna plaza o calle de las Españas.
Una comisión de expertos propone que los restos del dictador Francisco Franco sean trasladadas del Valle de los Caídos en un cementerio si se quiere que este lugar sirva para promover la reconciliación. La familia del dictador avala la exhumación para enterrarlo con su mujer en un cementerio.
El propósito es que el mausoleo deje de ser un lugar de peregrinación de todo el fascismo español que rinde culto a la figura del dictador para convertir el Valle de los Caídos en un espacio para la reconciliación entre ambos bandos.
El Valle de los Caídos también es la tumba del fundador de la Falange José Antonio Primo de Rivera y de 22.000 personas que fueron ejecutadas durante el franquismo y que como si de una escena de una película de faraones se tratara fueron enterrados en el mismo recinto construido a la mayor gloria de su verdugo. La comisión plantea la posibilidad de trasladar el cuerpo de Primo de Rivera en una zona menos privilegiada del recinto.
Viendo que su régimen de terror estaba a punto de concluir el dictador Adolf Hitler optó por suicidarse, y su cuerpo con el de su mujer fueron incinerados. Los partidarios de esta ideología no tienen un lugar donde ir a homenajear los restos de su Führer.España es diferente, el dictador murió en la cama y lo enterraron en la descomunal tumba construida por los perdedores de la guerra. Y aún en democracia es lugar de peregrinaje de los fascistas.
Anexo:
Una de las pocas propuestas que se han conocido del programa electoral del Partido Popular, en realidad son estas dos y tres más, es que si ganan instaurarán la cadena perpetua. En estos momentos la pena máxima puede alcanzar los 40 años, en la práctica la cadena perpetua tal como lo aplican en muchos países es de unos 20 años. Lo que plantea el Partido Popular es un endurecimiento de las condenas sin darse cuenta de que no hay que poner muchos años en una pena determinada sino que cuando alguien sea condenado le apliquen la pena máxima. Ya pueden ir poniendo que una determinada pena puede condenar a alguien a 1000 años si después el juez le condena sólo a 10. El nombre del Partido Popular no quiere decir que sea un partido del pueblo sino un partido que practica el populismo y la demagogia barata.
Anexo:
El Partido Popular desenterrará el Plan Hidrológico Nacional que quedó enterrado cuando perdieron las elecciones en 2004, ya podéis ir sacando el polvo a las pancartas.