7 d’ag. 2008

La Diada

L'Onze de setembre de 1714 Barcelona va rendir-se després de 14 mesos de setge a què va ser sotmesa per les tropes castellanes i franceses al servici de Felip V. Aquella derrota va suposar la supressió de les institucions pròpies de Catalunya, les seues lleis i la pèrdua de tots els drets del poble de Cataluna. Es va iniciar una repressió despietada amb la clara intenció d'assimilar-nos "a les lleis i costums de Castella". Malgrat aquesta derrota els catalans em sobreviscut com a poble i commemorem aquells fets per reivindicar els drets i les llibertats perdudes. Aviat va començar a commemorar-se, al principi amb misses fúnebres fins que el 1886 les autoritats ho van prohibir per impedir que es convertís en un acte de reivindicació catalanista. L'any 1888 es construeïx un monument a Rafael de Casanova que es converteix en el punt central de la commemoració. En aquest punt es deixa de banda la part religiosa i comença la reivindicació política. La primera Diada pròpiament dita data de l'any 1901. Diverses personalitats i grups catalanistes portaren corones de flors al monument de Casanova però la policia va decidir dissoldre l'acte i es produeïxen incidents que acaben amb l'arrest dels organitzadors de l'acte. Quatre dies més tard s'organitza un acte per protestar per l'arrest a què assisteixen 12.000 persones. Però va ser l'Onze de setembre de 1977 quan 1 milió de persones es van manifestar per exigir la restitució de les institucions catalanes. Els actes principals són les ofrenes florals als monuments de Rafael de Casanova que hi ha en tot Catalunya i al Fossar dels Moreres, lloc que en 1714 era el cementeri parroquial de Santa Maria del Mar i on van ser soterrats tots els que van morir defenent la ciutat

"Al Fossar de les Moreres no s'enterra cap traïdor, fins perdent nostres banderes serà l'urna de l'honor".

La Diada Nacional (Extret de la pàgina de la Generalitat de Catalunya).

La primera llei aprovada pel Parlament de Catalunya en constituir-se l'any 1980 fou la que declara l'11 de setembre festa nacional de Catalunya en els següents termes: "(...) El poble català en el temps de lluita va anar assenyalant una diada, la de l'onze de setembre, com a Festa de Catalunya. Diada que, si bé significava el dolorós record de la pèrdua de les llibertats, l'onze de setembre de 1714, i una actitud de reivindicació i resistència activa enfront de l'opressió, suposava també l'esperança d'un total recobrament nacional. Ara, en reprendre Catalunya el seu camí de llibertat, els representants del Poble creuen que la Cambra Legislativa ha de sancionar allò que la Nació unànimement ja ha assumit. Per això el Poble de Catalunya estableix, per la potestat del seu Parlament, la següent Llei:"Article primer. Es declara Festa Nacional de Catalunya la diada de l'onze de setembre.""Article segon. Aquesta Llei entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat.""Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els Tribunals i Autoritats als quals pertoqui la facin complir."


El Onze de Setembre de 1714 Barcelona se rindió tras 14 meses del asedio al que fue sometida por las tropas castellanas y francesas al servicio de Felip V. Aquella derrota supuso la supresión de las instituciones propias de Cataluña, sus leyes y la perdida de todos los derechos del pueblo de Cataluna. Se inició una represón despiadada con la clara intención de asimilarnos "a las leyes y costumbres de Castilla". A pesar de esta derrota los catalanes hemos sobrevivir como pueblo y conmemoramos aquellos hechos por reivindicar los derechos y las libertades perdidas. Pronto empezó a conmemorarse, al principio con misas fúnebres hasta que el 1886 las autoridades lo prohibieron por impedir que pudiera convertirse en un acto de reivindicación catalanista. El año 1888 se construye un monumento a Rafael de Casanova que se convierte en el punto central de la conmemoración. En este punto se deja a un lado la
parte religiosa y empieza la reivindicación política. La primera Díada propiamente dicha fecha del año 1901. Varias personalidades y grupos catalanistas llevan coronas de flores al monumento de Casanova pero la policía decide disolver el acto y se producen incidentes que acaban con el arresto de los organizadores del acto. Cuatro días más tarde se organiza un acto por protestar por el arresto al que asisten 12.000 personas. Pero fue el Once de septiembre de 1977 cuando 1 millón de personas se manifestaron por exigir la restitución de las instituciones catalanas. Los actos principales son las ofrendas florales a los monumentos de Rafael de Casanova que hay en toda Cataluña y al Fossar de les Moreres, lugar que en 1714 era el cementerio parroquial de Santa María del Mar y donde fueron enterrados todos los que murieron defendiendo la ciudad

"En el Fossar de las Moreras no se entierra ningún traidor, hasta perdiendo nuestras banderas será la urna del honor".

La fiesta nacional de Cataluña (Extraído de la página de la Generalitat de Catalunya)

La primera ley aprobada por el Parlamento de Cataluña al constituirse en 1980 fue la que declara el 11 de septiembre fiesta nacional de Cataluña en los siguientes términos: "(...) El pueblo catalán en el tiempo de lucha señaló una jornada, la del once de septiembre, como Fiesta de Cataluña. Una jornada que, si bien significaba el doloroso recuerdo de la pérdida de las libertades, el once de septiembre de 1714, y una actitud de reivindicación y resistencia activa frente a la opresión, suponía también la esperanza de una total recuperación nacional. Ahora, al retomar Cataluña su camino de libertad, los representantes del Pueblo creen que la Cámara Legislativa debe sancionar lo que la Nación unánimemente ya ha asumido. Por ello el Pueblo de Cataluña establece, por la potestad de su Parlamento, la siguiente Ley:"Artículo primero. Se declara Fiesta Nacional de Cataluña el día once de septiembre.""Artículo segundo. Esta Ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat.""Por lo tanto, ordeno que todos los ciudadanos a quienes sea de aplicación esta Ley cooperen en su cumplimiento y que los Tribunales y Autoridades a quienes corresponda la hagan cumplir."


Videos de la Diada de l'any 2007 / Vídeos de la Día del año 2007:

Fossar de les Moreres
http://es.youtube.com/watch?v=aC5Eoz1hIq8
http://es.youtube.com/watch?v=bKGrIJ6n_zA
Monumnt a Rafael de Casanova
http://es.youtube.com/watch?v=YiOzWgNVMqY
http://es.youtube.com/watch?v=DXMoWxHai8o
http://es.youtube.com/watch?v=CVt8qM8HIQs
Altres imatges
http://es.youtube.com/watch?v=Jx3G7MAkucw
http://es.youtube.com/watch?v=vMGobS0_R2U
http://es.youtube.com/watch?v=AUsG1xfML5o
http://es.youtube.com/watch?v=WiqQzMgiKZc