2 de set. 2012

Joan Tardà, enemic públic de l’Espanya cavernària

Joan Tardà, enemic públic de l’Espanya cavernària 

No es menja nens espanyols crus, no “ha atracat” cap banc (a diferència d’algun (ex)dirigent del PP), però la caverna l’ha declarat enemic públic de l’Espanya cavernària, i tot per ser independentista. 

El periodista ultradretà Enrique de Diego ha demanat que Joan Tardà, diputat d’Esquerra Republicana de Catalunya sigui detingut sota l’acusació de traïció. Segons de Diego això implicaria que a Joan Tardà se li hauria de retirar la nacionalitat espanyola i l’haurien d’expulsar del “territori nacional (espanyol)” sinó fos possible empresonar-lo. El periodista ultradretà no ho deixa aquí, també demana que s’il·legalitzi Esquerra Republicana de Catalunya, a la que considera enemiga d’Espanya i l’acusa de voler envair altres territoris. València i Balears. Enrique de Diego demana també que el coronel Alamán, el que deia que s’havia de donar un cop per aturar la independència de Catalunya, sigui nomenat ministre de defensa.

La democràcia espanyola no només no està consolidada, està patint una regressió ràpida, Espanya està derivant cap a una dictadura on ser catalanista pot acabar sent considerat un delicte.

La petició d’aquest periodista ultradretà d’empresonar el diputat Tardà, retirar-li la nacionalitat espanyola, i si no poguessin empresonar-lo, expulsar-lo del “territori nacional (espanyol)” no té ni cap ni peus. No es pot empresonar algú que no ha comés cap delicte, i Joan Tardà no n’ha comés cap, però si Espanya continua la seva deriva antidemocràtica em sembla que podria arribar-se a aquest extrem.  Retirar la nacionalitat a una persona significa que aquesta persona es converteix en apàtrida, i expulsar-lo del territori nacional espanyol convertiria a Joan Tardà en un exiliat i perseguit per les seves idees polítiques.

No seria la primera vegada que l’Estat espanyol retira la seva nacionalitat a algú, això ho poden fer tots els països, però un dels casos més greus pel nombre d’afectats i les conseqüències seria el cas dels milers de persones que van fugir d’Espanya quan Franco i la seva camarilla d’assassins van fer-se amb el poder. Molts d’aquests exiliats es trobaven a França refugiats i passant-les magres en camps de refugiats quan França va ser ocupada pels alemanys. Aquestes persones van caure en mans dels nazis que van preguntar al règim franquista si volia que li tornessin aquells espanyols, el règim va retirar-los la nacionalitat espanyola convertint-los en apàtrides i els nazis van deportar-los als camps d’extermini.

Com podria explicar l’actual govern espanyol que s’ha jutjat, no podent-lo empresonar, l’han expulsat i li han retirat la nacionalitat a una persona que defensa unes idees determinades?. Difícilment. De totes maneres, si tot va bé, el senyor Enrique de Diego no haurà de preocupar-se més per haver de retirar la nacionalitat espanyola a un català, els catalans tindrem la nostra pròpia nacionalitat, la catalana, i seria ell qui si un dia vingués a Catalunya estaria en un altre Estat. ¿Algo que declarar, señor Enrique de Diego?

 

 

 

 

 

 

Joan Tardà, enemigo público de la España cavernaria 

No se come niños españoles crudos, no “ha atracado” ningún banco (a diferencia de algún (ex) dirigente del PP), pero la caverna le ha declarado enemigo público de la España cavernaria, y todo por ser independentista. 

El periodista ultraderechista Enrique de Diego ha pedido que Joan Tardà, diputado de Esquerra Republicana de Catalunya sea detenido bajo la acusación de traición. Según Diego ello implicaría que a Joan Tardà se le debería retirar la nacionalidad española y deberían expulsarle del "territorio nacional (español)" si no fuera posible encarcelarlo. El periodista ultraderechista no lo deja ahí, también pide que se ilegalice Esquerra Republicana de Cataluña, a la que considera enemiga de España y la acusa de querer invadir otros territorios: Valencia y Baleares. Enrique de Diego pide también que el coronel Alamán, elque decía que había que dar un golpe para detener la independencia de Catalunya, sea nombrado ministro de defensa.

La democracia española no sólo no está consolidada, está sufriendo una regresión rápida, España está derivando hacia una dictadura donde ser catalanista puede acabar siendo considerado un delito.

La petición de este periodista ultraderechista de encarcelar el diputado Tardà, retirarle la nacionalidad española, y si no pudieran encarcelarlo, expulsarlo del "territorio nacional (español)" no tiene ni pies ni cabeza. No se puede encarcelar a alguien que no ha cometido ningún delito, y Joan Tardà no ha cometido ninguno, pero si España sigue su deriva antidemocrática creo que podría llegar a este extremo. Retirar la nacionalidad a una persona significa que esa persona se convierte en apátrida, y expulsarlo del territorio nacional español convertiría en Joan Tardà en un exiliado y perseguido por sus ideas políticas.

No sería la primera vez que el Estado español retira su nacionalidad a alguien, eso lo pueden hacer todos los países, pero uno de los casos más graves por el número de afectados y las consecuencias sería el caso de los miles de personas que huyeron de España cuando Franco y su camarilla de asesinos se hicieron con el poder. Muchos de estos exiliados se encontraban en Francia refugiados y pasándolas canutas en campos de refugiados cuando Francia fue ocupada por los alemanes. Estas personas cayeron en manos de los nazis que preguntaron al régimen franquista si quería que le devolvieran aquellos españoles, el régimen les retiró la nacionalidad española convirtiéndolos en apátridas y los nazis los deportaron a los campos de exterminio.

¿Cómo podría explicar el actual gobierno español que se ha juzgado, no pudiéndolo encarcelar, lo han expulsado y le han retirado la nacionalidad a una persona que defiende unas ideas determinadas?. Difícilmente. De todos modos, si todo va bien, el señor Enrique de Diego no tendrá que preocuparse más por tener que retirar la nacionalidad española a un catalán, los catalanes tendremos nuestra propia nacionalidad, la catalana, y sería él quien si un día viniera a Cataluña estaría en otro Estado. ¿Algo que declarar, señor Enrique de Diego?