29 de set. 2012

Alejo Vidal-Quadras demana abolir la Generalitat “manu militari”

Alejo Vidal-Quadras demana abolir la Generalitat “manu militari” 

L’eurodiputat ultradretà, dirigent del Partit Popular i vicepresident del Parlament Europeu, Alejo Vidal-Quadras va demanar des del plató de la cadena ultradretana Intereconomía a la vicepresidenta del Govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría “que vagi preparant un general de brigada de la Guàrdia Civil”. I va afegir que si el president de la Generalitat de Catalunya Artur Mas decideix fer un pas il·legal (al parer de Vidal-Quadras) – proclamar la independència, convocar un referèndum – se li aplica l’article 155 de la (sacrosanta) Constitució espanyola i se suspèn l’autonomia catalana. Vidal-Quadras va demanar a Sáenz de Santamaría que si el president Mas segueix endavant amb la seva intenció de celebrar un referèndum que a parer de Vidal-Quadras és il·legal “el Senat es reuneix, el Parlament es dissol, el govern de la Generalitat se’n va a casa i la delegació del govern pren el poder a Catalunya”. Vidal-Quadras està detallant com realitzar un cop d’Estat contra el govern, el Parlament i el poble de Catalunya. L’eurodiputat del PP, vicepresident del Parlament Europeu, feixista, i ara colpista afegeix que “el general de brigada, que jo esmentava abans, pren el poder dels Mossos. I ja està. I si treuen la gent al carrer, que la treguin, però no podran estar més d'un mes manifestant-se, de manifestar-se no es menja”. Vidal-Quadras continua dient que “el govern d'Espanya, com se li va plantejar al govern de la República de l'any 34, ha de fer complir les lleis. "S'ha de fer l'ús legítim, proporcional i prudent, de la coacció”. Vidal-Quadras està justificant que l’Estat espanyol faci a Catalunya el que fa Bashar al Asad fa a Síria. “Ús legítim, proporcional i prudent, de la coacció?”. Hauria d’aclarir aquest individu quin és el nombre de morts que considera ell que és proporcional i prudent ús de la coacció.

CiU, ERC i ICV han demanat al president de la Comissió Europea Martin Schulz que si Vidal-Quadras no es retracta es prenguin mesures contra Vidal-Quadras. El Parlament Europeu hauria d’expulsar l’Eurodiputat peper Vidal-Quadras. CiU, ERC i ICV també han demanat a la Comissió Europea si suspendria els drets d’Espanya com a Estat membre del Consell Europeu si l’Estat espanyol decideix emprar la violència contra les decisions del Parlament de Catalunya.

Dubto molt que Vidal-Quadras demani disculpes, però si la Comissió Europea no expulsa Vidal-Quadras i li retira l’acta de diputat potser el que ha de fer Catalunya després la independència és renunciar a formar part d’una organització que tolera i empara personatges com Vidal-Quadras. Alejo Vidal-Quadras pide abolir la Generalitat "manu militari" 

El eurodiputado ultraderechista, dirigente del PP y vicepresidente del Parlamento Europeo, Alejo Vidal-Quadras pidió desde el plató de la cadena ultraderechista Intereconomía a la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría "que vaya preparando un general de brigada de la Guardia Civil". Y añadió que si el presidente de la Generalitat de Catalunya Artur Mas decide dar un paso ilegal (al parecer de Vidal-Quadras) - proclamar la independencia, convocar un referéndum - se le aplica el artículo 155 de la (sacrosanta) Constitución española y se suspende la autonomía catalana. Vidal-Quadras pidió a Sáenz de Santamaría que si el presidente Mas sigue adelante con su intención de celebrar un referéndum que a juicio de Vidal-Quadras es ilegal "el Senado se reúne, el Parlamento se disuelve, el gobierno de la Generalitat se va a casa y la delegación del gobierno toma el poder en Catalunya". Vidal-Quadras está detallando cómo realizar un golpe de Estado contra el gobierno, el Parlamento y el pueblo de Catalunya. El eurodiputado del PP, vicepresidente del Parlamento Europeo, fascista, y ahora golpista añade que "el general de brigada, que yo mencionaba antes, toma el poder de los Mossos. Y ya está. Y si sacan la gente en la calle, que la saquen, pero no podrán estar más de un mes manifestándose, de manifestarse no se come". Vidal-Quadras continúa diciendo que "el gobierno de España, como se le planteó al gobierno de la República del año 34, debe hacer cumplir las leyes. "Hay que hacer el uso legítimo, proporcional y prudente, de la coacción". Vidal-Quadras está justificando que España realice en Catalunya lo que hace Bashar al Asad respecto a Siria. "¿Uso legítimo, proporcional y prudente , de la coacción?". Debería aclarar este individuo cuál es el número de muertes que considera él que es proporcional y prudente en el uso de la coacción.

CiU, ERC e ICV han pedido al presidente de la Comisión Europea Martin Schulz que si Vidal-Quadras no se retracta se tomen medidas contra Vidal-Quadras. El Parlamento Europeo debería expulsar al Eurodiputado pepero Vidal-Quadras. CiU, ERC e ICV también han pedido a la Comisión Europea si suspendería los derechos de España como Estado miembro del Consejo Europeo si el Estado español decide emplear la violencia contra las decisiones del Parlamento de Catalunya.

Dudo mucho que Vidal-Quadras pida disculpas, pero si la Comisión Europea no expulsa Vidal-Quadras y le retira el acta de diputado quizás lo que tiene que hacer Catalunya tras la independencia es renunciar a formar parte de una organización que tolera y ampara personajes como Vidal-Quadras.
 

 

Form to the European Parliament
Actions to discipline Mr. Vidal-Quadras
 
Dear sir,
As a Catalan and European, I want to express my great concern because of the statements made today (september 2012, the 28th) by Mr. Alejo Vidal-Quadras, member of the European Parliament,  against the Catalans' right to decide their national future, asking for  a Spanish army-led action  against Catalonia, its citizens and its democratic institutions if we decide democratically to secede from Spain.
As you can understand, the statements made by Mr Alejo Vidal-Quadras seem to come from a non-democratic minded person, and they dangerously remember me the fascist military regime from Franco’s dictatorship. Furthermore, that speech sinks the European Parliament democratic prestige in a total disrepute.
I hope you will take the proper actions to discipline Mr. Vidal-Quadras and prevent future similar non-democratic attitudes by other European Parliament members.
As a Catalan I expect a clear declaration of the European Parliament against the use of armed force against nations implementing  the most basic democratic and human right: the self-determination right.
Yours sincerely,
 
 
 
Formulari per al Parlament Europeu
Les accions per sancionar el Sr Vidal-Quadras 
Benvolgut senyor,
Com català i europeu, vull expressar la meva gran preocupació per les declaracions realitzades avui (setembre de 2012, del 28) pel Sr Alejo Vidal-Quadras, membre del Parlament Europeu, en contra del dret dels catalans a decidir el seu futur nacional , sol · licitant una acció militar dirigida per espanyols contra Catalunya, els seus ciutadans i les seves institucions democràtiques si decidim democràticament per separar-se d'Espanya.
Com es pot entendre, les declaracions fetes pel Sr Alejo Vidal-Quadras semblen provenir d'una persona de ment no democràtic, i que em recorda perillosament el règim militar feixista de la dictadura de Franco. D'altra banda, aquest discurs s'enfonsa el Parlament Europeu prestigi democràtic en un descrèdit total.
Espero que es prenguin les mesures adequades per disciplinar el Sr Vidal-Quadras i prevenir futurs similars actituds no democràtiques per altres membres del Parlament Europeu.
Com català espero una clara declaració del Parlament Europeu en contra de l'ús de la força armada contra els països que apliquen el dret més bàsic democràtic i humà: el dret d'autodeterminació.
El saluda atentament, 
 
 
 
Formulario para el Parlamento Europeo
Las acciones para sancionar al Sr. Vidal-Quadras 
Estimado señor,
Como catalán y europeo, quiero expresar mi gran preocupación por las declaraciones realizadas hoy (septiembre de 2012, del 28) por el Sr. Alejo Vidal-Quadras, miembro del Parlamento Europeo, en contra del derecho de los catalanes a decidir su futuro nacional , solicitando una acción militar dirigida por españoles contra Cataluña, sus ciudadanos y sus instituciones democráticas si decidimos democráticamente para separarse de España.
Como se puede entender, las declaraciones hechas por el Sr. Alejo Vidal-Quadras parecen provenir de una persona de mente no democrático, y que me recuerda peligrosamente el régimen militar fascista de la dictadura de Franco. Por otra parte, ese discurso se hunde el Parlamento Europeo prestigio democrático en un descrédito total.
Espero que se tomen las medidas adecuadas para disciplinar el Sr. Vidal-Quadras y prevenir futuros similares actitudes no democráticas por otros miembros del Parlamento Europeo.
Como catalán espero una clara declaración del Parlamento Europeo en contra del uso de la fuerza armada contra los países que aplican el derecho más básico democrático y humano: el derecho de autodeterminación.
Le saluda atentamente,

3 comentaris:

Patric ha dit...

Veo que continúan las escaramuzas..me parece bien que exista un formulario para presentar demandas como ciudadanos al Parlamento Europeo..y si no existiera creo que bastaría con una carta dirigida a ellos..Pienso que "las declaraciones del señor Alejo Vidal-Quadras, miembro del Parlamento Europeo, en contra del derecho de los catalanes a decidir su futuro nacional , solicitando una acción militar dirigida por españoles contra Cataluña, sus ciudadanos y sus instituciones democráticas (...)" ameritan/justician esa carta o presentación al Parlamento Europeo..

Jaume C. i B. ha dit...

Tres eurodiputados catalanes han pedido al presidente del EuroParlamento acciones disciplinarias contra Alejo Vidal-Quadras por esas declaraciones, creo, personalmente, que deberían haber pedido que la Eurocámara reprobaran públicamente a Vidal-Quadras. No puede ser que en un Parlamento democrática haya un individuo que llame a dar golpes de Estado.
A Vidal-Quadras ya le conocemos, para vergüenza nuestra este tipejo es catalán, aunque ya se sabe que todos los pueblos tienen gente reprobable y traidores, y Vidal-Quadras es ambas cosas.

Anònim ha dit...

es un filldeputa,
un traïdor
vulgui o no vulgui el NOSTRE traïdor.
...
es la guerra !