3 de des. 2010

Conflicte pel Mur de les lamentacions

Una mica d’informació

El Mur de les lamentacions ( en hebreu הַכֹּתֶל הַמַעֲרָבִי, Hakótel Hama'aravi, que significa mur occidental) és l’únic que queda del Temple de Jerusalem, i és el lloc més sagrat pel judaisme. Aquest mur envoltava el Mont Morià i tenien una funció de contenció i es van construir en temps d’Herodes el Gran per ampliar l’esplanada on van construïr-se el primer i segon temples de Jerusalem. Els jueus ortodoxes no accedeixen a aquesta zona que avui coneixem com esplanada de les mesquites perquè consideren que aquesta àrea ha sigut profanada i perquè en ella s’hi troba el Sancta Sanctorum del Temple a la que només hi pot accedir el Sum Sacerdot. En el segle VII els musulmans van construir la mesquita de Al-Aqsa, la major mesquita de Jerusalem, y la Cúpula de la Roca.

L’origen del conflicte

Segons un informe penjat a la pàgina oficial de l’Autoritat Palestina el mur de les lamentacions no té cap importància pel judaisme perquè en paraules del viceministre d’Informació Al-Mutawakil Taha de l’ANP el Mur és en realitat un santuari musulmà sobre el que els jueus no van començar a fer cap reclamació fins fa 5 segles.

La realitat

Els arqueòlegs confirmen que el Mur és la paret occidental de l’estructura que suportava el segon temple que va ser destruït pels romans en el segle I DdeC.L’Autoritat Palestina ha mentit sense cap mania, com han fet en tot el que té a veure amb aquest conflicte en què potser tenen del seu costat l’opinió pública internacional que s’esgarrifa quan veu un nen palestí amb un forat de bala, fet que aquesta premsa propalestina que tenim a Occident no té cap problema a publicitar, la mateixa premsa propalestina que acostuma a mirar cap a una altra banda quan les víctimes estan a l’altra banda. I en aquest cas ens trobem que els àrabs volen apropiar-se del Mur de les lamentacions, lloc sagrat pel judaisme, ja des de molt abans que l’Islam ni tan sols fos naixés, però poc podem esperar quan també pretenien apoderar-se de llocs sagrats pel judaisme amb més de 4000 anys d’antiguitat.

El precedent

Recentment els àrabs van aconseguir que la UNESCO noreconegués la Cova dels Patriarques a Hebron i la Tomba de Raquel com a llocs d’interès històric del judaisme, fet que va ser considerat per Netanyahu com “intents de desconnectar al poble d'Israel de la seva herència són absurds" perquè "si els llocs on estan soterrats els patriarques i matriarques del poble jueu - Abraham, Isaac, Jacob, Sara, Llija i Raquel - des de fa uns 4.000 anys no són part de l'herència jueva, llavors què n'és part (de la nostra herència)?”.

Conflicto por el Muro de las lamentaciones
Un poco de información

El Muro de las lamentaciones (en hebreo הַכֹּתֶל הַמַעֲרָבִי, Hakótel Hama'aravi, que significa muro occidental) es el único que queda del Templo de Jerusalén, y es el lugar más sagrado por el judaísmo. Este muro rodeaba el Monte Moria y tenían una función de contención y se construyeron en tiempos de Herodes el Grande para ampliar la explanada donde construirse el primer y segundo templos de Jerusalén. Los judíos ortodoxos no acceden a esta zona que hoy conocemos como explanada de las mezquitas porque consideran que esta área ha sido profanada y porque en ella se encuentra el Sancta Sanctorum del Templo a la que sólo puede acceder el Sumo Sacerdote. En el siglo VII los musulmanes construyeron la mezquita de Al Aqsa, la mayor mezquita de Jerusalén, y la Cúpula de la Roca.


El origen del conflicto

Según un informe colgado en la página oficial de la Autoridad Palestina el muro de las lamentaciones no tiene ninguna importancia para el judaísmo porque en palabras del viceministro de Información Al Mutawakil Taha de la ANP el Muro es en realidad un santuario musulmán sobre el que los judíos no empezaron a hacer ninguna reclamación hasta hace 5 siglos.

La realidad

Los arqueólogos confirman que el Muro es la pared occidental de la estructura que soportaba el segundo templo que fue destruido por los romanos en el siglo I DdeC. La Autoridad Palestina ha mentido sin ningún pudor, como han hecho en todo lo que tiene que ver con este conflicto en el que quizás tienen de su lado la opinión pública internacional que estremece cuando ve un niño palestino con un agujero de bala, que esta prensa palestina que tenemos en Occidente no tiene ningún problema en publicitar, la misma prensa palestina que suele mirar hacia otro lado cuando las víctimas están al otro lado. Y en este caso nos encontramos con que los árabes quieren apropiarse del Muro de las lamentaciones, lugar sagrado por el judaísmo, ya desde mucho antes que el Islam ni siquiera fuera naciera, pero poco podemos esperar cuando también pretendían apoderarse de lugares sagrados por el judaísmo con más de 4000 años de antigüedad.

El precedente

Recientemente los árabes consiguieron que la UNESCO no reconociera laCueva de los Patriarcas en Hebrón y la Tumba de Raquel como lugares de interés histórico del judaísmo, que fue considerado por Netanyahu como "intentos de desconectar al pueblo de Israel de su herencia son absurdos" porque "si los lugares donde están enterrados los patriarcas y matriarcas del pueblo judío - Abraham, Isaac, Jacob, Sara, Lea y Raquel - desde hace unos 4.000 años no son parte de la herencia judía, entonces que es parte (de nuestra herencia)? ".