9 de des. 2010

L'Islam i el tracte a la dona

L'Islam i el tracte a la dona

Les religions per elles mateixes no són bones ni dolentes però en el nom de les religions i de Déu s'han comés les barbaritats més grans de la Història o s'han intentat justificar l'opressió sobre individus o grups d'individus. El respecte per la dona al món islàmic és pràcticament nul, en molts països islàmics la dona es confinada al seu domicili particular en què ella és poc més que un dels objectes de la casa i obligada en molts països islàmics a vestir amb vestits que tenen l'únic propòsit de fer-les socialment invisibles i anul·lar la seva personalitat. A tot això cal afegir l'absoluta indefensió legal de les dones en el món islàmic, on poden ser assassinades per la seva família o el seu marit si consideren que ha embrutat l'honor de la família, i això pot consistir simplement en no voler-se casar amb un marit 20 o 30 anys més gran que elles, escollit pels seus pares i que molt probablement ja té altres esposes. En aquest vídeo podem veure com aquest líder religiós justifica el maltractament a les esposes i ho fa defensant que així ho mana l'Alcorà.
"Hem de saber que els cops (a l'esposa) és un càstig en la llei religiosa islàmica. Ningú no ha de negar-ho perquè això és permissible pel Creador de l'home, el Creador de l'home ens ha enviat aquest llibre (l'Alcorà) per mostrar a l'home que mètodes d'usar (o triar). Hi ha tres tipus de dones amb qui la vida és impossible sense acudir als cops. El primer tipus és la dona que va ser criada d'aquesta manera. Els seus pares li deien que anés a l'escola i no anava - llavors li pegaven. "Menja" - "No vull" - i li pegaven. Llavors es va acostumar als cops, es va criar així. Li preguem a Allah que després ajudi al seu espòs. Es durà bé amb ella si ell posa en pràctica els cops. El segon tipus és la dona que es fa la digna amb el seu marit i ho ignora. Amb ella, també, només un flagell ajudarà. El tercer tipus és una dona dolenta que no obeeix al seu espòs a menys que aquest l'oprimeixi, la colpege, utilitzeu la força en contra d'ella. "


Vídeo: LÍDER ISLAMISTA JUSTIFICA EL MALTRACTAMENT A LA DONA


El Islam y el trato a la mujer

Las religiones por sí solas no son buenas ni malas pero en el nombre de las religiones y de Dios se han cometido las barbaridades más grandes de la Historia o se han intentado justificar la opresión sobre individuos o grupos de individuos. El respeto por la mujer en el mundo islámico es prácticamente nulo, en muchos países islámicos la mujer es confinada a su domicilio particular en el que ella es poco más que uno de los objetos de la casa y obligada en muchos países islámicos a vestir con prendas que tienen la el único propósito de hacerlas socialmente invisibles y anular su personalidad. A todo esto hay que añadir la absoluta indefensión legal de las mujeres en el mundo islámico, donde pueden ser asesinadas por su familia o su marido si consideran que ha ensuciado el honor de la familia, y esto puede consistir simplemente en no querer casarse con un marido 20 o 30 años mayor que ellas, elegido por sus padres y que muy probablemente ya tiene otras esposas. En este vídeo podemos ver cómo este líder religioso justifica el maltrato a las esposas y lo hace defendiendo que así lo manda el Corán.

"Debemos saber que los golpes (a la esposa) es un castigo en la ley religiosa islámica. Nadie debe negarse porque esto es permisible por el Creador del hombre, el Creador del hombre nos ha enviado este libro (el Corán) para mostrar al hombre que métodos de usar (o elegir). Hay tres tipos de mujeres con las que la vida es imposible sin acudir a los golpes. El primer tipo es la mujer que fue criada de de esta manera. Sus padres le decían que fuera a la escuela y no iba - entonces le pegaban. "Come" - "No quiero" - y le pegaban. Entonces se acostumbró a los golpes, se crió así. Le rogamos a Allah que luego ayude a su esposo. Se llevará bien con ella si él pone en práctica los golpes. El segundo tipo es la mujer que se hace la digna con su marido y lo ignora. Con ella, también, sólo un azote ayudará . El tercer tipo es una mujer mala que no obedece a su esposo a menos que éste oprima, la golpee, utilice la fuerza en contra de ella. "