21 de des. 2010

Montenegro ja és candidat a ser membre de la UE

Montenegro ja és candidat a ser membre de la UE

La UE ha proclamat Montenegro candidat a ingressar a la UE encara que sense data definitiva perquè es produeixi aquest ingrés. A Montenegro se li han imposat les condicions que ha de lluitar contra el crim i la corrupció.. Montenegro va escindir-se de la federació que els unia a Sèrbia, que era el que quedava de l'antiga Iugoslàvia juntament amb Kosovo, també escindit d'aquesta federació amb Sèrbia. Altres membres de la desapareguda Iugoslàvia que aspiren a ser candidats a ingressar a la UE són Bòsnia, Kosovo i la mateixa Sèrbia, i fora d'aquest grup d'antigues repúbliques iugoslaves està Albània. És a dir, que tard o d'hora totes les antigues repúbliques iugoslaves que van partir peres iniciant una guerra molt despietada entre elles, encara que Sèrbia va ser la principal agressora, en la que es van cometre tota mena d'atrocitats, i que entre ells es tenen un odi profund -- un odi que es remunta a l'Edat Mitja - tornaran a estar juntes dins del si de la UE. Sèrbia és, però, l'Estat a qui se li han posat les condicions més dures, entre les que hi ha l'entrega d'alguns criminals de guerra al TPI, ja n'ha entregat algun. Les condicions per l'ingrés de Montenegro són dures, han de posar fre al crim organitzat i la corrupció, que són les xacres principals d'aquest Estat, i garantir el respecte als drets humans.


Montenegro ya es candidato a ser miembro de la UE

La UE ha proclamado Montenegro candidato a ingresar en la UE aunque sin fecha definitiva para que se produzca este ingreso. A Montenegro se le han impuesto las condiciones que debe luchar contra el crimen y la corrupción .. Montenegro escindirse de la federación que los unía a Serbia, que era lo que quedaba de la antigua Yugoslavia junto con Kosovo, también escindido de esta federación con Serbia. Otros miembros de la desaparecida Yugoslavia que aspiran a ser candidatos a ingresar en la UE son Bosnia, Kosovo y la propia Serbia, y fuera de este grupo de antiguas repúblicas yugoslavas está Albania.Es decir, que tarde o temprano todas las antiguas repúblicas yugoslavas que partieron peras iniciando una guerra muy despiadada entre ellas, aunque Serbia fue la principal agresora, en la que se cometieron todo tipo de atrocidades, y que entre ellos se tienen un odio profundo - un odio que se remonta a la Edad Media - volverán a estar juntas en el seno de la UE. Serbia es, sin embargo, el Estado al que se le han puesto las condiciones más duras, entre las que hay la entrega de algunos criminales de guerra al TPI, ya ha entregado alguno. Las condiciones para el ingreso de Montenegro son duras, deben poner freno al crimen organizado y la corrupción, que son las lacras principales de este Estado, y garantizar el respeto a los derechos humanos.