7 de des. 2010

Hezbollà tem que el TEL els responsabilitzi de l’assassinat de Rafik Hariri

Hezbollà tem que el TEL els responsabilitzi de l’assassinat de Rafik Hariri

El líder d’Hezbolà insta a detenir el Tribunal que investiga l’assassinat del primer ministre del Líban Rafic Hariri. Aviat farà sis anys Rafic Hariri, primer ministre del Líban va ser assassinat, des de llavors les investigacions no han deixat d’assenyalar al grup terrorista Hezbollà i a alguns dels seus màxims dirigents d’aquesta organització. El Tribunal Especial pel Líban podria publicar a finals d’aquest any una acta en que acusa a membres d’Hezbolà de ser responsables de l’assassinat de Hariri. El líder de Hezbollà, Hasan Nasrallah va amenaçar amb “tallar la mà” a qui intenti detenir a membres de la seva organització terrorista. “Existeix el perill – va dir Nasrallah – de perdre la iniciativa si s’actua després de la publicació de l’acta d’acusació i serà massa tard” i va continuar dient que “abans de la sortida de l’acta (d’acusació) encara podem protegir el país” que va assegurar que hi ha qui veu en aquest document – l’acta d’acusació – “la possibilitat de terminar amb la Resistència”, així es qualifiquen a ells mateixos els terroristes d’Hezbolà.

La tradicional confabulació jueva

Nasrallah denuncia que les acusacions van construir-se amb les informacions obtingudes de les dades de telèfons mòbils i va acusar a Israel d’estar-hi al darrera, de manipular les targetes de tots els mòbils per després acusar a les persones que vol: “això no ha estat nou per a nosaltres. Totes les trucades estan controlades i ningú està protegit contra l’espionatge israelià”. Nasrallah deu mirar sota el llit abans d’anar a dormir per si hi ha un jueu maligne que li espia el somnis. Nasrallah que no és més que el capitost d’una banda terrorista molt ben armada per Síria i l’Iran diu les mateixes tonteries dels jueus que els grans dictadors i psicòpates, deu aspirar a entrar a la llista de grans antisionistes que veuen jueus malignes darrera de totes les portes i sota totes les pedres esperant per dominar el món, tot i que aquest sonat denuncia que els jueus espien a tots els libanesos pel mòbil. És molt probable que ell si que tingui el mòbil i el telèfon punxat. Segurament, Nasrallah espera aixecar als seus partidaris per prendre el poder en el Líban davant la possibilitat que ell i la seva organització terrorista siguin acusats de l’assassinat de Hariri pel Tribunal Especial del Líban que instrueix el cas.Hezbolla teme que el TEL los responsabilice del asesinato de Rafik Hariri

El líder de Hezbolá insta a detener el Tribunal que investiga el asesinato del primer ministro del Líbano Rafic Hariri. Pronto hará seis años Rafic Hariri, primer ministro del Líbano fue asesinado, desde entonces las investigaciones no han dejado de señalar al grupo terrorista Hezbolla y algunos de sus máximos dirigentes de esta organización. El Tribunal Especial para el Líbano podría publicar a finales de este año un acta en que acusa a miembros de Hezbolá de ser responsables del asesinato de Hariri. El líder de Hezbolla, Hasan Nasrallah amenazó con "cortar la mano" a quien intente detener a miembros de su organización terrorista. "Existe el peligro - dijo Nasrallah - de perder la iniciativa si se actúa después de la publicación del acta de acusación y será demasiado tarde" y continuó diciendo que "antes de la salida del acta (de acusación) todavía podemos proteger el país "que aseguró que hay quien ve en este documento - el acta de acusación -" la posibilidad de terminar con la Resistencia ", así se califican a sí mismos los terroristas de Hezbolá.

La tradicional confabulación judía

Nasrallah denuncia que las acusaciones se construyeron con las informaciones obtenidas de los datos de teléfonos móviles y acusó a Israel de estar detrás, de manipular las tarjetas de todos los móviles para después acusar a las personas que quiere: " esto no ha sido nuevo para nosotros. Todas las llamadas están controladas y nadie está protegido contra el espionaje israelí ". Nasrallah debe mirar debajo de la cama antes de acostarse por si hay un judío maligno que le espía los sueños. Nasrallah que no es más que el cabecilla de una banda terrorista muy bien armada por Siria e Irán dice las mismas tonterías de los judíos que los grandes dictadores y psicópatas, debe aspirar a entrar en la lista de grandes antisionistas que ven judíos malignos tras todas las puertas y bajo todas las piedras esperando para dominar el mundo, aunque este sonado denuncia que los judíos espían a todos los libaneses por el móvil. Es muy probable que él si que tenga el móvil y el teléfono pinchado. Seguramente, Nasrallah espera levantar a sus partidarios para tomar el poder en el Líbano ante la posibilidad de que él y su organización terrorista sean acusados del asesinato de Hariri por el Tribunal Especial del Líbano que instruye el caso.