12 de des. 2010

C’s en defensa dels toros i contra la llengua catalana

C’s en defensa dels toros i contra la llengua catalana

És ben curiós que els de C’s considerin cultura una barbaritat com són les corrides de toros i ataquin l’element principal de la cultura catalana que és la llengua catalana.

Rivera i el premi taurí

La demagògia barata dóna redits peculiars a Ciutadans, o per ser exactes al seu líder -- o home de palla -- i president Albert Rivera: el Cercle Cultural Taurí li ha concedit a l'Albert Rivera el trofeu Emperador Cèsar August per l'abrandada defensa de les llibertats dels Ciutadans oposant-se a la prohibició de les corrides de toros. Anem a pams: És un oxímoron que un cercle cultural sigui taurí, perquè torturar i matar toros és més propi de gent bàrbara que de gent culta, i no sé que té que veure amb les corrides de toros el romà Emperador Cèsar August, excepte el fet que en temps dels romans tenien com a diversió massacrar tota mena de bèsties i també de persones per divertir a la plebs. En temes de cultura aquesta gent taurina tenen un concepte una mica esbiaixat, clar, que Ciutadans també el té, ja que parlen molt de la llibertat però si apliquéssim el seu concepte de llibertat per Catalunya tornaríem al franquisme. Per ells la llibertat consisteix en marginar el català fins recloure'l a la intimitat de la llar particular i que en públic només hi predomini la llengua de l'Imperi, el castellà, és clar, que parlem de l'"Imperi espanyol", no pas dels Romà, i que les corrides de toros siguin la festa nacional espanyola. Aquestes "llibertats" que defensa Albert Rivera fan ferum de ranci, podrit i bàrbar.

La culpa de tot és del català, segons els lerrouxistes

És quasi a diari que als diaris publiquen una carta en què de tot es dóna la culpa a la llengua catalana, si un informe -- PISA - parla del nivell educatiu apareix una carta dient que com que als nens els obliguen a aprendre el català això els impedeix tenir bones notes. El cert, es que aquest any Catalunya ha quedat en l'informe PISA pel damunt de la mitja espanyola -- que per cert és inferior a la europea, cosa que tampoc ens ha de sorprendre -- i per sobre de la mitja europea, de les CCAA ha quedat la quarta, i per cert, és molt curiós que sent Espanya un país monolingüe i sent, segons Ciutadans, la llengua catalana l'origen de tots els mals, els sistema educatiu català quedi pel damunt de la mitjana de l'espanyol. Aquestes cartes tenen totes un mateix estil, semblen tallades pel mateix patró ideològic i formal.

C's en defensa de los toros y contra la lengua catalana

Es curioso que los de C's consideren cultura una barbaridad como son las corridas de toros y ataquen el elemento principal de la cultura catalana que es la lengua catalana.


Rivera y el premio taurino

La demagogia barata da réditos peculiares a Ciudadanos, o para ser exactos a su líder - u hombre de paja - y presidente Albert Rivera: el Círculo Cultural Taurino le ha concedido a Albert Rivera el trofeo Emperador César Augusto por el encendida defensa de las libertades de los Ciudadanos oponiéndose a la prohibición de las corridas de toros. Vayamos por partes: Es un oxímoron que un círculo cultural sea taurino, porque torturar y matar toros es más propio de gente bárbara que de gente culta, y no sé que tiene que ver con las corridas de toros el romano emperador César Augusto, excepto el que en tiempos de los romanos tenían como diversión masacrar todo tipo de bestias y también de personas para divertir a la plebe. En temas de cultura esta gente taurina tienen un concepto un poco sesgado, claro, que Ciutadans también lo tiene, ya que hablan mucho de la libertad pero si aplicáramos su concepto de libertad para Cataluña volveríamos al franquismo. Para ellos la libertad consiste en marginar el catalán hasta recluirlo en la intimidad del hogar particular y que en público sólo predomine la lengua del Imperio, el castellano, claro, que hablamos del
"Imperio español", no de los Romano, y que las corridas de toros sean la fiesta nacional española. Estas "libertades" que defiende Albert Rivera hacen hedor de rancio, podrido y bárbaro.


La culpa de todo es del catalán, según los lerrouxistas

Es casi a diario que los periódicos publican una carta en la que de todo se echa la culpa a la lengua catalana, si un informe - PISA - habla del nivel educativo aparece una carta diciendo que como los niños les obligan a aprender el catalán esto les impide tener buenas notas. Lo cierto, es que este año Cataluña ha quedado en el informe PISA por encima de la media española - que por cierto es inferior a la europea, lo que tampoco debe sorprendernos - y por encima de la media europea, de las CCAA ha quedado la cuarta, y por cierto, es muy curioso que siendo España un país monolingüe y siendo, según Ciudadanos, la lengua catalana el origen de todos los males, el sistema educativo catalán quede por encima de la media del español . Estas cartas tienen todas un mismo estilo, parecen cortadas por el mismo patrón ideológico y formal.

.