15 de des. 2010

Mals temps per Hezbolà

Mals temps per Hezbolà

Els serveis d'Intel·ligència israelians estimen que el grup terrorista que el grup terrorista xita libanès viu "la crisi més greu de la seva història". Segons els informes les sancions internacionals contra l'Iran, principal suport econòmic i material d' Hezbolà, aquestes ajudes s'han reduït un 50%.

Els membres d'Hezbolà no poden entrenar-se com desitjarien perquè prou feina tenen protegint les seves instal·lacions i bases enlloc de dur a terme maniobres tàctiques. Pobrets, han de fer guàrdies per si apareixen els israelians enlloc d'aprendre a fabricar cinturons d'explosius.

També tenen problemes amb el lideratge de la organització ja que Imad Murnieh que va ser assassinat per Israel a Damasc (Síria) no ha pogut ser substituït per algú del seu nivell. És a dir, que els israelians van tallar un dels caps de la bèstia i encara no li ha pogut créixer un altre.

L'actual cap de la organització terrorista, el xeic Hassan Nasralà roman amagat en un punter per por a que el matin, tot i així continua llençant les seves proclames. Recentment feia una crida a la seva organització per fer un aixecament si el TEL assenyala a Hezbolà com a responsable de l'assassinat d'Hariri, cosa que podria comportar una guerra civil al Líban que enfrontaria a Hezbolà amb els altres grups que dominen el Líban. En aquests moments és la sentència del TEL sobre l'assassinat d'Hariri el tema que més preocupa a Hezbolà, cosa que podria fer que els impulsés a atacar a Israel, a qui Nasralà acusa - llegir article anterior que vaig publicar sobre això - d'estar al darrera de les acusacions contra Hezbolà.

Un oficial dels serveis d'intel•ligència israelians que prefereix mantenir la seva identitat en l'anonimat afirma que "Hezbolà sap que si llença un atac (contra Israel) la guerra del 2006 serà com un joc de nens. Israel reaccionarà amb una força equivalent a deu vegades la usada llavors". El Tsahal ha corregit els errors tàctics, les tropes estan millor entrenades, tenen equips tecnològics més moderns i armes més sofisticades, i especialment han millorat la informació sobre els objectius a liquidar. Si, sembla dur dir això i diuen exactament el que sembla. En cas que s'iniciés un conflicte entre Israel i Hezbolà tot el que em vist fins ara en aquests conflictes semblarien una tonteria comparant-los amb l'infern que s'obriria sota els peus i sobre els caps de la gent que viu en les àrees controlades per Hezbolà, i molt especialment pels membres d'aquesta
organització.

Des del Tsahal s'avisa que les zones en què Hezbolà s'ha fet fort tenen un suport de la població civil molt fort però aquest suport se'ls podria tornar en contra a aquests civils perquè "d'esclatar una guerra els civils podrien tornar a pagar el preu, tal com va passar en el passat". El Tsahal, però, advertirà prèviament la població libanesa de les àrees que pensen atacar advertint també que els atacs seran més durs que els de l'operació Plom Fos contra Hamàs a Gaza ja que consideren que l'arsenal d'Hezbolà és molt més perillós.

Afegeixen que Hezbolà va rebre 50000 míssils i coets procedents de Síria, i que Hezbolà posseeix míssils SCUD-D amb capacitat per abastar quasi tot el territori israelià.

"No podem permetre que Hezbolà amenaci la nostra població amb míssils que poden arribar a Tel Aviv. Ells saben que no els convé fer-ho".

El mateix informe de la Intel·ligència israeliana considera que malgrat que Hezbolà ha "augmentat el nombre de míssils i coets" viu la crisi més gran de la seva història i saben que enfrontar-se a Israel en aquests moments seria un greu error degut als problemes econòmics, manca de lideratge i d'entrenament dels seus membres.

D'una banda han aconseguit míssils i coets que abasten quasi tot l'Estat d'Israel, de l'altre se senten arraconats per Israel d'un costat i perquè el TEL els podria assenyalar com responsables de l'assassinat de Hariri, fet que els podria veure's enfrontats a totes les altres faccions. Els líders de Hezbolà estan disposats a ensangonar el Líban, Israel, i si els fos possible tot l'Orient Mitjà. Això els fa més perillosos encara, no tenen res a perdre ni ganes de tranquil·litzar les coses en aquella complicada zona del món, ans al contrari, aquests grups són nihilistes.

Malos tiempos para Hezbolá

Los servicios de Inteligencia israelíes estiman que el grupo terrorista que el grupo terrorista Chita libanés vive "la crisis más grave de su historia". Según los informes las sanciones internacionales contra Irán, principal apoyo económico y material de Hezbolá, estas ayudas se han reducido un 50%.
Los miembros de Hezbolá no pueden entrenarse como desearían porque bastante trabajo tienen protegiendo sus instalaciones y bases en lugar de llevar a cabo maniobras tácticas. Pobrecitos, tienen que hacer guardias por si aparecen los israelíes en lugar de aprender a fabricar cinturones de explosivos.
También tienen problemas con el liderazgo de la organización ya que Imad Murnieh que fue asesinado por Israel en Damasco (Siria) no ha podido ser sustituido por alguien de su nivel. Es decir, que los israelíes cortaron uno de los jefes de la bestia
y todavía no le ha podido crecer otro.
El actual jefe de la organización terrorista, el jeque Hassan Nasralá permanece escondido en un puntero por miedo a que lo maten, aun así sigue tirando sus proclamas. Recientemente hacía un llamamiento a su organización para hacer un levantamiento si el TEL señala a Hezbolá como responsable del asesinato de Hariri, lo que podría conllevar una guerra civil en Líbano que enfrentaría a Hezbolá con los otros grupos que dominan el Líbano . En estos momentos es la sentencia del TEL sobre el asesinato de Hariri el tema que más preocupa a Hezbolá, lo que podría hacer que los impulsara a atacar a Israel, a quien Nasralá acusa - leer artículo anterior que publiqué al respecto - de estar detrás de las acusaciones contra Hezbolá.
Un oficial de los servicios de inteligencia • Inteligencia israelíes que prefiere mantener su identidad en el anonimato afirma que "Hezbolá sabe que si lanza un ataque (contra Israel) la guerra de 2006 será como un juego de niños. Israel reaccionará con una fuerza equivalente a diez veces la usada entonces ". El Tsahal ha corregido los errores tácticos, las tropas están mejor entrenadas, tienen equipos tecnológicos más modernos y armas más sofisticadas, y especialmente han mejorado la información sobre los objetivos a liquidar. Si, parece duro decir eso y dicen exactamente lo que parece. En caso de que se iniciara un conflicto entre Israel y Hezbolá todo lo que hemos visto hasta ahora en estos conflictos parecerían una tontería comparándolos con el infierno que se abriría bajo los pies y sobre las cabezas de la gente que vive en las áreas controladas por Hezbolá, y muy especialmente por los miembros de esta organización.
Desde el Tsahal se avisa que las zonas en las que Hezbolá se ha hecho fuerte tienen un apoyo de la población civil muy fuerte pero este apoyo se les podría volver en contra a estos civiles porque "de estallar una guerra los civiles podrían volver a pagar el precio, tal como ocurrió en el pasado ". El Tsahal, pero, advertirá previamente la población libanesa de las áreas que piensan atacar advirtiendo también que los ataques serán más duros que los de la operación Plomo Fundido contra Hamás en Gaza ya que consideran que el arsenal de Hezbolá es mucho más peligroso .
Añaden que Hezbolá recibió 50.000 misiles y cohetes procedentes de Siria, y que Hezbolá posee misiles SCUD-D con capacidad para abarcar casi todo el territorio israelí.
"No podemos permitir que Hezbolá amenace nuestra población con misiles que pueden llegar a Tel Aviv.
Ellos saben que no les conviene hacerlo". El mismo informe de la Inteligencia israelí considera que pese a que Hezbolá ha "aumentado el número de misiles y cohetes" vive la mayor crisis de su historia y saben que enfrentarse a Israel en estos momentos sería un grave error debido a los problemas económicos, falta de liderazgo y de entrenamiento de sus miembros.
Por un lado han conseguido misiles y cohetes que abarcan casi todo el Estado de Israel, del otro se sienten arrinconados por Israel de un lado y para que el TEL les podría señalar como responsables del asesinato de Hariri, hecho que les podría verse enfrentados a todas las demás facciones. Los líderes de Hezbolá están dispuestos a ensangrentó el Líbano, Israel, y si les fuera posible todo el Oriente Medio. Esto los hace más peligrosos todavía, no tienen nada que perder ni ganas de tranquilizar las cosas en esa complicada zona del mundo, sino al contrario, estos grupos son nihilistas.