7 de des. 2010

El programa nuclear iranià

El programa nuclear iranià

Mor un científic iranià i un altre resulta ferit, tots dos relacionats amb el
programa nuclear iranià
Mayid Shariani de la Universitat Shahid Behesti i membre de la Societat Nuclear de l'Iran va ser assassinat en un atemptat amb una bomba posada al seu vehicle mentre circulava pel nord de Teheran, en aquest mateix atemptat va resultar ferida la seva esposa. Dos homes en una moto van apropar-se a tota velocitat i col·locar-li una bomba que va explotar immediatament. En un altre atemptat amb les mateixes característiques va resultar ferit greu Fereydoun Abbasi, expert en desenvolupament làser. El 12 de gener un artefacte col·locat en una moto i accionat a distància va matar Masud Ali Mohammadi, professor de Física a la Universitat de Teheran. El govern iranià el qualificava de reputat expert nuclear compromès però l'oposició al règim diu que va signar un manifest en favor de la corrent reformista. El portaveu del ministeri iranià d'Assumptes Exteriors Ramin Mehmanparast va acusar als Estats Units i Israel d'estar darrera dels tres atemptats. El regim iranià llença les seves acusacions dient que "novament i en vespres de les negociacions amb el grup 5+1, comenten aquests actes terroristes perquè quan estiguin a la taula de negociació obtinguin els seus objectius de maldat, i així obligar l'Iran a actuar com ells volen". És irònic que el règim iranià que finança i arma grups terroristes com Hamas i Hezbolà que atempten contra Israel qualifiqui de terroristes als Estats Units i a Israel, especialment quan estan intentant desenvolupar un programa nuclear i un programa de míssils balístics amb capacitat d'arribar a Israel i el desig declarat de destruir aquest país amb unes armes, les nuclears, que provoquen terror, no només a Israel, com veurem en el següent tema. L'Iran té dos discursos en aquest tema: un en què diu que ells només desenvolupen un programa nuclear civil i neguen les acusacions d'estar desenvolupant un programa nuclear militar i protesta per les sancions econòmiques i els entrebancs per aconseguir equips i material radioactiu. Però de l'altra banda desenvolupa míssils amb capacitat de volar fins a Israel i que poden portar caps nuclears, químics, biològics i convencionals, però el problema rau en els discursos incendiaris d'Ahmadinejad anunciant que aviat podran destruir "l'enemic sionista". Ahmadinejad és com aquell veí que es passa tot el dia amenaçant a tothom amb disparar contra ells i quan la policia li reclama que entregui l'arma diu que ni té armes ni mai ha amenaçat a ningú malgrat que tothom sap que està adquirint la pistola a peces.
Els països àrabs demanen als Estats Units que esclafin el programa nuclear iranià
Diversos països àrabs van demanar als Estats Units que esclafin el programa nuclear iranià ara que encara s'està a temps. El rei Abdulà d'Aràbia Saudita va reclamar al govern dels Estats que "tallés el cap de la serp" ara que encara s'està a temps i el rei Hamad bin Isa al Khalifa de Bahrein, insisteix al govern dels Estats Units que el programa nuclear iranià "ha de ser aturat" i considera que "el perill de permetre que continuï és major que el perill d'aturar-lo". Aràbia Saudita va oferir un subministrament de petroli a Xina a canvi de compromisos del govern xinés de donar suport a les sancions contra l'Iran". Les armes nuclears donarien supremacia al règim iranià a la zona, amb aquestes armes podria amenaçar a tots els seus "germans" de religió. També hi ha un punt important en això i és el de la supremacia d'una de les branques de l' Islam pel damunt de les altres, en aquest cas un Iran xiïta nuclear contra la branca islàmica sunnita encapçalada per l'Aràbia Saudita. També el fet d'imposar el seu model d'Islam a tot l'àrea de l'Orient Mitjà, no només sobre altres branques de l'Islam sinó també sobre altres religions de la zona. Aquesta podria ser la idea dels capitostos dirigents iranians sense pensar que en el món hi ha altres potències nuclears que potser no estarien tan disposades a abaixar-se els pantalons davant les amenaces, fins i tot, alguna de les potències que han facilitat tecnologia i recursos a l'Iran per construir el seu projecte nuclear.

El programa nuclear iraní

Muere un científico iraní y otro resulta herido, ambos relacionados con el programa nuclear iraní
Mayid Shariani de la Universidad Shahid Behesti y miembro de la Sociedad Nuclear de Irán fue asesinado en un atentado con una bomba puesta en su vehículo mientras circulaba por el norte de Teherán, en este mismo atentado resultó herida su esposa. Dos hombres en una moto se acercaron a toda velocidad y colocar una bomba que explotó inmediatamente. En otro atentado con las mismas características resultó herido grave Fereydoun Abbasi, experto en desarrollo láser. El 12 de enero un artefacto colocado en una moto y accionado a distancia mató Masud Ali Mohammadi, profesor de Física en la Universidad de Teherán. El gobierno iraní le calificaba de reputado experto nuclear comprometido pero la oposición al régimen dice que firmó un manifiesto en favor de la corriente reformista. El portavoz del ministerio iraní de Asuntos Exteriores Ramin Mehmanparast acusó a Estados Unidos e Israel de estar detrás de los tres atentados. El régimen iraní lanza sus acusaciones diciendo que "nuevamente y en vísperas de las negociaciones con el grupo 5 +1, comentan estos actos terroristas porque cuando estén en la mesa de negociación obtengan sus objetivos de maldad, y así obligar a Irán a actuar como ellos quieren ". Es irónico que el régimen iraní que financia y arma grupos terroristas como Hamas y Hezbolá que atenten contra Israel califique de terroristas a los Estados Unidos y en Israel, especialmente cuando están intentando desarrollar un programa nuclear y un programa de misiles balísticos con capacidad de llegar a Israel y el deseo declarado de destruir este país con unas armas, las nucleares, que provocan terror, no sólo a Israel, como veremos en el siguiente tema. Irán tiene dos discursos en este tema: uno en el que dice que ellos sólo desarrollan un programa nuclear civil y niegan las acusaciones de estar desarrollando un programa nuclear militar y protesta por las sanciones económicas y los obstáculos para conseguir equipos y material radiactivo. Pero del otro lado desarrolla misiles con capacidad de volar hasta Israel y que pueden llevar cabezas nucleares, químicos, biológicos y convencionales, pero el problema radica en los discursos incendiarios de Ahmadineyad anunciando que pronto podrán destruir "al enemigo sionista" . Ahmadineyad es como aquel vecino que se pasa todo el día amenazando a todos con disparar contra ellos y cuando la policía le reclama que entregue el arma dice que ni tiene armas ni nunca ha amenazado a nadie aunque todo el mundo sabe que está adquiriendo la pistola en piezas.
Los países árabes piden a los Estados Unidos que aplasten el programa nuclear iraní
Varios países árabes pidieron a los Estados Unidos que aplasten el programa nuclear iraní ahora que aún está a tiempo. El rey Abdulá de Arabia Saudí reclamó al gobierno de los Estados que "cortara la cabeza de la serpiente" ahora que aún se está a tiempo y el rey Hamad bin Isa al Khalifa de Bahrein, insiste al gobierno de Estados Unidos que el programa nuclear iraní "tiene que ser parado" y considera que "el peligro de permitir que continúe es mayor que el peligro de detenerlo". Arabia Saudita ofreció un suministro de petróleo a China a cambio de compromisos del gobierno chino de apoyar las sanciones contra Irán. Las armas nucleares darían supremacía al régimen iraní en la zona, con estas armas podría amenazar a todos sus "hermanos" de religión. También hay un punto importante en esto y es el de la supremacía de una de las ramas del Islam por encima de las demás, en este caso un Irán chií nuclear contra la rama islámica suní encabezada por Arabia Saudí. También el hecho de imponer su modelo de Islam en todo el área de Oriente Medio, no sólo sobre otras ramas del Islam sino también sobre otras religiones de la zona. Esta podría ser la idea de los cabecillas dirigentes iraníes sin pensar que en el mundo hay otras potencias nucleares que quizás no estarían tan dispuestas a bajarse los pantalones ante las amenazas, incluso, alguna de las potencias que han facilitado tecnología y recursos en Irán para construir su proyecto nuclear.