24 de maig 2013

La Gihad carpetovetònica

La Gihad carpetovetònica

 

 

 

Si al Madrid solen invocar l’esperit de Juanito, i se’ls apareix el fantasma de Mourinho, a Espanya el govern del Partit Popular ha decidit invocar l’esperit d’en Paquito i de la mà de Sa Eminència el cardenal Rouco Varela han declarat la guerra santa contra l’infidel.

 

El ministre d’Adoctrinament i espanyolització José Ignacio Wert ha aprovat amb la seva Llei Orgànica para la Millora de la Qualitat Educativa (LOMQE) amb la que pretén adoctrinar els estudiants per fer-los més afectes al règim, i en especial “espanyolitzar” els nens catalans. La LOMQE recupera l’assignatura de religió, posant-la al mateix nivell que, per exemple, les matemàtiques.

 

Els bisbes espanyols en general i el cardenal Rouco no caben dins les seves sotanes de goig, en un document la Conferència Episcopal Espanyola indiquen com ha de ser impartida l’assignatura de religió, diuen que aquesta “no pot reduir-se a un mer tractat de religió o de creences de la religió, com desitgen alguns – penitentiagite peccatores -, ha de conservar la seva autèntica dimensió evangelitzadora de transmissió i de testimoni de fe”. Aquests es pensen que vivim en el segle XV, parlen d’evangelitzar. Evangelitzar

 

Segons el diccionari de la RAE, evangelitzar és “predicar la fe de Jesucrist o les virtuts cristianes”. Segons el diccionari català és la “difusió de l’evangeli en els pobles on no és conegut”. És a dir, convertir al cristianisme el que no ho són i fer proselitisme religiós. La LOMQE busca espanyolitzar i cristianitzar.

 

La mateixa Església catòlica espanyola criticava l’assignatura d’Educació per la Ciutadania aprovada per l’anterior govern amb l’argument que aquella llei imposava una formació moral al marge dels pares i els centres educatius.

 

Veiem que l’Església espanyola que va beneir el franquisme, i que va ser un dels seus pilars, el paper de l’Església en l’ensenyament durant el franquisme va ser fonamental per l’adoctrinament ideològic i religiós durant 40 anys, i el govern del PP, un partit polític hereu ideològic del franquisme, legislen per tornar a posar a punt una versió nova de la formació de l’esperit nacional franquista a la que anomenen LOMQE.

 

Mentre el ministre d’adoctrinament Wert parla d’”espanyolitzar” nens catalans, Sa Eminència el cardenal Rouco parla d’”evangelitzar”, els dos verbs, però, volen dir el mateix, adoctrinament.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Yihad carpetovetónica

 

 

 

Si el Madrid suelen invocar el espíritu de Juanito, y se les aparece el fantasma de Mourinho, en España el gobierno del Partido Popular ha decidido invocar el espíritu de Paquito y de la mano de Su Eminencia el cardenal Rouco Varela han declarado la guerra santa contra el infiel.

 

El ministro de Adoctrinamiento y españolización Wert ha aprobado con su Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMQE) con la que pretende adoctrinar a los estudiantes para hacerlos más afectos al régimen, y en especial "españolizar" los niños catalanes. La LOMQE recupera la asignatura de religión, poniéndola al mismo nivel que, por ejemplo, las matemáticas.

 

Los obispos españoles en general y el cardenal Rouco no caben dentro de sus sotanas de júbilo, en un documento la Conferencia Episcopal Española indican cómo debe ser impartida la asignatura de religión, dicen que esta "no puede reducirse a un mero tratado de religión o de creencias de la religión, como desean algunos - penitentiagite peccatores -, debe conservar su auténtica dimensión evangelizadora de transmisión y de testimonio de fe ". Estos se creen que vivimos en el siglo XV, hablan de evangelizar. Evangelizar

 

Según el diccionario de la RAE, evangelizar es "predicar la fe de Jesucristo o las virtudes cristianas". Según el diccionario catalán es la "difusión del Evangelio en los pueblos donde no es conocido". Es decir, convertir al cristianismo lo que no lo son y hacer proselitismo religioso. La LOMQE busca españolizar y cristianizar.

 

La misma Iglesia católica española criticaba la asignatura de Educación para la Ciudadanía aprobada por el anterior gobierno con el argumento de que esa ley imponía una formación moral al margen de los padres y los centros educativos.

 

Vemos que la Iglesia española que bendijo el franquismo, y que fue uno de sus pilares, el papel de la Iglesia en la enseñanza durante el franquismo fue fundamental para el adoctrinamiento ideológico y religioso durante 40 años, y el gobierno del PP, un partido político heredero ideológico del franquismo, legislan para volver a poner a punto una versión nueva de la formación del espíritu nacional franquista a la que llaman LOMQE.

 

Mientras el ministro de adoctrinamiento Wert habla de "españolizar" niños catalanes, Su Eminencia el cardenal Rouco habla de "evangelizar", los dos verbos, pero, quieren decir lo mismo, adoctrinamiento.