5 d’abr. 2013

Els neolerrouxistes contra les misses en català i a favor de la monarquia borbònica

Els neolerrouxistes contra les misses en català i a favor de la monarquia borbònica

 

Els neolerrouxistes contra les misses en català

 

C’s no havia abandonat del tot els arguments infantils dels seus inicis: Si hi ha atur, si els hospitals no funcionen o si es cremen els boscos és culpa del català. Es presenten com un partit antinacionalista d’esquerres però tenen un discurs ultranacionalista espanyol molt dretà. I ves per on, si a Catalunya hi ha poca assistència a les misses també és, segons Jorge Coñas, perdó, Jorge Cañas, aquest personatge barroer i desagradable portaveu de la “taronja macarrònica (carpetovetònica)” culpa del català. En Coñas, perdó, Cañas, acusa d’”adoctrinament nacionalista” el cardenal arquebisbe de Barcelona, Martínez Sistach. En Coñas, perdó, Cañas, va criticar des del faristol del Parlament de Catalunya la concessió de la medalla d’or de la Generalitat al cardenal Sistach afirmant que “s'ha premiat la fidelitat de Sistach als principis nacionalistes”. Cañas continua desvariejant quan afirma que “des de l'arquebisbat intenten prohibir que es facin misses en castellà, intenten impedir la realitat només dient misses en català, per això no tenen feligresos, per això les esglésies estan buides”. És lamentable que aquest personatge sigui diputat al Parlament de Catalunya, és una mala còpia d’un altre nefast i barroer polític espanyolista, Toni Cantó.

 

Els neolerrouxistes a favor de la monarquia borbònica

 

La “taronja macarrònica (carpetovetònica)” es proclama defensora de la monarquia perquè en paraules del líder neolerrouxista, Albert Rivera la “vida pública espanyola no es regeix per gràcia divina sinó per la Constitució, i aquesta estableix la Corona com a cap d'estat”. A Espanya la Constitució espanyola és (quasi) paraula de Déu tal i com la interpreten els “sacerdots” de la (sacrosanta) Constitució i algun altre aiatol·là constitucional de cap de setmana. Ser cap d’Estat no hauria de col·locar ningú per sobre de la llei, no en un Estat modern i democràtic del segle XXI, si que els reis ho estaven – pel damunt de la llei - per la gràcia de Déu, fins i tot algun “caudillo de España” amb dèries pseudomonàrquiques es va col·locar pel damunt de la llei i dels pobres mortals que els havien de patir. Després d’aquest rampell promonàrquic el líder neolerrouxista ha criticat que els altres partits exigeixin responsabilitats per les corrupteles monàrquiques tenint també ells casos de corrupció. No sé si ha acabat la seva intervenció cridant “visca el rei” però si que ha dit que “la Constitució deixa clar qui és el cap d'Estat, nosaltres som constitucionalistes, si es vol canviar el sistema per una república existeixen unes vies específiques”.

L’article 56.3 de la Constitució diu que “la persona del Rei és inviolable i no està subjecta a responsabilitat. Els seus actes seran sempre referendats en la forma establerta en l'article 64, no tenint validesa sense aquest referendament, llevat del que disposa l'article 65, 2". I l’article 65.2 diu “dels actes del Rei seran responsables les persones que els referendin.”

És a dir, la Constitució que defensa el diputat Rivera diu que el rei no té cap responsabilitat i que allò que faci el rei en són responsables aquells que en donin suport. Senyor Rivera, està vostè disposat a anar a la garjola en el lloc del rei?

Ah, i també el partit del diputat Rivera ha comés irregularitats a l’hora de finançar-se, i això que encara no toquen poder. Que no ens passi res el dia que la “taronja macarrònica” mani en un ajuntament, aquests se’n duran les culleretes de plàstic de la màquina del cafè.

 

 

 

 

Los neolerrouxistes contra las misas en catalán y a favor de la monarquía borbónica

 

Los neolerrouxistes contra las misas en catalán

 

C 's no había abandonado del todo los argumentos infantiles de sus inicios: Si hay paro, si los hospitales no funcionan o si se queman los bosques es culpa del catalán. Se presentan como un partido antinacionalista de izquierdas pero tienen un discurso ultranacionalista español muy derechista. Y mira por donde, si en Catalunya hay poca asistencia a las misas también es, según Jorge Coñas, perdón, Jorge Cañas, este personaje grosero y desagradable portavoz de la "naranja macarrónica (carpetovetónica)" culpa del catalán. Coñas, perdón, Cañas, acusa de "adoctrinamiento nacionalista" al cardenal arzobispo de Barcelona, ​​Martínez Sistach. Coñas, perdón, Cañas, criticó desde el atril del Parlamento de Catalunya la concesión de la medalla de oro de la Generalitat al cardenal Sistach afirmando que "se ha premiado la fidelidad de Sistach a los principios nacionalistas". Cañas continúa desvariando cuando afirma que "desde el arzobispado intentan prohibir que se hagan misas en castellano, intentan impedir la realidad sólo diciendo misas en catalán, por eso no tienen feligreses, por lo que las iglesias están vacías". Es lamentable que este personaje sea diputado en el Parlamento de Catalunya, es una mala copia de otro nefasto y torpe político españolista, Toni Cantó.

 

Los neolerrouxistes a favor de la monarquía borbónica

 

La "naranja macarrónica (carpetovetónica)" se proclama defensora de la monarquía porque en palabras del líder neolerrouxista, Albert Rivera la "vida pública española no se rige por gracia divina sino por la Constitución, y ésta establece la Corona como jefe de estado". En España la Constitución española es (casi) palabra de Dios tal como la interpretan los "sacerdotes" de la (sacrosanta) Constitución y algún otro ayatolá constitucional de fin de semana. Ser jefe de Estado no debería colocar nadie por encima de la ley, no en un Estado moderno y democrático del siglo XXI, si que los reyes lo estaban - por encima de la ley - por la gracia de Dios, incluso algún "caudillo de España" con manías pseudomonàrquiques se colocó por encima de la ley y de los pobres mortales que les tenían que padecer. Después de este arrebato promonárquico el líder neolerrouxista criticó que los demás partidos exijan responsabilidades por las corruptelas monárquicas teniendo también ellos casos de corrupción. No sé si ha terminado su intervención llamando "viva el rey" pero si que ha dicho que "la Constitución deja claro quién es el jefe de Estado, nosotros somos constitucionalistas, si se quiere cambiar el sistema por una república existen unas vías específicas".

El artículo 56.3 de la Constitución dice que "La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65, 2". Y el artículo 65.2 dice "los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden."

Es decir, la Constitución que defiende el diputado Rivera dice que el rey no tiene ninguna responsabilidad y que de lo que haga el rey son responsables aquellos que lo apoyen. ¿Señor Rivera, está usted dispuesto a ir a la cárcel en el lugar del rey?

Ah, y también el partido del diputado Rivera ha cometido “irregularidades” a la hora de financiarse, y eso que aún no tocan poder. Que no nos pase nada el día que la "naranja macarrónica" mande en un ayuntamiento, éstos se llevarán las cucharillas de plástico de la máquina del café.